Pasirinkite kalbą

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖ

1. Vyriausiasis buhalteris – specialistas;
2. Pareigybės lygis – A2;
3. Vyriausiojo buhalterio pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto;
4. Vyriausiojo buhalterio darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti su darbo santykiais susiję teisės aktai;
5. Vyriausiąjį buhalterį skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų, sudaro rašytinę darbo sutartį, bei skiria drausmines nuobaudas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šeduvos miesto seniūnijos seniūnas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
6. Vyriausiasis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus Šeduvos miesto seniūnijos seniūnui, atskaitingas  Savivaldybės administracijos direktoriui;
7. Vyriausiojo buhalterio pareigybė reikalinga organizuoti seniūnijos veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymą, užtikrinti taupų materialiųjų ir finansinių išteklių naudojimą, užtikrinti ataskaitinių duomenų tikslumą ir atskaitomybės laiku pateikimą.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

8. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti reikalavimus:

8.1 Turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ekonomikos arba finansų srityje;
8.2. Žinoti buhalterinės apskaitos įstatymus, metodinius ir normatyvinius aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos sudarymą, tvarkymą ir vedimą, Lietuvos Respublikos darbo ir darbo saugos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius darbo santykių reguliavimą;
8.3. Žinoti kaip forminti operacijas, kaip priimti, užpajamuoti, saugoti ir leisti pinigines lėšas, prekes, materialines ir kitas vertybes;
8.4. Mokėti valdyti kaupti, sisteminti apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 
8.5. Žinoti biudžeto sandaros įstatymą, finansų apskaitą;
8.6. Mokėti inventorizuoti pinigines lėšas, prekes bei materialines vertybes;
8.7. Žinoti buhalterinio balanso ir ataskaitų sudarymo tvarką ir terminus, šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones ir jų taikymo galimybes atliekant apskaitos skaičiavimo darbus;
8.8. Laikytis seniūnijos vidaus tvarkos taisyklių, sąžiningai ir nepriekaištingai atlikti savo pareigas;
8.9. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
8.10. Žinoti apskaitos bei mokesčių pasikeitimus.

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

9. Vyriausiasis buhalteris:

9.1. Tiksliai laikosi teisės aktų, reglamentuojančius  buhalterinės apskaitos tvarkymą;
9.2. Tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos archyvui;
9.3. Rašo mokėjimo pavedimus pagal pateiktas sąskaitas faktūras, atlieka banko operacijas, sudaro memorialinius orderius;
9.4. Veda įstaigos pirminę buhalterinę apskaitą;
9.5. Sudaro biudžeto išlaidų sąmatas pagal atskiras institucijas;
9.6. Sudaro ir analizuoja biudžeto ir specialiųjų lėšų sąmatų įvykdymo apyskaitas;
9.7. Sudaro mėnesinę, ketvirtinę, metinę atskaitomybę;
9.10. Apskaičiuoja darbuotojams darbo užmokestį, skaičiuoja  kasmetines atostogas, kompensacijas už  nepanaudotas atostogas, 2 d. d. užmokestį pagal nedarbingumo pažymėjimą ir perveda į darbuotojų mokėjimo korteles, išrašo darbuotojams atsiskaitymo lapelius;
9.11. Vykdo išskaitymus iš darbo užmokesčio − išskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo mokestį, išskaičiuoja sumas pagal vykdomuosius raštus,
9.12. Kas ketvirtį sudaro formą 3-SD visiems seniūnijos darbuotojams;
9.13. Pasibaigus kalendoriniams metams, kiekvienam seniūnijos darbuotojui sudaro asmenines sąskaitas apie darbo atlygį už metus ir perduoda archyvui;
9.14. Sudaro ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai, Socialinio draudimo fondo valdybos Radviliškio skyriui, Statistikos departamento Radviliškio skyriui ataskaitas bei formas, apskaitą atitinkamuose apskaitos registruose;
9.15. Išrašo kasos pajamų orderius, sąskaitas  faktūras, registruoja juos registracijos žurnale;
9.16. Pildo ketvirtines kasinių ir faktinių išlaidų, debetinio ir kreditinio įsiskolinimo, investicijų, balanso, VSD finansinę, kontingento ataskaitas;
9.17. Rengia, tikslina biudžeto projektus, veda seniūnijos turto apskaitą; apskaičiuoja nuomojamo turto nuompinigius ir norminių teisės aktų nustatyta tvarka juos perskaičiuoja;
9.18. Teisingai ir laiku įformina piniginius ir kitus finansinius dokumentus; dalyvauja atliekant turto inventorizaciją, padeda įforminti inventorizacijos aprašus;  kartu su seniūnijos seniūnu atsako už teisingų inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą;
9.19. Laiku atlieka  atsiskaitymus su kitomis organizacijomis ir įstaigomis;
9.20. Kontroliuoja, ar išlaidos atitinka patvirtintus asignavimus;
9.21. Pagal memorialinius orderius sudaro Didžiąją knygą;
9.22. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus seniūno pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;
9.23. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese.

10. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Šeduvos miesto seniūnijos seniūno pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai įstaigos tikslai.

IV SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

11. Vyriausiasis buhalteris turi teisę:

11.1. Inicijuoti pasitarimus įstaigoje asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;
11.2. Nurodyti  įstaigos darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus. Šiuos nurodymus privalo vykdyti visi  įstaigos darbuotojai;
11.3. Vizuoti arba pasirašyti apskaitos dokumentus, sutartis, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;
11.4. Rengti ir teikti seniūnui pasiūlymus, reikalauti iš įstaigos darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas;
11.5. Reikalauti iš atsakingų seniūnijos darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, kopijų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei kontrolei vykdyti, tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais;
11.6. Nepriimti dokumentų, jei dokumentai įforminti pažeidžiant įstaigos nustatytą tvarką ar neturi juridinės galios;
11.7. Kelti kvalifikaciją, dalyvaujant seminaruose, buhalteriniais bei finansiniais klausimais.

12. Vyriausias buhalteris atsako už:

12.1. Buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios biudžetinės įstaigos veiklos pobūdį ir teisinę formą, bei apskaitos registrų parinkimą;
12.2. Visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą;
12.3. Buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;
12.4. Teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą laiku;
12.5. Apskaitos informacijos patikimumą;
12.6. Ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę ir išankstinę finansų kontrolę arba sutartyje nustatytas finansų kontrolės funkcijas, kai apskaita tvarkoma centralizuotai;
12.7. Įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą pagal sąskaitų duomenis;
12.8. Vidaus darbo tvarkos taisyklių, administracijos nuostatų laikymąsi;
12.9. Savo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos norminių dokumentų reikalavimų vykdymą.

13. Vyriausiasis buhalteris, gavęs seniūno nurodymus, nevykdo jų, jeigu su tuo susijusios ūkinės operacijos prieštarauja teisės aktams arba jų vykdymo išlaidos nenumatytos sąmatoje, ir apie tai raštu informuoja vadovą. Jeigu seniūnas nurodymų nepakeičia, visa atsakomybė už ūkinių operacijų atlikimą tenka seniūnui.
14. Vyriausiasis buhalteris, atskleidęs neteisėtus seniūnijos darbuotojų veiksmus (prirašymus, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kitą neteisėtą veiklą), privalo raštu informuoti apie tai seniūnijos seniūną.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-25, 11:39:28