Pasirinkite kalbą

Paslaugų įkainiai

2022 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 678 patvirtinti valstybės rinkliavos dydžiai už civilinės metrikacijos skyrių teikiamas paslaugas:

 • santuokos įregistravimą - 30 Eur;
 • užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą - 10 Eur;
 • civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą - 12 Eur;
 • civilinės būklės aktų įrašų papildymą, pakeitimą, išskyrus vardo, pavardės pakeitimą ir tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio) - 10 Eur;
 • vardo ir pavardės pakeitimą - 12 Eur;
 • užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą - 10 Eur;
 • pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą - 6 Eur;
 • užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą - 10 Eur;
 • santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose - 70 Eur;
 • civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo ar išrašo iš civilinės būklės aktų įrašo, patvirtinančio gimimą, santuoką ar mirtį, daromo pagal prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, ratifikuotos Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis ratifikavimo“ pridedamas A, B ir C formas, išdavimą - 4,3 Eur; Pastaba. Valstybės rinkliava neimama pirmą kartą išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą šiais atvejais: kai gimimo įrašą liudijantį išrašą prašoma išduoti įregistravus gimimą arba nepilnamečio vaiko gimimo įrašą pakeitus ar papildžius pasikeitusiais tėvų civilinės būklės aktų įrašų duomenimis, taip pat kai prašoma išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą dėl to, kad buvo ištaisytas su juo susijęs civilinės būklės akto įrašas.
 • daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimą - 4,3 Eur.

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti: juridinio asmens (gavėjo) kodą – 188659752; gavėjo pavadinimą – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM; mokėtojo identifikacinį numerį – asmens kodą; mokėtojo vardą, pavardę; įmokos kodą - 52871; sumą.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-08, 14:47:17