Pasirinkite kalbą

Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.


Praneškite apie korupciją Radviliškio rajono savivaldybėje

Informuoti tiesiogiai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:


Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Asmenims, suteikusiems STT vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti atlyginama.


Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai. Tai yra jo pareiga.

Jei Jūs turite informacijos apie veiką, turinčią korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, prašome atlikti šią pareigą ir nedvejojant kreiptis į minėtas įstaigas.

Dalinamės su Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta Atmintinė (.pdf formatas), kurioje aiškiai ir suprantamai išdėstyta pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka.

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 2-86 patvirtinta Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo forma.


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖ APLINKA
Sociologinio tyrimo statistinė ataskaita (2021-04-29)


ATSAKINGI UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

Už korupcijos prevenciją Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje yra atsakinga Kristina Kovalenko, Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 422) 51 442, el. paštas [email protected].

KORUPCIJOS PREVENCIJOS DOKUMENTAI
KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

Radviliškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisija:

Komisijos pirmininkas
Saulius Luščikas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, el. paštas [email protected], tel. (8 614) 49 177;

Komisijos pirmininko pavaduotojas
Arnoldas Matuzevičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėją, el. paštas [email protected], tel. (8 422) 69 006;

Narė
Eglė Ivanauskytė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė, el. paštas [email protected], tel. (8 622) 87 918;

Narys
Jolitas Onaitis, Kudirkos seniūnaitijos seniūnaitis, tel. (8 422) 66 052;

Narys
Romas Kalvaitis, Baisogalos bendruomenės atstovą, tel. (8 620) 72 774;

Komisijos atsakinga sekretorė
Romualda Baginienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus sekretorė. El. paštas - [email protected], tel. (8 422) 69 005

Tarybos sprendimu patvirtinti Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai:

TEISĖS AKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 642 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2.11. ir 2.1 papunkčiais, nuo šių metų 2016 m. liepos 1 d., įstaigos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ turi būti skelbiama (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija apie teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma

Antikorupcinio vertinimo pažymos (AVP):

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 642 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2.11 papunkčiu, nustatė, kad įstaigos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ turi būti skelbiama (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija apie korupcijos rizikos analizę ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymą“.

Nutarimo 2.1 punktu nustatyta, kad šis Nutarimas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 7 dalį, korupcijos rizikos analizę Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Informuojame, kad šiuo metu Radviliškio rajono savivaldybėje korupcijos rizikos analizė neatliekama.


Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos motyvuotos išvados įgyvendinimo ataskaitos.

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ SURINKIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse, informacija apie asmenį teikiama į pareigas asmenį skiriančiam savivaldybės įstaigos ar įmonės vadovui, kolegialiam valdymo organui arba valstybės politikui.

Pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalį informacija teikiama apie asmenis, kurie pretenduoja į šias pareigybes:

  • savivaldybių administracijos direktorius ir jo pavaduotojas,
  • savivaldybės įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas,
  • savivaldybės įstaigos padalinio vadovas ir jo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje),
  • savivaldybės įmonės, kurioje savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovas ir jo pavaduotojas.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T-111 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtino Pareigybių, į kurias, prieš skirdama asmenį, Savivaldybės institucija, Savivaldybės įstaiga ar įmonė privalo pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie į šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašą.

2021 m. gruodžio 2 d. Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“ (.pdf formatas).

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Informacija ruošiama.

VIDINIS KANALAS

Informacija ruošiama.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-08, 11:36:32