Pasirinkite kalbą

Naujienos

Kviečiame susipažinti su suderintais Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais

2022 m. Lapkričio 10 d.


Informuojame apie atliktą Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo (toliau – Bendrasis planas) sprendinių derinimo procedūrą.

Bendrojo plano sprendiniai suderinti Teritorijų planavimo komisijoje. Su suderintu Bendrojo plano dokumentu, taip pat Bendrojo plano sprendinių patikslinimais, kurie buvo atlikti pagal gautas derinančių institucijų pastabas, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS sistema) – internetinės svetainės adresas www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-VT-71-21-382).

Susipažinti su gautomis derinančių institucijų pastabomis ir atliktais Bendrojo plano patikslinimais taip pat galima žemiau pateikiamoje suvestinėje derinančių institucijų pastabų ir atliktų bendrojo plano patikslinimų lentelėje – 1 lentelė (pdf formatas).

Planavimo pagrindas – Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. T-375 „Dėl Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo darbų programa – Radviliškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa patvirtinta Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. A-618 (8.2). Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-VT-71-21-382.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas – Savivaldybės dalies bendrasis planas. 

Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendroji.

Planuojama teritorija – Radviliškio miesto teritorija, plotas – 2240,5163 ha 

Planuojamas laikotarpis – ne trumpesnis nei 10 metų. 

Planavimo organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Aušros a. 10, LT-82196, tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000, el. paštas informacija@radviliskis.lt, interneto svetainė www.radviliskis.lt.

Plano rengėjas – VšĮ Kauno technologijos universitetas (Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, el. p. asi@ktu.lt). Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. 8 682 12 549, el. p. evaldas.ramanauskas@ktu.lt.

Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai – 2021 m. III ketv.–2022 m. IV ketv.

Planavimo tikslai: 
1. Įvertinti esamą miesto teritorijų funkcinį zonavimą (pagal žemės naudojimo būdus) ir numatyti platesnį galimą alternatyvių funkcinių zonų reglamentavimą, kad būtų užtikrintas racionalesnis žemės naudojimas.
2. Sudaryti sąlygas darniai miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai.
3. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse.
4. Identifikuoti teritorijas, kuriose turėtų būti išlaikomas architektūrinis miesto savitumas ar gairės, kuriomis galėtų būti nustatomos šios teritorijos.
5. Nustatyti prioritetinės Savivaldybės infrastruktūros plėtros kriterijus, išskirti prioritetines infrastruktūros plėtros teritorijas, įvertinti prioritetinės infrastruktūros plėtros kaštus ir įgyvendinimo etapus.
6 Suformuoti sąlygas atsirasti integruotai transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti užsibrėžtus darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferijos zonose.
7. Numatyti miesto teritorijos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą.
8. Įvertinti sprendinių įgyvendinimo prioritetus.

Planavimo uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas Radviliškio miesto teritorijos kompleksiškam vystymui, funkcinių prioritetų (zonų) ir teritorijų naudojimo tipų nustatymu grindžiamam daugiafunkciam teritorijos panaudojimui, efektyviam esamos socialinės, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros išnaudojimui bei optimalių teritorijų užstatymo urbanistinių ir architektūrinių parametrų užtikrinimui: 
1.1. nustatyti urbanizuotų ir urbanizuojamų, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų miesto funkcionavimui svarbių teritorijų vystymo poreikį; 
1.2. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; 
1.3. suskirstyti miestą ir gretimas teritorijas į funkcines zonas ir nustatyti joms darnią miesto plėtrą, žemės naudojimą užtikrinančius daugiafunkcius teritorijų naudojimo ir tvarkymo reglamentus, pagrindinių žemės naudojimo paskirčių ir galimų jose veiklų prioritetus.
2. Suformuoti miesto centro, viešųjų erdvių ir želdynų, gyvenamųjų, pramoninių, ir kitų teritorijų sistemą, nustatyti šių teritorijų raidos prioritetus, išskirti prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės investicijos: 
2.1. nustatyti rekomendacijas urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinei struktūrai formuoti (gyvenamųjų zonų, socialinių ir komercinių objektų teritorijų, viešo naudojimo želdynų kiekiui) ir aplinkos kokybei užtikrinti.
3. Sudaryti sąlygas urbanistiniu ir architektūriniu požiūriu vertingų miesto struktūros elementų (kultūros paveldo vietovių, objektų ir jų teritorijų), kitų svarbių Radviliškio miesto įvaizdžio ir kultūrinio tapatumo ženklų apsaugai, tvarkybai, tausojančiam naudojimui ir pažinimui: 
3.1. nustatyti išorinės vaizdinės reklamos reglamentavimo principus. 
4. Nustatyti socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo principus (ar jos išdėstymo reikalavimus), sudarant sąlygas racionaliam Radviliškio miesto teritorijos įsisavinimui ir panaudojimui, užtikrinant tinkamą viešųjų paslaugų ir infrastruktūros lygį urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, pirmenybę teikiant prioritetinio vystymo zonose numatytiems projektams: 
4.1. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; 
4.2. įvertinti socialinės infrastruktūros vystymo galimybes, nustatyti socialinių ir kultūrinių objektų išdėstymo principus ir reikalavimus, numatyti Savivaldybei svarbių objektų statybai reikalingas teritorijas; 
4.3. įvertinti skirtingą investicijų poreikį, atsižvelgiant į miesto plėtros prioritetus, miesto teritoriją suskirstyti į zonas, kurioms pagal nustatytus plėtros prioritetus būtų nustatomi diferencijuoti infrastruktūros plėtros mokesčiai.
5. Sudaryti sąlygas efektyvios susisiekimo sistemos, paremtos darnaus judumo principais, susisiekimo sistemos naudotojų poreikiais ir ilgalaikiais Radviliškio miesto vystymo prioritetais, formavimui ir funkcionavimui pagal pasikeitusias susisiekimo sistemos plėtros tendencijas: 
5.1. rezervuoti teritorijas bendro naudojimo zonų įrengimui, socialinės ir susisiekimo infrastruktūros, inžinerinių komunikacijų trasų ir kitų valstybės, savivaldybės ir visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai;
5.2. įvertinus miesto raidos tendencijas ir teritorinės plėtros mastus, patikslinti galiojančiame Radviliškio miesto Savivaldybės bendrajame plane numatytą susisiekimo infrastruktūros plėtros poreikį ir prioritetiškumą; 
5.3. numatyti integruotos ir darnaus judumo principais pagrįstos susisiekimo asmeniniu, viešuoju ir bemotoriu transportu sistemos vystymą, jos plėtros prioritetus ir priemones.
6. Įvertinti galiojančius specialiuosius planus ir integruoti aktualius jų sprendinius į rengiamą bendrąjį planą.

Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis; rengimo; baigiamasis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas – atliekamas.

Koncepcijos nepriklausomas vertinimas – neatliekamas.

Bendrojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje. Informaciją teikia skyriaus vedėjas Artūras Valuckas, tel. (8 422) 69 007, el. p. arturas.valuckas@radviliskis.lt, www.radviliskis.lt.

Planavimo organizatoriaus informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-10 14:31:34