Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Grinkiškio seniūnijos vyresniojo buhalterio pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto:

1.1. Pareigybės grupė – 1;
1.2. Pareigybės pavadinimas –  vyresnysis buhalteris (241103);
1.3.  Pareigybės lygis - B.

2. Vyresniojo buhalterio darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti su darbo santykiais susiję teisės aktai;
3. Vyresnįjį buhalterį skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų, sudaro rašytinę darbo sutartį bei skiria drausmines nuobaudas seniūnas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
4. Vyresniojo buhalterio pareigybės paskirtis – vykdyti seniūnijos veiklos buhalterinę apskaitą, užtikrinti taupų materialiųjų ir finansinių išteklių panaudojimą, rengti seniūnijos biudžeto, išlaidų sąmatų bei pajamų apskaičiavimo projektus, vesti biudžeto pajamų ir išlaidų, specialiųjų lėšų, materialinių vertybių apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais.
5. Vyresnysis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus seniūnui, atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

II. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1 būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas (ekonominis, finansinis, buhalterinis)) ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
6.2 išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę (finansinę) apskaitą, mokesčių sistemą, biudžeto sandarą, darbo santykius bei darbo saugą;
6.3 žinoti, kaip įforminti operacijas, kaip priimti, pajamuoti, saugoti ir leisti pinigines lėšas, prekes, materialines ir kitas vertybes;
6.4 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.5 mokėti inventorizuoti pinigines lėšas, prekes bei materialines vertybes;
6.6 išmanyti buhalterinio balanso ir ataskaitų sudarymo tvarką ir terminus, šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones ir jų taikymo galimybes atliekant apskaitos skaičiavimo darbus;
6.7. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Exsel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „My Lobster“,  kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.8. domėtis apskaitos bei mokesčių pasikeitimais, juos taikyti darbe.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO darbuotojo FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Vykdo seniūnijos viešųjų darbų programos finansinę apskaitą. Skaičiuoja seniūnijoje dirbančių viešuosius darbus darbo užmokestį, apskaičiuoja gyventojų pajamų mokesčius, mokesčius Sodrai, išskaito sumas pagal vykdomuosius raštus, skaičiuoja kompensacijas už nepanaudotas atostogas, kitas įstatymais numatytas išskaitas. Tvarko darbo užmokesčio korteles - pažymas. Rengia ir pateikia lėšų panaudojimo ataskaitas Savivaldybės administracijai, darbo biržai;
7.2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais tvarko seniūnijos buhalterinę apskaitą ir ruošia nustatytas finansines ataskaitas;
7.3 .Rengia seniūnijos biudžeto ir nebiudžetinių lėšų  pajamų ir išlaidų programų sąmatų projektus bei sąmatas ir paskaičiavimus prie jų;
7.4. Kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
7.5 .Pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas sudaro seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo mėnesines, ketvirtines ir kitas pagal Savivaldybės finansų skyriaus reikalavimus apyskaitas;
7.6 .Organizuoja asignavimų panaudojimo (išlaidų) pagal paslaugų  bei prekių pirkimo sutartis suvestinių rengimą, fiksuojant skirtas, panaudotas ir likusias lėšas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos;
7.7. Užtikrina, kad ataskaitų duomenys būtų teisingi ir laiku pateikiami finansuojančiai įstaigai, kad asignavimai būtų naudojami tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;
7.8. Ruošia elektroninėje erdvėje  pranešimus Sodrai apie apdraustųjų valstybinio  socialinio draudimo pabaigą, pranešimus apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį, nedraudiminius laikotarpius, pranešimus dėl ligos pašalpos skyrimo;
7.9, Kontroliuoja įsiskolinimus, vykdo jų apskaitą, sudaro apskaitos registrus, seka, kad laiku būtų pervesti gyventojų  pajamų ir valstybinio socialinio draudimo mokesčiai,  internetinės bankininkystės terpėje formuoja mokestinius pavedimus;
7.10. Tvarko seniūnijos biudžeto ir spec. lėšų kasinių ir faktinių išlaidų apskaitos knygas, atsiskaitymus, suderinimo aktus su kreditoriais ir debitoriais, banko dokumentus;
7.11. Veda seniūnijos didžiąją knygą bei pildo kitus apskaitos registrus;
7.12. Tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos archyvui;
7.13. Ruošia finansines ataskaitas apie aplinkos apsaugos   rėmimo specialiosios ir visuomenės sveikatos programų vykdymą;
7.14. Apskaičiuoja seniūnijos darbuotojų atlyginimus, sudaro algalapius, pildo darbo užmokesčio korteles - pažymas, pagal pareikalavimą ruošia pažymas apie darbo užmokestį. Elektroninėje erdvėje formuoja  mokestinius pavedimus darbuotojams, įstaigoms, dalyvaujančioms viešųjų darbų įgyvendinimo programoje, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Sodrai, bei kitoms pagal poreikį  įstaigoms;
7.15. Vykdo ilgalaikio turto apskaitą, pildo  korteles, apskaičiuoja nusidėvėjimą. Kontroliuoja medžiagų ir trumpalaikio turto nurašymą.  Kontroliuoja kelionės lapų apskaitą, įtraukiant į apskaitos registrus;
7.16. Ruošia ir pateikia sąskaitas – faktūras už komunalinius patarnavimus patalpas seniūnijoje nuomojančioms įstaigoms;
7.17. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal pareikalavimą biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
7.18. Teikia seniūnui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimais, klausimais;
7.19. Rengia statistines ataskaitas;
7.20. Ruošia seniūnijos strateginio planavimo finansinę dalį, rengia ataskaitas;
7.21. Dirba kompiuterine buhalterinės apskaitos  My Lobster Trade  programa;
7.22. Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę pagal gaunamus apskaitos dokumentus ir reikalauja iš atsakingų darbuotojų visų būtinų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir einamąjai kontrolei vykdyti;
7.23. Rengia, tikslina biudžeto projektus, veda seniūnijos turto apskaitą, apskaičiuoja turto nuompinigius ir norminių teisės aktų nustatyta tvarka juos perskaičiuoja;
7.24. Teisingai ir laiku įformina piniginius ir kitus finansinius dokumentus, dalyvauja atliekant turto inventorizaciją, padeda įforminti inventorizacijos aprašus, kartu su seniūnu atsako už teisingą inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą;
7.25.  Užtikrina informacijos ir duomenų, kuriais disponuoja, saugojimą ir konfidencialumą;
7.26. Pasibaigus kalendoriniams metams, kiekvienam seniūnijos darbuotojui sudaro asmenines sąskaitas apie darbo atlygį už metus ir perduoda archyvui;
7.27.  Sudaro ir teikia VMI, SODRAI, Statistikos skyriui ataskaitas bei formas, apskaitą atitinkamuose apskaitos registruose;
7.28.  Pildo ketvirtines kasinių ir faktinių išlaidų, debetinio ir kreditinio įsiskolinimo, investicijų, balanso, VSD finansinę, kontingento ataskaitas;
7.29. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio seniūno ir administracijos pavedimus.

