Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisingumo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir jų apskaitos taisykles;
1.3. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;
1.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
1.5. būti pareigingam, gebėti bendrauti, žinoti valstybės tarnautojo etikos reikalavimus.

II. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Vedėjo pavaduotojo funkcijos yra šios:

2.1. pavaduoti skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, prižiūrėti, kaip vykdomos skyriaus vedėjo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pavestos užduotys;
2.2. organizuoti ir kontroliuoti civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą, pakartotinių išrašų, atitinkamų pažymėjimų, pažymų ir kitų dokumentų išdavimą, archyvinių dokumentų tvarkymą, komplektavimą, saugojimą, naikinimą ir perdavimą Šiaulių apskrities archyvui, tvirtinti civilinės būklės aktų įrašus, nuorašus, išrašus, kopijas, kontroliuoti, kaip renkama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava už pakartotinių civilinės būklės aktų įrašų išrašų išdavimą, siekiant įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius;
2.3. organizuoti ir kontroliuoti saugomų civilinės būklės aktų įrašų elektroninės versijos siuntimą tiesioginės kreipties būdu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotoms institucijoms, duomenų tvarkymą, apsaugą, perdavimą valstybės registrams, siekiant, kad būtų tinkamai tvarkomi teisės aktais priskirti registrai ir jiems teikiami reikiami duomenys;
2.4. organizuoti ir kontroliuoti civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų bylų tvarkymą, komplektavimą, saugojimą, naikinimą pasibaigus jų saugojimo terminui, saugoti kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių bei funkcijų vykdymu, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus dokumentų valdymą;
2.5. užtikrini rengiamų (civilinės būklės aktų registravimo klausimais) savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų bei kitų dokumentų atitikimą teisės aktams, teikti savo pastabas bei pasiūlymus;
2.6. atstovauti teisme pagal Savivaldybės įgaliojimą civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar anuliavimo bei juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo bylose, rengti atsiliepimus į ieškinius;
2.7. organizuoti ir vykdyti santuokų (gimimo) iškilmingas registracijas;
2.8. užtikrinti asmens duomenų apsaugą;
2.9. vykdyti kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 09:59:38