Pasirinkite kalbą

Kultūros, paveldosaugos ir turizmo skyrius

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021-08-30
įsakymu Nr. A-873-(8.2) 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir turizmo skyriaus nuostatai

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai nustato Kultūros, paveldosaugos ir turizmo skyriaus (toliau -skyrius) uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą, steigimą bei likvidavimą ir reikalų perdavimo tvarką.
2. Skyrių steigia Radviliškio rajono savivaldybės taryba, tvirtindama rajono Savivaldybės administracijos struktūrą.
3. Skyrius yra rajono Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kurio paskirtis yra vykdyti šiais nuostatais įvardintus uždavinius ir funkcijas. Skyrius turi antspaudą su savo pavadinimu.
4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, rajono Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.
5. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono Savivaldybės administracijos direktoriui.

II. SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Kultūros, paveldosaugos ir turizmo skyriaus uždaviniai yra:

6.1. kurti ir įgyvendinti rajono Savivaldybės kultūros, paveldosaugos ir turizmo politiką Radviliškio rajone;
6.2. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kultūros, paveldosaugos, etnokultūros, teatro, muzikos, dailės, leidybos, kultūros vertybių apsaugos, turizmo koordinavimo politiką Savivaldybės teritorijoje;
6.3. sudaryti sąlygas kūrybinei ir meninei veiklai, skatinti kūrybinę ir meninę įvairovę, profesionaliojo meno sklaidą, puoselėti etninę kultūrą ir vietos tradicijas;
6.4. dalyvauti sudarant sąlygas turizmo plėtrai ir skatinti šią veiklą, vykdyti Savivaldybės teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyros ir rinkodaros priemones bei rūpintis turizmo infrastruktūros plėtra Radviliškio rajone;
6.5. saugoti, prižiūrėti ir tvarkyti valstybės ir savivaldybės saugomas kultūros vertybes Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, kaupti apie jas informaciją bei pristatyti jas visuomenei, ugdyti visuomenės supratimą apie kultūros paveldo vertę, išsaugoti ir perduoti ateities kartoms rajono kultūros paveldą, integruojant jį į visuomenės socialinio kultūrinio gyvenimo plėtros procesus.

