Pasirinkite kalbą

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Giedrė Sinkevičienė
Savivaldybės kontrolierė
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Giedrės Sinkevičienės 2023 m. veiklos uždaviniai

  • 1 užduotis: Vadovaujantis teisės aktais, tarptautinio audito standartų reikalavimais atlikti Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plane numatytus veiklos ir finansinius auditus, parengti ataskaitas ir išvadas pagrindžiančias nepriklausomą nuomonę.

   Vertinimo rodiklis: Pagal Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plane nustatytą terminą parengtos ir laiku pateiktos audituojamam subjektui audito ataskaitos ir pateiktos rekomendacijos dėl audito metu pastebėtų trūkumų ir neatitikimų pašalinimo.

   Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

  • 2 užduotis: Didinti audito poveikį – teisinėmis priemonėmis siekti, kad būtų šalinami auditų metu nurodyti trūkumai ir pažeidimai.

   Vertinimo rodiklis: Siekti, kad pateiktų rekomendacijų įvykdymas būtų 85 proc.

   Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-28

  • 3 užduotis: Parengti audito strategiją dėl konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

   Vertinimo rodiklis: Iki 2023 metų gruodžio 1 d. parengta audito strategija dėl konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

   Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-01

  Rasa Baublienė
  Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja
  Kabineto numeris - 126 (8 422) 69 026 rasa.baubliene@radviliskis.lt
  Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

  Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

  Rasos Baublienės 2023 m. veiklos uždaviniai

  1 užduotis: Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punkto ir 9 dalies 10 punkto nuostatas iki 2023 m. liepos 15 dienos atlikti Radviliškio rajono savivaldybės 2022 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą.

  Vertinimo rodiklis: Iki 2023 m. birželio 22 dienos atliktos finansinio audito procedūros, paruošti ir pateikti vadovui vidinei peržiūrai darbo dokumentai, paruošti, suderinti su tiesioginiu vadovu ir išsiųsti audituotoms įstaigoms raštai apie audito rezultatus; iki 2023 m. birželio 30 dienos parengta ir suderinta su vadovu audituojamos dalies audito ataskaitos projektą.

  Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-30

  2 užduotis: Vykdyti audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, kad nustatytais terminais būtų įgyvendinamos rekomendacijos dėk nustatytų neatitikimų ir pažeidimų.

  Vertinimo rodiklis: Iki 2023 m. gruodžio 31 dienos įgyvendinta ne mažiau kaip 85 proc. pateiktų audito ataskaitoje rekomendacijų, kurioms sueina įgyvendinimo terminas.

  Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

  3 užduotis: Sutvarkyti Tarnybos 2022 metų dokumentų bylas ir parengti dokumentacijos plano suvestinę. Atlikti dokumentų vertės ekspertizę. Parengti pažymą apie Tarnybos 2021 metų veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą bei pateikti Šiaulių regiono valstybės archyvui.

  Vertinimo rodiklis: Iki 2023 m. lapkričio 30 dienos parengta pažymą apie Tarnybos 2021 metų veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą bei pateikta Šiaulių regiono valstybės archyvui.

  Užduoties įvykdymo terminas: 2023-11-30

  Beata Maselskytė (šiuo metu nedirba)
  Vyriausioji specialistė
  Kabineto numeris - -
  Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-27, 09:42:10