Pasirinkite kalbą

Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.


Praneškite apie korupciją Radviliškio rajono savivaldybėje

Informuoti tiesiogiai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:


Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Asmenims, suteikusiems STT vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti atlyginama.


Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojas, vykdydamas savo pareigą, numatytą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje, privalo pranešti apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso II skyriuje), jeigu jis gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti, ir jeigu teisės aktuose nėra nustatytų praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų.

Jei Jūs turite informacijos apie veiką, turinčią korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, prašome atlikti šią pareigą ir nedvejojant kreiptis į minėtas įstaigas.

Dalinamės su Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta Atmintinė (.pdf formatas), kurioje aiškiai ir suprantamai išdėstyta pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka.

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 2-86 patvirtinta Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo forma.


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖ APLINKA
Sociologinio tyrimo statistinė ataskaita (2021-04-29)


ATSAKINGI UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

Už korupcijos prevenciją Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje yra atsakinga Kristina Kovalenko, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 422) 51 442, el. paštas kristina.kovalenko@radviliskis.lt.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS DOKUMENTAI
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas
Darius Jurėnas

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys

Komisijos pirmininko pavaduotojas
Laimutis Brunius
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys

NARIAI

Laurynas Krikščiūnas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys
Gediminas Lipnevičius Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys
Eduardas Martynkinas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys
Vytautas Simelis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys

ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS ATASKAITOS

TEISĖS AKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 642 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2.11. ir 2.1 papunkčiais, nuo šių metų 2016 m. liepos 1 d., įstaigos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ turi būti skelbiama (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija apie teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma

2024 m. antikorupcinio vertinimo pažymos (AVP)
2023 m. antikorupcinio vertinimo pažymos (AVP)
KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 642 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2.11 papunkčiu, nustatė, kad įstaigos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ turi būti skelbiama (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija apie korupcijos rizikos analizę ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymą“.

Nutarimo 2.1 punktu nustatyta, kad šis Nutarimas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 7 dalį, korupcijos rizikos analizę Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Informuojame, kad šiuo metu Radviliškio rajono savivaldybėje korupcijos rizikos analizė neatliekama.


Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos motyvuotos išvados įgyvendinimo ataskaitos.

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ SURINKIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse, informacija apie asmenį teikiama į pareigas asmenį skiriančiam savivaldybės įstaigos ar įmonės vadovui, kolegialiam valdymo organui arba valstybės politikui.

Pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalį informacija teikiama apie asmenis, kurie pretenduoja į šias pareigybes:

  • savivaldybių administracijos direktorius ir jo pavaduotojas,
  • savivaldybės įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas,
  • savivaldybės įstaigos padalinio vadovas ir jo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),
  • savivaldybės įmonės, kurioje savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovas ir jo pavaduotojas.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtino Pareigybių, į kurias, prieš skirdama asmenį, Savivaldybės institucija, Savivaldybės įstaiga ar įmonė privalo pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie į šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašą.

VIDINIS KANALAS, PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Pranešimus apie pažeidimus Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje veikiančiu vidiniu kanalu gali pateikti esami ir buvę tarnautojai, darbuotojai ar asmenys, su Savivaldybės administracija susiję sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pranešimai turi būti teikiami apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus. Pažeidimas – Administracijoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su Administracija.

Pranešimai turi būti teikiami norint apsaugoti viešąjį interesą. Informacija, pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nebus laikoma pranešimu.

Pranešimo pateikimo būdai:

  1. elektroniniu paštu pranešk@radviliskis.lt
  2. paštu pranešimą siųskite šiuo adresu: Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, ant voko nurodykite: Kristinai Kovalenko, asmeniškai.
  3. tiesiogiai pateikti informaciją apie pažeidimą galite Administracijos darbuotojai Kristinai Kovalenko (Aušros a. 10, Radviliškis, 325 kab.).

Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Administracijos darbuotoja Kristina Kovalenko tel. (8 422) 51442, el. paštas kristina.kovalenko@radviliskis.lt

Garantuojame pranešėjo ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.
 
Aktualūs teisės aktai:

Žinomai melagingos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą. Ją pateikęs arba valstybės/tarnybos/profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešimai turi būti teikiami vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje vidiniu kanalu teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūrų tvarkos aprašu, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. A-868 (8.2).