Pasirinkite kalbą

III. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
6. Socialinių išmokų specialistas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Socialinių darbuotojų etikos kodeksu ir kitais teisiniais aktais, apibrėžiančiais veiklą, kuri priklauso darbuotojo kompetencijai, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.
7. Socialinių išmokų specialistas privalo:

7.1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos teikimą;
7.2. Būti susipažinęs su Savivaldybės administracijos darbo reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, skyriaus nuostatais;
7.3. Turėti geras socialinio darbo žinias, sugebėti jas taikyti;
7.4. Išmanyti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;
7.5. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
7.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7.7. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, sistema „Parama“ ir  socialinės paramos informacine sistema (SPIS);
7.8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldą, išmanyti taikyti piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims ir išmokų vaikams įstatymus, Europos Tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB ir reglamento Nr. 574/72/EEB nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir paramos mirties atveju įgyvendinimo tvarkos aprašą, įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių išmokų mokėjimo, socialinės apsaugos klausimus, socialinių paslaugų ir paramos teikimą, Socialinės paramos skyriaus, šios pareigybės nuostatus, rajono Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisykles, teisės aktų rengimo, lietuvių kalbos kultūros, dokumentų valdymo reikalavimus.

IV. SKYRIUS
PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų vaikams, Paramos mirties atveju, Socialinės paramos mokiniams įstatymų, Valstybinių šalpos išmokų įstatymo ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių išmokų skyrimo bei mokėjimo įgyvendinimą, socialinių išmokų specialistas vykdo šias funkcijas:

8.1. Priima iš asmenų prašymus dėl šalpos išmokų, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams, vienkartinės išmokos mirties atveju, vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo;
8.2. Priima iš asmenų prašymus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir neįgaliojo pažymėjimo išdavimo;
8.3. Priima iš asmenų prašymus dėl nukentėjusiųjų statuso suteikimo ir pateikia juos Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centrui;
8.4. Priima iš asmenų prašymus dėl  būsto neįgaliems pritaikymo;
8.5. Teikią paraiškas Neįgaliųjų reikalų departamentui dėl valstybės biudžeto lėšų būsto pritaikymui;
8.6. Daro reikalingų dokumentų kopijas ir  jas patvirtina;
8.7. Rengia šalpos išmokų, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams, vienkartinės išmokos mirties atveju, vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto lėšų išmokų gavėjų bylas pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
8.8. Tvarko gavėjų, besikreipiančių dėl šalpos išmokų, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams, vienkartinės išmokos mirties atveju, vienkartinės pašalpos iš Savivaldybės biudžeto lėšų duomenis, vadovaudamasis Strateginės partnerystės informacinės sistemos SPIS metodiniais nurodymais;
8.9. Skaičiuoja ir ruošia sprendimus dėl šalpos išmokų, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams;
8.10. Ruošia pašalpų mirties atveju ir vienkartinių pašalpų iš Savivaldybės biudžeto lėšų sprendimus ir išmokėjimo žiniaraščius;
8.11. Suveda duomenis apie gyventojus, jiems teikiamas ar nepaskirtas socialines  išmokas, nurodydamas jų neskyrimo priežastis, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);
8.12. Sprendžia išmokų paskaičiavimo, mokėjimo sustabdymo ar susidariusių permokų išieškojimo iš gavėjų klausimus;
8.13. Ruošia pranešimus pareiškėjams, informuodamas juos apie išmokų paskyrimą ar nepaskyrimą;
8.14. Išduoda asmenims pažymas apie gaunamas socialines išmokas;
8.15. Surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, siekiant įvertinti asmens (bendrai gyvenančių asmenų) gyvenimo sąlygas;
8.16. Organizuoja maisto iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims teikimą;
8.17. Sudaro ir pateikia socialinės paramos skyriaus buhalterijai banko, pašto ir kasos žiniaraščius, ataskaitas ir suvestines apie paskirtas išmokas, pašalpas ir kompensacijas;
8.18. Ruošia šalpos išmokų gavėjų asmens bylas išsiųsti į kitų savivaldybių socialinės paramos skyrius;
8.19. Sutvarko išmokų gavėjų, kurių išmokų mokėjimas pasibaigęs, bylas (ilgo saugojimo) pagal Archyvų departamento reikalavimus;
8.20. Konsultuoja Radviliškio rajono savivaldybės gyventojus ir seniūnijų socialinius darbuotojus šalpos išmokų, piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams ir kitų išmokų skyrimo ir skaičiavimo klausimais;
8.21. Dalyvauja Savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje, siekiant Savivaldybės administracijos tikslų įgyvendinimo;
8.22. Bendradarbiauja  su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis bei įstaigomis socialinių išmokų klausimais;
8.23. Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl socialinės paramos planavimo, vystymo, tobulinimo bei socialinių paslaugų masto nustatymo;
8.24. Pavaduoja bet kurį Skyriaus socialinių išmokų specialistą pagal Skyriaus vedėjo pavedimą;
8.25. Vykdo kitus teisėtus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-15, 09:57:43