Pasirinkite kalbą

Daugiabučių namų atnaujinimas

Radviliškio rajono savivaldybėje nuo 2013 m. pradėta įgyvendinti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, pagal naują Vyriausybės parengtą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) finansinį modelį bei Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą (toliau – Programa). Per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį Radviliškio rajono savivaldybėje įgyvendinti 17 daugiabučių namų (13 iš jų Radviliškio mieste, 3 Baisogaloje ir 1 Šeduvoje) atnaujinimo (modernizavimo) projektai. Butų ir kitų patalpų savininkai priėmę sprendimą atnaujinti savo pastatus, padidino jų energinį efektyvumą ir sutaupė finansines lėšas dėl sumažėjusio šilumos energijos suvartojimo. Dėl šių namų butų ir kitų patalpų savininkų pozityvaus požiūrio į savąją nuosavybę, teisių ir prievolių suvokimo, pilietinės savimonės pagražėjo ir pagerėjo jų gyvenamoji aplinka bei gyvenimo kokybė.

Valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikiama šiais būdais:
  • Suteikiant lengvatinį kreditą atnaujinimo projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams atlikti) ir penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atnaujinimo projekto dalies (techninio darbo projekto) parengimą ir (ar) atliktus rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 proc., tuo atveju, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 proc.;

  • Apmokant arba kompensuojant 100 proc. ne didesnę kaip Vyriausybės nustatyto dydžio išlaidų dalį atnaujinimo projektui ar jo daliai parengti, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtą investicijų planą patvirtina butų ir kitų patalpų savininkai;

  • Apmokant arba kompensuojant 100 proc. ne didesnes kaip Vyriausybės nustatyto dydžio atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas;

  • Kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms;

  • Teikiant papildomą valstybės paramą, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos;

  • Apmokant nepasiturintiems gyventojams tenkančias atnaujinimo projekto parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas.
  • 2022 m. renovacijos darbus planuojama pradėti daugiabučiuose namuose, esančiuose Maironio g. 9, Radviliškyje ir Dariaus ir Girėno g. 4, Radviliškyje

  • 2021 m. pradėti atnaujinimo darbai daugiabučiuose namuose, esančiuose V. Kudirkos g. 10, Radviliškyje, Maironio g. 42, Baisogaloje bei V. Kudirkos g. 4A, Radviliškyje. Pradėtus darbus planuojama užbaigti per 2022 metus
Kudirkos g. 10 esantis daugiabutis

  • 2021 m. baigtas įgyvendinti Programos IV etape dalyvaujančio daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Stiklo g. 12, Radviliškyje, atnaujinimo projektas
Stiklo 12 daugiabutisPaskutinis atnaujinimas: 2022-10-12, 13:23:55