Pasirinkite kalbą

Pavojingi objektai Radviliškio rajone

Ūkio subjektų patikrinimo metiniai planai

DĖMESIO! Pateiktuose objektų patikrinimų planuose gali būti netikslumų dėl nurodytų objektų pavadinimų ar adresų. Objektų pavadinimai ar adresai bus patikslinami kiekvieno patikrinimo metu. Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos turi teisę šiuose planuose nurodytą patikrinimų laiką koreguoti.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad objektų patikrinimą atliekantis valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas privalo turėti įgalioto asmens pasirašytą pavedimą atlikti patikrinimą.

Informacija apie AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio kuro terminalą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintų Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų VIII skyriaus ir 4 priedo nuostatomis, teikiame informaciją visuomenei apie AB „Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugos Geležinkelio paslaugų įrenginių valdymas Kuro terminalų valdymas Radviliškio kuro terminalą:

 1. Veiklos vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugos Geležinkelio paslaugų įrenginių valdymas Kuro terminalų valdymas Radviliškio kuro terminalas (toliau – Radviliškio kuro terminalas), S. Daukanto g. 63, Radviliškis, el. p.: kuroterminalai@ltg.lt.
 2. Radviliškio kuro terminalui taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai (žemesniojo lygio reikalavimai). Pagal nuostatų reikalavimus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui (toliau – PAGD) yra pateiktas pranešimas apie pavojingąjį objektą.
 3. Radviliškio kuro terminale vykdoma veikla: prekyba naftos produktais, naftos produktų sandėliavimas, geležinkelio riedmenų, automobilių ir kitos technikos kuro bakų užpildymas. Radviliškio kuro terminale eksploatuojami du po 1600 m3 ir vienas 700 m3 dyzelino rezervuarai, iš viso 3900 m3. Visos talpyklos antžeminės, stacionarios, vertikalios. Vidutinis metinis Radviliškio kuro terminale laikomo dyzelino kiekis 1400 m3.

Pavojingoji medžiaga – dyzelinas, JT numeris 1202, CAS numeris 68334-30-5, III pavojingumo klasė. Žymėjimas pagal pavojingųjų medžiagų klasifikaciją:

H226 – degus skystis ir garai;

H332 – kenksmingas įkvėpus;

H315 – dirgina odą;

H304 – prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį;

H351 – įtariama, kad sukelia vėžį;

H411 – toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kiti pavojai: dyzelino garai dirgina kvėpavimo organus, įkvėpus didelį kiekį dyzelino garų, galimas cheminio apsinuodijimo pavojus.

Svarbiausi simptomai ir poveikis: įkvėpus didelės koncentracijos dūmų, rūko ar garų galimas kvėpavimo trakto dirginimas. Patekus ant odos – paraudimas, dirginimas. Esant nežymiems terminiams nudegimams žaizdą atvėsinti, nudegimo vietą laikyti po šaltu tekančiu vandeniu bent penkias minutes, kol nuslūgs skausmas.

Specifiniai pavojai: jei rezervuarai ar cisternos su dyzelinu yra veikiami ugnies, gali kilti sprogimo ir gaisro pavojus dėl padidėjusio slėgio talpyklų viduje. Išsiliejus dyzelinui susidaręs angliavandenilių garų ir oro mišinys gali sprogti ar užsidegti nuo žiežirbų ar įkaitusių paviršių.

 1. Įvykus pramoninei avarijai Radviliškio kuro terminale, terminalo darbuotojai, valstybinės institucijos ir įstaigos informuojamos visomis turimomis ryšio priemonėmis (fiksuotu, mobiliuoju ryšiu). Esant aplinkinių objektų darbuotojų ir gyventojų evakavimo poreikiui iš pavojingos zonos, informacijos perdavimui gali būti panaudota Radviliškio geležinkelio stotyje esanti garsinio ryšio sistema.

Jei gyvenate ar esate arti avarijos ar gaisro vietos, turėtumėte vadovautis šiais patarimais:

 • nedelsdami palikite pavojingą zoną ir nukreipkite savo judėjimą nuo avarijos vietos ir vėjo krypties;
 • jei matote gaisrą ar jo dūmus, nedelsdami pasitraukite nuo avarijos vietos ir nukreipkite savo judėjimą nuo vėjo krypties. Jei negalite pasitraukti, ieškokite uždaro pastato ar automobilio ir uždarykite visus langus ir duris. Išjunkite orų kondicionierius ir ventiliacijos sistemas;
 • sekite oficialią informaciją per radiją, televiziją ar internetą ir laikykitės valdžios institucijų nurodymų;
 • jei turite galimybę, praneškite apie avariją skubiosios pagalbos tarnyboms telefonu 112;
 • jei jaučiate diskomfortą ar simptomus, susijusius su kuro garais ar dūmais, kreipkitės į gydytoją. Venkite valgyti ir gerti produktus, kurie gali būti užteršti kuro garais ar dūmais. Jei turite augintinių ar gyvulių, stenkitės juos perkelti į saugesnę vietą arba apsaugoti nuo kuro garų ar dūmų poveikio;
 • venkite artėti prie avarijos vietos ir nekliudykite gelbėtojų darbui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-1021 patvirtinto Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius tvarkos aprašo 8 punkto nuostatomis, įvykus pramoninei avarijai, gresiant susidaryti ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai, AB „Lietuvos geležinkeliai“ teikia PAGD informaciją. PAGD apibendrintą informaciją toliau perduoda atsakingoms institucijoms ir suinteresuotoms įstaigoms.

 1. Radviliškio kuro terminalo kompleksiniai patikrinimai atliekami kas trejus metus, vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintu pavojingųjų objektų patikrinimo grafiku. Paskutinio planinio patikrinimo datą galite rasti PAGD internetiniame puslapyje:

https://pagd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybine-priesgaisrine-prieziura/pavojingieji-objektai/pavojinguju-objektu-sarasas/\

Dėl išsamesnės informacijos apie Radviliškio kuro terminalą galima kreiptis į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą arba į Radviliškio kuro terminalą, S. Daukanto g. 63, Radviliškis, tel. Nr. +370 613 79 885, el. p.: kuroterminalai@ltg.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-09, 13:29:29