Pasirinkite kalbą

Koordinuotai teikiamos paslaugos

Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos (KTP) Radviliškio rajono savivaldybėje

Koordinuotai teikiamų paslaugų (KTP) teikimo vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko ir šeimos gerovės.

Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos (KTP) skiriamos:

 • Vaikams nuo gimimo iki 18 metų.
 • Asmenims iki 21 metų, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kai kuriais atvejais iki 23 metų amžiaus.
 • Vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams).

Kada skiriamos KTP:

Gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo.

Su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka.

Gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os).

Priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams).

Gauta vaikų socializacijos centro informacija apie vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos turi būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Informacija dėl KTP skyrimo:

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų Radviliškio rajono teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) organizavimo ir koordinavimo paslaugos teikiamos atsižvelgiant į tvarkos aprašą, kuris patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 22 d. potvarkiu Nr. M-362 (2.5).

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai:

 1. Gautas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas.
 2. Gautas įstaigos/institucijos prašymas.
 3. Gautas vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdytojo prašymas, kai ji nėra veiksminga.
 4. Skiriant vaikui vidutinę priežiūros priemonę teikiamos paslaugas vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams).
 5. Gavus informaciją iš socializacijos centro apie priemonės vykdymo pabaigą.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (TBK):

Priima sprendimą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo klausimo svarstymo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijoje (VGK).

Vaiko gerovės komisija (VGK):

Per 10 d. d. įvertina koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo poreikį, parengia sprendimo dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (TBK):

Pateikia paslaugų teikimo projektą Radviliškio rajono savivaldybės merui.

Radviliškio rajono savivaldybės meras:

Per 5 d. d. priima sprendimą dėl paslaugų teikimo, nustato Koordinuojančią instituciją ir paslaugų teikėjus. Koordinuojanti institucija paskiria atvejo vadybininką.

Atvejo vadybininkas:

 1. Per 10 d. d. parengia paslaugų teikimo planą.
 2. Vykdo paslaugos teikimo stebėseną, poreikiui esant inicijuoja pakeitimus ir pan.
 3. Likus mėnesiui iki Plano įgyvendinimo pabaigos, informuoja TBK apie koordinuotai teikiamų paslaugų veiksmingumą pagal plane numatytas priemones, prireikus teikia siūlymą dėl paslaugų teikimo termino pratęsimo, nutraukimo.

Kontaktai dėl informacijos apie koordinuotai teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas (KTP) Radviliškio rajono savivaldybėje:

Telefonai: +370 422 69 009, +370 696 74 360
El. paštas: lijana.lebedzinskiene@radviliskis.lt,
Adresas: Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, 315 kab.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-05, 12:54:42