Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
8. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
9. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
11. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
12. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
14. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
15. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
16. Analizuoja perduotoms savivaldybėms (deleguotoms) funkcijoms skirtų lėšų panaudojimą, sudaro ir teikia ketvirtines ir metines atskaitomybės formas ministerijoms.
17. Organizuoja ir analizuoja švietimo įstaigų moksleivio krepšelio, neformaliojo švietimo ir kitų lėšų panaudojimą, teikia atskaitomybės formas Švietimo ir mokslo ministerijai.
18. Organizuoja ir analizuoja finansuojančių institucijų pagal finansavimo sutartis skiriamų valstybės biudžeto arba Europos Sąjungos lėšų panaudojimą, apskaitą, kontrolę ir teikti ataskaitas.
19. Organizuoja nuomos mokesčio už valstybinę žemę įmokų tvarkymą, nuomos mokesčio apskaitą, ataskaitų, suvestinių formavimą, mokestinių prievolių formavimą, jų apskaitą.
20. Organizuoja ir tvarko darbo dokumentų archyvą.
21. Prireikus pavaduoja specialistą valstybinės žemės nuomos apskaičiavimo klausimais ir dirba su žemės nuomos mokesčio programa bei atlieka kitas jo pareigas.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
23.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.4. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
23.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-26, 16:31:48