Pasirinkite kalbą

IV. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar teisės krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, vidaus audito funkcionavimo teisinius pagrindus, vidaus audito metodiką, vidaus auditorių profesinės etikos principus bei normas, raštvedybos taisykles;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vidaus audito, audito, finansų, ekonomikos ar buhalterinės apskaitos srityse;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti kompiuterio programomis, MS Word,  MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO VIDAUS AUDITORIAUS FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. siekdamas veiksmingai atlikti vidaus auditą ir nustatyti problemas, susijusias su vidaus audito sistemos funkcionavimu viešuosiuose juridiniuose asmenyse ir padėti jiems įgyvendinti savo tikslus, tikrina ir vertina:

5.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
5.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimams,  kitiems teisės aktams;
5.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams;
5.1.4. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų vykdymą bei joms skirtų lėšų panaudojimą;
5.1.5. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
5.1.6. lėšų gautų iš Europos Sąjungos, užsienio investicijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
5.1.7. Savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
5.1.8. informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą;
5.1.9. atlieka kompleksinius ir teminius vidaus auditus pagal atskirus skyriaus vedėjo pavedimus;

5.2. siekdamas susisteminti vidaus audito metu gautą informaciją išvadoms pagrįsti, rengia darbo dokumentus ir pateikia juos skyriaus vedėjui kartu su vidaus audito ataskaitos projektu, sudaro dokumentų bylą;
5.3. siekdamas apibendrinti atlikto vidaus audito rezultatus, rengia vidaus audito ataskaitas, pateikdamas jose išvadas ir rekomendacijas dėl nustatytų neatitikimo ištaisymo, vidaus kontrolės procedūrų sustiprinimo bei rizikos valdymo;
5.4. atlikęs vidaus auditą atsiskaito skyriaus vedėjui;
5.5. teikia viešojo juridinio asmens vadovui informaciją ir konsultaciją planuojant, kuriant ir diegiant vidaus kontrolės sistemos elementus, siekdamas padėti įgyvendinti veiklos tikslus;
5.6. siekdamas nustatyti, ar vykdomas rekomendacijų įgyvendinimo planas audituotame subjekte, vykdo poauditinę veiklą ir pažangos stebėjimą;
5.7. siekdamas vykdyti skyriaus funkcijas ne vidaus audito srityje:

5.7.1. vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
5.7.2. veda skyriaus darbuotojų mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.7.3. tvarko skyriaus dokumentų bylas ir perduoda saugojimui į archyvą;
5.7.4. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų įgyvendinami Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-25, 11:05:46