Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Inžinieriaus - apželdintojo pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto:

1.1. Pareigybės grupė - I;
1.2. Pareigybės pavadinimas - Inžinierius - apželdintojas (2149);
1.3. Pareigybės lygis - A2;
1.4. Inžinierius – apželdintojas yra tiesiogiai pavaldus Radviliškio miesto seniūnui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Inžinierius – apželdintojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2.2. būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais;
2.3. gebėti bendrauti, turėti darbo su žmonėmis patirtį, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti B kategorijos LR vairuotojo pažymėjimą, atsakingo už darbų saugą pažymėjimą, būti pareigingas, darbštus, kūrybingas;
2.4. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Inžinierius – apželdintojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

3.1. tinkamai ir laiku vykdo miesto Seniūno įsakymus, pavedimus ir užduotis;
3.2. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, miesto Seniūno pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
3.3 dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
3.4. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
3.5. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
3.6. organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą:

3.6.1. parkų, pakelių, žalių plotų priežiūrą ir tvarkymą;
3.6.2. šaligatvių ir takų valymą bei remontą;
3.6.3. savavališkų šiukšlynų tvarkymą;
3.6.4. lauko suoliukų remontą ir dažymą;
3.6.5. medžių nupjovimą ir šakų genėjimą.

3.7. organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą;
3.8. organizuoja kapinių priežiūrą;
3.9. vykdo želdynų priežiūrą Radviliškio mieste:

3.9.1. medelių ir dekoratyvinių krūmelių projektavimą ir sodinimą;
3.9.2. vejų įrengimą ir jų priežiūrą (tręšimą, šienavimą);
3.9.3. gėlynų projektavimą, augalų asortimento parinkimą, gėlių sodinimą ir priežiūrą, naujų gėlynų įrengimą;
3.9.4. medžių nupjovimą ir šakų genėjimą.

3.10. organizuoja medelių sodinimo ir aplinkos tvarkymo talkas;
3.11. dalyvauja Radviliškio miesto želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbe:

3.11.1. priima ir registruoja miesto gyventojų prašymus nupjauti ir nugenėti medžius;
3.11.2. vertina želdinių stovį;
3.11.3. išduoda leidimus nupjauti medžius ar genėti šakas.

3.12. nesant Radviliškio miesto seniūnijos vyr. inžinieriaus komunaliniam ūkiui darbe, eina jo pareigas;
3.13. administruoja miesto tvarkymo darbus;
3.14. praveda darbų saugos instruktažus ir pildo darbų saugos žurnalus (priimant į darbą: viešųjų darbų darbininkus, asmenis, dalyvaujančius visuomenei naudingoje veikloje, administracinę tvarką pažeidusius ir teismo sprendimu nukreiptus atlikti nuobaudą piliečius);
3.15. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, aktus ir pažymas apie atliktus darbus;
3.16. kontroliuoja, kaip miesto gyventojai, įmonės, įstaigos, bendrijos  laikosi Radviliškio miesto tvarkymo ir švaros bei gyvūnų laikymo  taisyklių;
3.17. savo kompetencijos ribose sprendžia miesto gyventojų konfliktus, tiria jų skundus ir prašymus;
3.18. renginių ir švenčių metu organizuoja aplinkos tvarkymo darbus;
3.19. tinkamai saugo dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;
3.20. atstovauja seniūnijos interesus valstybinėse, privačiose, visuomeninėse institucijose ir įmonėse, kai sprendžiami šios pareigybės kompetencijai priskirti klausimai;
3.21. kontroliuoja asmenis, atliekančius miesto tvarkymo darbus;
3.22. gilina ir tobulina žinias seminaruose, konferencijose, kelti kvalifikaciją mokymo kursuose, būna iniciatyviu;
3.23. darbus atlieka vadovaujantis saugos ir sveikatos norminiais dokumentais, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų, nustatytų darbo ir poilsio laiko normų;
3.24. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
3.25. dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;
3.26. dalyvauja miesto Seniūno paskirtose komisijose, organizaciniuose pasitarimuose;
3.27. organizuoja mažosios vertės pirkimus, vadovaujantis Radviliškio miesto seniūnijos viešųjų pirkimų organizavimo bei supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis;
3.28. atlieka rinkos tyrimą, rengia laisvos formos prekių, paslaugų ir darbų pagrindimą, rengia einamųjų metų planuojamų atlikti pirkimų sąrašą, kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo paraišką;
3.29. organizuoja beglobių gyvūnų gaudymą;
3.30. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
3.31. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
3.32. turi teisę gauti nustatyta tvarka iš Savivaldybės tarybos, mero bei kitų struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;
3.33. teikia informaciją Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams;
3.34. kelia kvalifikaciją už Savivaldybės, valstybės biudžeto lėšas, valstybės fondų ir kitas valstybės lėšas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatytos tvarkos.

IV. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

4. Inžinierius apželdintojas, vykdantis šias pareigas, atsako už:

4.1. seniūno įsakymais pavestų užduočių, pavedimų bei pareigybės aprašyme pavestų funkcijų tinkamą vykdymą;
4.2. tarnybinės etikos, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių, Radviliškio miesto seniūnijos nuostatų laikymąsį;
4.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos norminių dokumentų reikalavimų vykdymą;
4.4. teisingą dokumentų pildymą ir savalaikį jų pridavimą;
4.5. savalaikį užduočių vykdymą;
4.6. želdinių priežiūrą mieste;
4.7. už kompetencijai priskirtų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Inžinierius – apželdintojas:

5.1. priimamas į darbą ir atleidžiamas iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio miesto seniūnijos veiklos nuostatais.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-23, 20:36:29