Pasirinkite kalbą
PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2023-09-20 
įsakymu Nr. PA-136-(10.1)

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pavaduotojo pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto:

1.1 Pareigybės grupė – vadovų ir jų pavaduotojų;
1.2 Pareigybės pavadinimas – vedėjo pavaduotojas;
1.3 Pareigybės lygis – A2.

2. Vedėjo pavaduotojo darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti su darbo santykiais susiję teisės aktai.
3. Vedėjo pavaduotoją skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 
4. Vedėjo pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui, atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:

5.1 būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2 turėti profesinio darbo patirtį ne mažiau kaip 2 metus;
5.3. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Biudžeto sandaros, Buhalterinės apskaitos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos darbą, Savivaldybės institucijų teisės aktais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymu;
5.4. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, myLOBster;
5.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti bendrauti su žmonėmis.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, FUNKCIJOS

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo tokias funkcijas:

6.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos  įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), kitais buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis tvarkomis nustatytais terminais sudaryti rajono savivaldybės administracijos mėnesio, ketvirčio bei metų nustatytas biudžeto vykdymo finansines atskaitomybės ataskaitas, ketvirtinius ir metinį finansinių ataskaitų rinkinius ir pateikti Finansų skyriui ir kitoms valstybinėms institucijoms; 
6.2. pagal patvirtintas biudžeto išlaidų sąmatas sudaryti kasinių ir faktinių išlaidų apyvartos žiniaraščius;
6.3. sudaryti sąskaitų registrus, pasirašyti už dokumentų sudarymą ir patikimumą;
6.4. sudaryti ir sutikrinti visų sąskaitų registrus su Didžiąja knyga;
6.5. analizuoti ir kontroliuoti valstybės ir Savivaldybės biudžetų apskaitomų lėšų panaudojimą pagal patvirtintą planą, partnerius, valstybės funkcijas, priemones, programas, ruošti  paraiškas dėl lėšų patikslinimo pagal straipsnius;
6.6. tiesiogiai kontroliuoti pavaldžių buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojų darbą, apie nustatytus apskaitos politikos nesilaikymo atvejus  informuoti skyriaus vedėją;
6.7. sudaryti PVM, paramos deklaracijas ir pateikti Finansų skyriui;
6.8. vykdyti išankstinę, einamąją, paskesniąją finansų kontroles;
6.9. užtikrinti, kad visos ūkinės-finansinės operacijos būtų pagrindžiamos juridinę galią turinčiais dokumentais;
6.10. atsakyti už finansinių ataskaitų rinkinio pildymą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje (VSAKIS); 
6.11. tiksliai laikytis teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą;
6.12. tinkamai saugoti jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos archyvui;  
6.13. dalyvauti materialinių vertybių inventorizacijoje;
6.14. vykdyti einamąją finansų kontrolę pagal gaunamus apskaitos dokumentus ir reikalauti iš atsakingų Administracijos darbuotojų visų būtinų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir einamajai kontrolei vykdyti. Laikinai nesant skyriaus vadovo (vyriausiojo buhalterio) (atostogų, ilgalaikių komandiruočių, kursų, ligos atveju ir kita) vykdo išankstinę finansų kontrolę pagal pateiktus dokumentus;
6.15. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštiškus ir žodinius Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-04, 14:27:55