Pasirinkite kalbą

IV. SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
15. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
17. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
19. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
20. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
21. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
22. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
23. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
24. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
25. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
26. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
27. Tiria, analizuoja ir vertina vaikų, suaugusiųjų, neįgaliųjų asmenų kūno kultūros ir sporto poreikių tenkinimo galimybes Savivaldybėje ir nustato švietimo įstaigų ir sporto organizacijų veiklos pokyčius.
28. Skatina rajono sporto ir švietimo įstaigas rengti sveikos gyvensenos, kūno kultūros ir sporto programas, projektus ir teikti juos įvairiems fondams.
29. Koordinuoja rajono sporto trenerių atestaciją.
30. Analizuoja civilinės saugos, žmogaus saugos, saugaus eismo, kūno kultūros ir šokio, dailės, muzikos, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių atitiktį pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios pr.
31. Išduoda neformaliojo vaikų švietimo, pagrindinio išsilavinimo, brandos atestatų, brandos atestatų priedų ir kitus išsilavinimo pažymėjimų blankus, tvarko atestatų išdavimo-priėmimo duomenis Mokinių registre ir kt.
32. Koordinuoja brandos egzaminų vykdymą savivaldybės teritorijoje, užtikrindamas sėkmingą jų vyksmą.
33. Koordinuoja Radviliškio plaukimo baseino, Švietimo ir sporto paslaugų centro sporto skyriaus veiklą, atlieka Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos, Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos, Pociūnėlių pagrindinės mokyklos, dailės ir muzikos mokyklų stebėseną.
34. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

35. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

35.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
35.2. studijų kryptis – nepasirinkta;
35.3. darbo patirtis – pedagoginio darbo patirtis;
35.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 15:11:59