Pasirinkite kalbą

Parama verslui

Radviliškio rajono smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo programa, patvirtinta Radviliškio rajono savivaldybės tarybos  2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-32 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, iš dalies finansuoja smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemones.
Kaip tai veikia?

Parama skatina:

 • verslo vystymąsi, jo konkurencingumą, mokslo pažangos diegimą, socialinę atsakomybę;
 • darbo vietų steigimą, verslo struktūrų darbuotojų profesinį mokymą, specialistų kvalifikacijos kėlimą;
 • Savivaldybės teritorijoje plėtojamo verslo produktų sklaidą;
 • aktyvesnį verslo dalyvavimą rajono savivaldybės sporto, kultūros, socialinių ir teritorijų tvarkymo problemų sprendime;
 • skatinti inovatyvų verslą;
 • skatinti kurti naują verslą.

9. Finansinės paramos formos ir sąlygos:

9.1. naujo SVV subjekto įregistravimo išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 300 Eur pagal faktiškai patirtas išlaidas. Finansuojama, kai SVV subjektas įsisteigia ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki prašymo pateikimo datos. Tinkamos finansuoti išlaidos: mokestis VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikinojo pavadinimo įtraukimą į registrą, pavadinimo tapatumo nustatymą, mokestis už juridinio asmens įregistravimo dokumentų rengimą;
9.2. SVV subjektams, parengusiems ir įgyvendinantiems vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektus tikslinėse Savivaldybės teritorijose ir steigiantiems naujas darbo vietas bedarbiams – po 400 Eur už kiekvieną steigiamą darbo vietą (parama skiriama už pirmuosius VUI projekto įgyvendinimo metus ir gavus projektui finansavimą);
9.3. naujų darbo vietų steigimo išlaidoms iš dalies kompensuoti – 400 Eur už kiekvieną įsteigtą darbo vietą, jeigu darbo vieta išlaikyta vienus metus ir joje dirbančio darbuotojo darbo užmokestis yra ne mažesnis už Vyriausybės nustatytą minimalų darbo užmokestį (taikoma tik darbo vietoms, kuriose įdarbinti Savivaldybės gyventojai). Darbo vietos finansuojamos, jei įsteigtos ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki prašymo pateikimo datos;
9.4. SVV subjektams, įdarbinusiems 30–55 proc. darbingumo lygio darbuotojus – 400 Eur už kiekvienus tokio darbuotojo darbo metus, jeigu jam mokamas darbo užmokestis yra ne mažesnis už Vyriausybės nustatytą minimalų darbo užmokestį (taikoma tik įdarbintiems Savivaldybės gyventojams), bet ne daugiau kaip 4 000 Eur;
9.5. pagrindinių priemonių verslui (veiklai) plėsti patirtoms išlaidoms (be pridėtinės vertės mokesčio PVM mokėtojams) iš dalies padengti – 10 proc. išlaidų (jei patirtos išlaidos viršija 10 000 Eur) ir 20 proc. (jei patirtos išlaidos neviršija 10 000 Eur), bet ne daugiau 2 000 Eur per metus. Ši priemonė netaikoma transporto priemonių įsigijimui;
9.6. SVV subjekto veiklai skirto pastato statybos ar rekonstrukcijos projektavimo išlaidoms kompensuoti – 30 proc., bet ne daugiau kaip 3 000 Eur;
9.7. jaunimui iki 29 m. naujai įkūrusiam įmonę (pradėjusiam veiklą) pagrindinėms priemonėms įsigyti, išskyrus transporto priemones – 50 proc., bet ne daugiau kaip 3 000 Eur;

Pastaba:

9.5., 9.6. ir 9.7. punktuose numatyta parama skiriama, kai įsigyjamos pagrindinės priemonės bei projektavimo išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki prašymo pateikimo datos. Pagrindinės priemonės turi būti priskiriamos įmonės ilgalaikiam turtui.
9.8. paskolų, išperkamosios nuomos sutarčių, skirtų verslo (veiklos) plėtros programoms įgyvendinti, pirmųjų 12 mėnesių sumokėtoms palūkanoms dengti – 15 proc., bet ne daugiau 1 500 Eur;

