Pasirinkite kalbą

Asmens duomenų apsauga

Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirtas Remigijus Rudžianskas, Juridinio skyriaus vedėjas.

Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra padėti savivaldybės administracijai laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kituose, asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą, reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Remigijus Rudžianskas,
Aušros al. 10, 219 kabinetas.
Tel. (8 422) 69 017, el. p. remigijus.rudzianskas@radviliskis.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-06, 10:32:54