IV. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

9. Vyresnysis buhalteris atsakingas už:

9.1 buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios biudžetinės įstaigos veiklos pobūdį ir teisinę formą bei apskaitos registrų parinkimą;
9.2. visų tinkamai įformintų ir paskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą;
9.3. buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;
9.4. teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą laiku;
9.5. apskaitos informacijos patikimumą, tikslų LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, laikymąsi, sąžiningą ir nepriekaištingą savo pareigų atlikimą;
9.6. ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę ir išankstinę finansų kontrolę arba sutartyje nustatytas finansų kontrolės funkcijas, kai apskaita tvarkoma centralizuotai;
9.7. įstaigos finansinės atskaitomybės sudarymą pagal sąskaitų duomenis;
9.8. vidaus tvarkos taisyklių, seniūnijos veiklos ir administracijos nuostatų laikymąsi;
9.9. darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos norminių dokumentų reikalavimų vykdymą.

10. Vyresnysis buhalteris, gavęs seniūno nurodymus, nevykdo jų, jeigu su tuo susijusios ūkinės operacijos prieštarauja teisės aktams arba jų vykdymo išlaidos nenumatytos sąmatoje, ir apie tai raštu informuoja vadovą. Jeigu seniūnas nurodymų nepakeičia, visa atsakomybė už ūkinių operacijų atlikimą tenka seniūnui.

11. Vyresnysis buhalteris, atskleidęs neteisėtus seniūnijos darbuotojų veiksmus (prirašymus, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kitą neteisėtą veiklą) privalo raštu informuoti apie tai seniūnijos seniūną.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-27, 11:24:21