Pasirinkite kalbą

Naujienos

Skelbiamas Sporto projektų finansavimo iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

2024 m. Vasario 9 d.


1. Paraiškas gali teikti šie pareiškėjai:

1.1. teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruota sportinę veiklą Radviliškio rajone vykdanti sporto organizacija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų ar Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymus;
1.2. aukšto meistriškumo sportininkas, veikiantis Savivaldybėje ir / ar už savivaldybės ribų, kurio ugdymas ir / ar sportinis rengimas yra ar buvo susijęs su Savivaldybės ugdymo įstaigomis.

2. Paraiška ir kiti su paraiška privalomi pateikti dokumentai:

2.1. Paraiška
2.2. Vardiniai projekto dalyvių sąrašai nurodant faktinę dalyvio gyvenamąją vietą.
2.3. Prisidėjimas 10 proc. viso sporto projekto savo (klubo) / ir / ar nebiudžetinės įstaigos indėliu (finansiniu ar nepiniginiu įnašu). (Teikiant paraišką tinkami dokumentai, įrodantys tokį prisidėjimą, yra sutartis, preliminari sutartis, ketinimų protokolas ar raštas, laiškas. Prisidėjimas ir (ar) indėlis, teikiamas natūra prekėmis ir (arba) paslaugomis, išreiškiamas pinigine verte (nepiniginio įnašo vertę teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja, nustato ir už jos teisingumą atsako paraiškos teikėjas). Visuose indėlį patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas sporto projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama lėšomis ar natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais.)

3. Jeigu paraišką teikia aukšto meistriškumo sportininkas, vietoj vardinių sąrašų pateikia:

3.1. Radviliškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigos išduotą pažymą, kurioje nurodoma, kad sportininkas mokėsi ar mokosi minėtoje įstaigoje.
3.2. Atstovaujamos sporto šakos federacijos patvirtinantį raštą, kuriame turi būti patvirtinta ir nurodyta:
3.3. Federacijos rekomendacija;
3.4. Aukšto meistriškumo varžybų lygis, vieta, federacijos ir ar kt. organizacijos / fizinio asmens prisidėjimas ne mažiau 10 proc.;
3.5. Atitinkamos sporto šakos federacijos atsakingo asmens parašu patvirtintas Varžybų kalendorius, kuriame yra įtrauktos projekte numatytos varžybos;

4. Paraiškų priėmimas:

4.1. Priimamos tik ranka pasirašytos paraiškos.
4.2. Paraiškos priimamos iki 2024 m. kovo 8 d.
4.3. Paraiškos teikiamos ir registruojamos Radviliškio rajono savivaldybėje, Aušros a. 10, kabineto nr. 100.
4.4. Ranka užpildytos, kitais nei šiame kvietime nurodytais būdais pristatytos arba po kvietime nustatytos datos pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos.
4.5. Už paraiškoje pateikiamos informacijos teisingumą atsako pareiškėjas.

5. Nuorodos į teisės aktus:

5.1. Sporto projektų finansavimo iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas;
5.2. Sporto projektų paraiškos forma.

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

El. paštu rimas.spakauskas@radviliskis.lt, tel. +370 422 69 149.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-09 09:05:59