Pasirinkite kalbą
PATVIRTINTA Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2023-03-30
įsakymu Nr. PA-46-(10.1)
I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Vyresnio buhalterio (toliau – vyresn. buhalterio) pareigybė yra priskiriama specialistų, pareigybių grupei: pareigybės lygis – A2 (241103);
2. Vyresniojo buhalterio darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti su darbo santykiais susiję teisės aktai.
3. Vyresnįjį buhalterį skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 
4. Vyresnysis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovui (vyriausiajam buhalteriui).
II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5.  Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2 turėti profesinio darbo patirtį ne mažiau kaip 2 metus. 
6.  Išmanyti ūkinę ir finansinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, buhalterinės apskaitos taisykles ir instrukcijas, piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisykles.
7.  Mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, myLOBster.
8. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti bendrauti su žmonėmis.
III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, FUNKCIJOS
9. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
9.1. vadovaudamasis viešojo sektoriaus apskaitos, finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), tinkamai tvarko Savivaldybės administracijos gautinų sumų, finansavimo sumų, mokėtinų sumų, sukauptų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, atidėjinių, finansavimo pajamų, sąnaudų (savivaldybės, valstybės biudžeto lėšų, valstybinių (perduotų savivaldybės funkcijoms vykdyti lėšų, ir kitų lėšų) apskaitas;
9.2. tvarko bankinių dokumentų apskaitą,  atlieka banko operacijas;
9.3. sudaro sąskaitų registrus, pasirašo už dokumentų sudarymą ir patikimumą, sutikrina likučius su Didžiąja knyga;
9.4. tvarko ir kontroliuoja atsiskaitymus su įvairiais debitoriais analitinę apskaitą, sudaro ataskaitas apie debitorinį- kreditorinį įsiskolinimą;
9.5. sudaro Buhalterinės apskaitos skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
9.6. vykdo einamąją kontrolę;
9.7. užtikrina, kad visos ūkinės-finansinės operacijos būtų pagrindžiamos juridinę galią turinčiais dokumentais;
9.8. tiksliai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių  buhalterinės apskaitos tvarkymą;
9.9. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos archyvui; 
9.10. dalyvauja  materialinių vertybių inventorizacijoje; Skyriaus vyriausiojo buhalterio nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka Skyriaus vyresniojo buhalterio priskirtas funkcijas.
9.11. skyriaus vyriausiojo buhalterio nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka Skyriaus vyresniojo buhalterio priskirtas funkcijas;
9.12. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02, 11:29:38