Pasirinkite kalbą

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Asmenys priimami ketvirtadieniais nuo 10 val. iki 12 val. Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje (129 kab.) Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLA

Tarnybos veiklos tikslas – siekti, kad Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas būtų naudojamas ir valdomas teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai, prižiūrėti, kaip vykdomas patvirtintas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Siekdama šių tikslų, Tarnyba atlieka išorės eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus bei patikrinimus, rengia ir teikia išvadas dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, taip pat priimant sprendimus dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas, dėl koncesijų suteikimo tikslingumo ir pritarimo galutiniam koncesijos sutarties projektui bei dėl skolininkų, taip pat ir tų skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės. Imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai. Nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.

Finansinis (teisėtumo) auditas

Finansinio (teisėtumo) audito tikslas – įvertinti, ar audituojamo subjekto metiniuose (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai ir jie naudojami įstatymų nustatytiems tikslams. Atlikus finansinį auditą, pareiškiama nepriklausoma nuomonė apie audituoto subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą.

Auditoriaus atsakomybė atliekant finansinį (teisėtumo) auditą

Atlikdami auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

 • nustatėme ir įvertinome (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;
 • supratome su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie subjekto (subjektų grupės) vidaus kontrolės efektyvumą;
 • įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės atskleidimų pagrįstumą;
 • įvertinome bendrą (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar (konsoliduotosiose) finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Atlikdami grupės auditą taip pat surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų apie subjektų finansinę informaciją ar veiklą grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie grupės konsoliduotas finansines ataskaitas. Atsakome už vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų nuomonę apie auditą.

Iš dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos, kurie buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname audito ataskaitoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas, nes galima pagrįstai tikėtis, jog tokio pateikimo neigiamos pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą.

Veiklos auditas

Veiklos audito tikslas – įvertinti, ar audituojamas subjektas savo veiklą vykdo vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais, taip pat atskleisti veiklos tobulinimo galimybes.

Veiklos auditas yra nepriklausomas tyrimas, atliekamas neperiodiškai. Jo metu atliekama nepriklausoma viešojo sektoriaus veiklos analizė ir vertinimas. Veiklos audito metu gali būti nustatomos subjektų veiklos problemos ankščiau, negu jos gali paveikti subjekto veiklą, taigi veiklos auditas leidžia nustatyti ne tik esamas, bet ir tikėtinas problemas. Todėl tai yra labai svarbi prevencijos priemonė.

Veiklos audito metu gali būti vertinama vienos ar kelių institucijų veikla, taip pat atskiros institucijos (-ų) veiklos dalys ar vykdomos programos.

Tarnyba, atlikdama veiklos auditą, padeda ir skatina audituojamus subjektus gerinti savo veiklos rezultatus, teikia patikimą ir viešą informaciją visuomenei apie tai, kaip naudojami savivaldybės ištekliai.

AUDITŲ ATASKAITOS IR IŠVADOS

2023 M. AUDITŲ ATASKAITOS IR IŠVADOS 

2022 M. AUDITŲ ATASKAITOS IR IŠVADOS 

2021 M. AUDITŲ ATASKAITOS IR IŠVADOS 


2020 M. FINANSINIŲ AUDITŲ ATASKAITOS IR IŠVADOS 

2019 M. FINANSINIŲ AUDITŲ ATASKAITOS IR IŠVADOS 

2018 M. FINANSINIŲ AUDITŲ ATASKAITOS IR IŠVADOS

2017 M. FINANSINIŲ AUDITŲ ATASKAITOS IR IŠVADOS

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLOS ATASKAITOS IR PLANAI
FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS
Už pateiktą informaciją atsakinga savivaldybės kontrolierė.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Giedrė Sinkevičienė
Savivaldybės kontrolierė
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Giedrės Sinkevičienės 2023 m. veiklos uždaviniai

  • 1 užduotis: Vadovaujantis teisės aktais, tarptautinio audito standartų reikalavimais atlikti Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plane numatytus veiklos ir finansinius auditus, parengti ataskaitas ir išvadas pagrindžiančias nepriklausomą nuomonę.

   Vertinimo rodiklis: Pagal Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plane nustatytą terminą parengtos ir laiku pateiktos audituojamam subjektui audito ataskaitos ir pateiktos rekomendacijos dėl audito metu pastebėtų trūkumų ir neatitikimų pašalinimo.

   Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

  • 2 užduotis: Didinti audito poveikį – teisinėmis priemonėmis siekti, kad būtų šalinami auditų metu nurodyti trūkumai ir pažeidimai.

   Vertinimo rodiklis: Siekti, kad pateiktų rekomendacijų įvykdymas būtų 85 proc.

   Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-28

  • 3 užduotis: Parengti audito strategiją dėl konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

   Vertinimo rodiklis: Iki 2023 metų gruodžio 1 d. parengta audito strategija dėl konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

   Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-01

  Rasa Baublienė
  Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja
  Kabineto numeris - 126 (8 422) 69 026 rasa.baubliene@radviliskis.lt
  Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

  Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

  Rasos Baublienės 2023 m. veiklos uždaviniai

  1 užduotis: Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punkto ir 9 dalies 10 punkto nuostatas iki 2023 m. liepos 15 dienos atlikti Radviliškio rajono savivaldybės 2022 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą.

  Vertinimo rodiklis: Iki 2023 m. birželio 22 dienos atliktos finansinio audito procedūros, paruošti ir pateikti vadovui vidinei peržiūrai darbo dokumentai, paruošti, suderinti su tiesioginiu vadovu ir išsiųsti audituotoms įstaigoms raštai apie audito rezultatus; iki 2023 m. birželio 30 dienos parengta ir suderinta su vadovu audituojamos dalies audito ataskaitos projektą.

  Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-30

  2 užduotis: Vykdyti audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, kad nustatytais terminais būtų įgyvendinamos rekomendacijos dėk nustatytų neatitikimų ir pažeidimų.

  Vertinimo rodiklis: Iki 2023 m. gruodžio 31 dienos įgyvendinta ne mažiau kaip 85 proc. pateiktų audito ataskaitoje rekomendacijų, kurioms sueina įgyvendinimo terminas.

  Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

  3 užduotis: Sutvarkyti Tarnybos 2022 metų dokumentų bylas ir parengti dokumentacijos plano suvestinę. Atlikti dokumentų vertės ekspertizę. Parengti pažymą apie Tarnybos 2021 metų veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą bei pateikti Šiaulių regiono valstybės archyvui.

  Vertinimo rodiklis: Iki 2023 m. lapkričio 30 dienos parengta pažymą apie Tarnybos 2021 metų veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą bei pateikta Šiaulių regiono valstybės archyvui.

  Užduoties įvykdymo terminas: 2023-11-30

  Beata Maselskytė (šiuo metu nedirba)
  Vyriausioji specialistė
  Kabineto numeris - -
  Paskutinis atnaujinimas: 2023-07-14, 08:33:42