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. dalyvauja sudarant sąlygas turizmo plėtrai ir skatina šią veiklą, vykdo rajono Savivaldybės teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyros ir rinkodaros priemones;
7.2. koordinuoja verslo klausimus, analizuoja rajono verslo būklę ir teikia siūlymus verslo aplinkai gerinti;
7.3. analizuoja kultūros ir turizmo raidos tendencijas, prisideda prie Radviliškio rajono savivaldybės strateginio plėtros ir veiklos planų rengimo;
7.4. dalyvauja rengiant valstybines ir regionines kultūros, paveldosaugos, turizmo plėtros programas;
7.5. inicijuoja ir koordinuoja bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, teatrų, muzikos, dailės, kino, etninės kultūros, leidybos, profesionalaus meno sklaidos, kultūrinio turizmo bei Savivaldybės gyventojų bendrosios kultūros ugdymo įgyvendinimo sričių įvairias programas;
7.6. rūpinasi etninės kultūros ir vietos tradicijų plėtra rajono Savivaldybės teritorijoje;
7.7. pagal savo kompetenciją organizuoja, prižiūri, tobulina ir koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės kultūros ir turizmo įstaigų veiklą;
7.8. rajono Savivaldybės nustatyta tvarka išduoda leidimus rajono Savivaldybės teritorijoje organizuojamiems masiniams renginiams;
7.9. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas rengiant ir organizuojant vietos, valstybines bei kalendorines šventes, įvairius kultūrinius ir turizmo renginius;
7.10. teikia pasiūlymus Savivaldybės merui bei Savivaldybės tarybai dėl iš savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomų kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, jų finansavimo, dėl ekspertų komisijų, kultūros ir meno tarybų sudarymo;
7.11. rengia ir teikia informaciją Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kitoms institucijoms apie kultūros, paveldosaugos ir turizmo veiklos būklę Savivaldybėje;
7.12. koordinuoja kultūros darbuotojų atestacijos vykdymą, vertina jų veiklą, konsultuoja kultūros įstaigas atestacijos vykdymo klausimais;
7.13. kaupia ir skleidžia informaciją apie alternatyvius kultūros ir turizmo programų finansavimo šaltinius, informuoja ir konsultuoja projektinių paraiškų teikimo klausimais;
7.14. dalyvauja kuriant Radviliškio rajono reprezentavimo modelį bei turizmo įvaizdį;
7.15. rengia Radviliškio rajono pristatymus, įvairią reprezentacinę medžiagą savo kompetencijos ribose;
7.16. rengia paveldo objektų individualius apsaugos reglamentus ir teikti Kultūros paveldo departamentui;
7.17. dalyvauja rengiant investicinius projektus kultūros paveldo apsaugos srityje; vykdo kultūros paveldo objektų stebėseną ir teikia Kultūros paveldo departamentui aktus pagal patvirtintą tvarką;
7.18. teikia pasiūlymus Kultūros paveldo departamentui dėl naujai išaiškinamų kultūros vertybių bei senųjų objektų vertės patikslinimo;
7.19. tvarko rajono kultūros paveldo objektų archyvą;
7.20. teikia informaciją, susijusią su paveldo išsaugojimu ir priežiūra, pagrįstą kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimais, kultūros vertybių savininkams ir naudotojams;
7.21. organizuoja viešojo pirkimo konkursus, susijusius su skyriaus veikla ir juos vykdo;
7.22. pagal savo kompetenciją inicijuoja visuomenės nuomonės tyrimus ir apklausas;
7.23. koordinuoja Savivaldybės struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su užsienio valstybių savivaldybėmis, tarptautinėmis organizacijomis;
7.24. dalyvauja organizuojant oficialius užsienio svečių priėmimus Savivaldybės vardu ir oficialių Radviliškio rajono savivaldybės delegacijų išvykimą į užsienį;
7.25. plėtoja, stiprina ir koordinuoja Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio miestais, tarptautinėmis organizacijomis, užsienyje gyvenančiais radviliškiečiais;
7.26. tarpininkauja užmezgant ir palaikant ryšius tarp Savivaldybės ir užsienio valstybių savivaldybių, organizacijų, užsienio valstybių diplomatinių atstovybių Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienio šalyse, teikia pasiūlymus Savivaldybės vadovams dėl ryšių su užsienio šalių savivaldybėmis ir organizacijomis plėtojimo ir tobulinimo;
7.27. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos padaliniais, Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais;
7.28. konsultuoja pagal savo kompetenciją dėl Savivaldybės reprezentacinių suvenyrų įsigijimo bei vykdo jų įsigijimą;
7.29. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

III. SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

8.1. kreiptis į valstybinio ir Savivaldybės administravimo subjektus;
8.2. pagal savo kompetenciją gauti nustatyta tvarka informaciją iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, duomenis, kurių reikia įgyvendinti Skyriaus uždavinius ir atlikti funkcijas;
8.3. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros ir turizmo, asmens duomenų, korupcijos prevencijos, pranešėjų apsaugos veiklą, projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų projektų;
8.4. gauti iš Radviliškio rajono savivaldybės kultūros ir turizmo įstaigų vadovų ataskaitas, kitus dokumentus įvairiais veiklos organizavimo klausimais;
8.5. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti Radviliškio rajono savivaldybės kultūros ir turizmo įstaigų vadovų skyrimo konkursų komisijose;
8.6. naudotis rajono Savivaldybės transportu ir ryšio priemonėmis vykdant skyriaus funkcijas;
8.7. teikti pasiūlymus rajono Savivaldybės merui, administracijos direktoriui, jų sudarytoms komisijoms siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
8.8. tobulinti kvalifikaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto, fondų ir kitų teisėtų lėšų.
8.9. Skyrius gali turėti ir kitų teisių, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai bei kiti teisės aktai.

IV. SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

9. Skyriui vadovauja, jo veiklą planuoja ir darbą organizuoja skyriaus vedėjas, kuris į darbą priimamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Jis yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.
10. Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų, nurodytų pareigybės aprašyme, atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.
11. Skyrius atsako už dokumentų, esančių skyriuje, išsaugojimą iki perdavimo į rajono Savivaldybės archyvą.

V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina direktorius.
13. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas rajono Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 09:32:29