Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Pagal kompetenciją planuoja lėšų poreikį skyriaus uždaviniams vykdyti ir kontroliuoja lėšų panaudojimą pagal paskirtį.
8. Rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus.
9. Bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis, atstovauja Savivaldybės administracijai nagrinėjant ir sprendžiant klausimus pagal priskirtą kompetenciją.
10. Analizuoja ir apibendrina valstybės institucijų ir įstaigų parengtų norminių teisės aktų taikymo praktiką, kuriuose reguliuojami klausimai pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas, rengia pasiūlymus tokiems teisės aktų projektams siekiant jų tobulinimo.
11. Pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybė tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus.
12. Rengia Radviliškio rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos sprendimų protokolus, juos archyvuoja ir saugo teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Rengia daugiabučių namų administravimo, priežiūros ir eksploatavimo tvarkų aprašus, metodikas, kitus teisės aktus.
15. Koordinuoja ir kontroliuoja butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklą.
16. Užtikrina Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje: komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą ir kontrolę.
17. Organizuoja ir administruoja Radviliškio rajono atliekų tvarkymo planų, programų, taisyklių, reglamentų ir kitų teisinių aktų bei jų pakeitimų, užtikrinančių tinkamą atliekų tvarkymą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, rengimą.
18. Užtikrina Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo organizavimą ir kontrolę; sąvartynų eksploatavimo kontrolę; teikia pasiūlymus šioms veikloms gerinti.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
19.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 13:39:44