Pasirinkite kalbą

KULTŪROS, PAVELDOSAUGOS IR TURIZMO SKYRIAUS KONTAKTAI

Kultūros, paveldosaugos ir turizmo skyrius
Justė Juškaitė
Vedėja
Kabineto numeris - 301 (8 422) 69 028, 8 661 40 480 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Dalyvauja organizuojant saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentų rengimą bei svarstant kitų planavimo subjektų parengtus saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentus ir juos derina.
17. Dalyvauja rengiant saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų raidos analizę, prognozę, strateginius planus ir programas.
18. Rengia nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir tvarkybos programas, organizuoja jų vykdymą bei kontrolę.
19. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosioms savybėms nustatyti ir sprendimams dėl teisinės apsaugos reikalingumo priimti rengia Savivaldybės tarybai sprendimą dėl Radviliškio rajono savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau vadinama – Vertinimo taryba) steigimo, organizuoja jos darbą ir techninį aptarnavimą.
20. Sudaro ir išduoda Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, pasirašo su valdytojais objektų apsaugos sutartis.
21. Teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra savivaldybės saugomi kultūros paveldo objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus.
22. Teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis.
23. Tikrina ir nustato saugomų statinių, statinių saugomų objektų teritorijose, saugomose vietovėse ir apsaugos zonose tvarkybos darbų projektų atitikimą teritorijų planavimo dokumentuose bei projektavimo sąlygų sąvade nustatytiems paveldosauginiams reikalavimams.
24. Rengia savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą.
25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
26.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.4. darbo patirtis – kultūros paveldo srities patirtis;
26.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Lina Mončauskienė
Vedėjo pavaduotoja
Kabineto numeris - 324 (8 422) 69 132, 8 605 38 277 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
10. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
11. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
12. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
13. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
14. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės strateginius planus kultūros, paveldosaugos ir turizmo srityse.
15. Analizuoja ir vertina savivaldybės kultūros įstaigų tinklą, teikia pasiūlymus dėl jo optimizavimo krypčių, savivaldybės kultūros įstaigų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo įstatymų nustatyta tvarka.
16. Teikia siūlymus Radviliškio rajono savivaldybės Kultūros, paveldosaugos ir turizmo skyriaus vedėjui dėl kultūros, paveldosaugos ir turizmo politikos formavimo bei visuomenės informavimo apie Savivaldybės veiklą.
17. Rengia savivaldybės kultūros centrų steigimo ir plėtotės strategiją.
18. Koordinuoja savivaldybės kultūros įstaigų veiklą per jų vadovus, užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, organizuoja savivaldybės kultūros įstaigų vadovų ir darbuotojų pasitarimus, konferencijas ir kitus renginius kultūros klausimais.
19. Bendradarbiauja su Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo.
20. Rūpinasi Radviliškio rajono kultūros ir meno sklaida regione, šalyje, užsienyje.
21. Konsultuoja kultūros įstaigų vadovus nuostatų rengimo klausimais, derina ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti savivaldybės kultūros įstaigų nuostatus.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
23.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.3. darbo patirtis – patirtis kultūros srityje;
23.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
24.1. kalba – anglų;
24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
25. Transporto priemonių pažymėjimai:
25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

Lina Stirbienė
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 320 (8 422) 69 091 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
16. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
17. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
18. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
19. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
20. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
21. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
22. Inicijuoja ir dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginių kultūros programų projektus, vadovaudamasi Regionų kultūros plėtros programa.
23. Prižiūri Kultūros centrų įstatymo įgyvendinimą savivaldybėje.
24. Teikia informaciją kultūros įstaigoms, valstybinės valdžios institucijoms, visuomenei apie kultūros aktualijas.
25. Koordinuoja rajono kultūros renginius, analizuoja jų rezultatus; koordinuoja Kultūros centrų akreditavimą, kultūros ir meno darbuotojų atestavimą.
26. Rengia Skyriaus metinį kultūrinių renginių plano projektą.
27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.2. studijų kryptis – pedagogika (arba);
28.3. studijų kryptis – kultūros studijos (arba);
arba:
28.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.5. darbo patirtis – patirtis kultūros srityje;
28.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Germantė Jucevičiūtė-Kluczynska
Vyriausioji specialistė
Kabineto numeris - 318 (8 422) 69 013 [email protected]
Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Veiklos uždaviniai. Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
6.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldą, kultūros paveldą, turizmo plėtrą, muziejų veiklą, kraštotyrą, etninę kultūrą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterio programomis;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOFUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir įgyvendina Savivaldybės turizmo plėtros programą, dalyvauja rengiant Savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros schemas ir projektus;
7.2. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina duomenis apie plėtojamą turizmo verslą Radviliškio rajone;
7.3. vykdo Savivaldybės teritorijų turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą;
7.4. tvarko, kaupia ir atnaujina Savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklių ir turizmo paslaugų teikėjų duomenis bei teikia šią informaciją Nacionalinei turizmo informacijos sistemai;
7.5. dalyvauja bendradarbiaujant su užsienio šalių savivaldybėmis paveldosaugos, turizmo ir muziejininkystės srityse;
7.6. dalyvauja rengiant valstybines ir regionines turizmo plėtros programas;
7.7. rengia sutartis dėl rekreacinių išteklių naudojimo (nuomos) turizmui ir poilsiui, kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;
7.8. rengia vietinių rinkliavų už savivaldybei priklausančių rekreacinių išteklių naudojimą dydį ir mokėjimo tvarkos aprašą;
7.9. planuoja ir teikia pasiūlymus dėl priemonių, reikalingų rekreacinių teritorijų apsaugai, poilsiui ir turizmo veiklai šiose teritorijose plėtoti, tvarko rekreacinių teritorijų apskaitą, teikia pasiūlymus dėl rekreacinių teritorijų naudojimo reglamentų;
7.10. organizuoja kultūros vertybių apskaitą, tvarkymą ir apsaugą;
7.11. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybės teritorijoje;
7.12. teikia siūlymus rengiant turizmo plėtros strategijų projektus, muziejų ir kraštotyros ilgalaikių ir metų veiklos programų projektus;
7.13. bendradarbiauja su Savivaldybės turizmo informacijos centru;
7.14. organizuoja savivaldybės muziejų steigimą, reorganizavimą ir jų veiklos priežiūrą, kontroliuoja muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą, padeda organizuojant su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius;
7.15. organizuoja ir koordinuoja kraštotyrinę veiklą;
7.16. rūpinasi etninės kultūros ir vietos tradicijų puoselėjimu;
7.17. Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.18. tvarko Skyriaus vykdomos veiklos klausimais kaupiamą archyvą;
7.19. ruošia informacinius pranešimus, apibendrinimus apie kultūros paveldo, muziejų, turizmo apsaugos įgyvendinimą, problemas;
7.20. vykdo viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais, teikia duomenis viešųjų pirkimų planui, vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, rengia ir įgyvendina sutartis pagal savo kompetenciją;
7.21. kompetencijos ribose teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėja jų skundus ir prašymus;
7.22. suderinus su Skyriaus vedėju dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;
7.23. vykdo kitus teisėtus raštiškus bei žodinius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo  ir Administracijos direktoriaus pavedimus įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimui.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-30, 14:20:54