Pastaba:

9.8. punkte numatyta parama neskiriama įsigijus transporto priemones.
9.9. SVV subjektų su savo produkcija dalyvavimo parodose išlaidoms (pagrįstoms dokumentais) iš dalies kompensuoti:

9.9.1. šalies ir užsienio – ne daugiau kaip 1 000 Eur pagal faktiškai patirtas išlaidas;
9.9.2. Šiaulių apskrities – registracijos ir parodos ploto, stendo nuomos mokesčiams dengti, bet ne daugiau 500 Eur pagal faktiškai patirtas išlaidas;

Pastaba:

9.9. punkte parama skiriama, jei SVV subjektas parodoje neprekiavo savo produkcija.
9.10. gaisrų, stichinių nelaimių SVV padarytai žalai (pagrįstai dokumentais) iš dalies atlyginti – ne daugiau kaip 3 000 Eur;
9.11. verslo planų, investicijų projektų, paraiškų finansinei paramai (išskyrus banko paskolai) iš kitų fondų parengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti – 50 proc. patirtų išlaidų už konsultantų ir (ar) ekspertų paslaugas verslo planui, investicijų projektui, paraiškai finansinei paramai iš kitų fondų gauti parengti, kai paraiška finansinei paramai iš kitų fondų gauti yra pateikta ir išduota pažyma apie paraiškos pateikimą, bet ne daugiau kaip 500 Eur;
9.12. interneto svetainės ir (ar) elektroninės parduotuvės (įskaitant dizainą ir techninį funkcionalumą) sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti – 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.

10. SVV subjektas gali naudotis keliomis šiame Apraše numatytomis paramos formomis, bet SVV subjektui skiriamos paramos dydis pagal visas finansinės paramos formas ir sąlygas negali viršyti 4 000 eurų per vienerius metus.

Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?

Parama teikiama SVV subjektams, kurie:

 • verslą vysto ir (ar) jų veikla registruota Savivaldybės teritorijoje;
 • nėra įsiskolinę Valstybės ir socialinio draudimo biudžetams, taip pat nėra bankrutuojantys ar likviduojami;
 • prašoma parama atitinka III skyriuje nustatytas paramos formas ir sąlygas.
Kaip pasinaudoti priemone?

SVV subjektų prašymai ir kiti finansinei paramai gauti reikalingi dokumentai teikiami Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriui (214 kab., tel. +370 422 69 042; el. paštas agne.grabauskiene@radviliskis.lt; Aušros a. 10, Radviliškis), kuris parengtą ir patikrintą medžiagą teikia rajono Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijai.

 • užpildytą nustatytos formos prašymą skirti finansinę paramą iš SVV rėmimui skirtų lėšų (1 priedas);
 • įmonės įstatų / nuostatų kopiją, patvirtintą pareiškėjo;
 • juridinę galią turinčių dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas arba kompensuojamas sąnaudas, kopijas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo;
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie tai, kad subjektas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, išduotą ne anksčiau kaip prieš mėnesį iki prašymo pateikimo dienos (su prašymu dėl išlaidų kompensavimo pagal Aprašo 9.1. punktą ši pažyma neteikiama);
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymą apie tai, kad subjektas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, išduotą ne anksčiau kaip prieš mėnesį iki prašymo pateikimo dienos (su prašymu dėl išlaidų kompensavimo pagal Aprašo 9.1. punktą ši pažyma neteikiama);
 • esant būtinybei, pareiškėjas privalo pateikti Savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus ar Komisijos papildomai prašomus dokumentus.


Už pateiktą informaciją atsakingas Investicijų ir turto valdymo skyrius. 

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-10, 15:19:01