Pasirinkite kalbą

Radviliškio rajono savivaldybės tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas

  • Titulinis
  • Radviliškio rajono savivaldybės tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarko...

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo Radviliškio rajono savivaldybės merui, mero pavaduotojui, Tarybos nariams, Savivaldybės kontrolieriui, Savivaldybės administracijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, tvarką.

2. Šis tvarkos aprašas taip pat taikomas ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos)  filialams – seniūnijoms.

3. Tvarkos aprašas parengtas pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 523 redakcija), patvirtintas Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles ir Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą nuostatas.

4. Tarnybine komandiruote (toliau – komandiruotė) laikomas valstybės politiko, valstybės tarnautojo arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), išvykimas ne trumpiau kaip vienai darbo dienai (išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių komandiruotė turi vykti poilsio ir (arba) švenčių dienomis) (toliau – viena darbo diena) iš nuolatinės darbo vietos įstaigos vadovo (arba įgalioto asmens) siuntimu atlikti darbo funkcijų, vykdyti tarnybinio pavedimo ar tobulinti kvalifikacijos.

5. Darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, kai darbuotojui apmokamos su komandiruote susijusios išlaidos (toliau – komandiruotės išlaidos), nurodytos Tvarkos aprašo 12.1–12.11 papunkčiuose, iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų (išskyrus iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, kurios suplanuotos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete) pagal Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą tvarką ir kai Europos Sąjungos  ir (arba) kita tarptautinė organizacija ir institucija komandiruotam darbuotojui atlygina komandiruotės išlaidas. Šiuo atveju netaikomos Tvarkos aprašo II skyriuje nustatytos komandiruočių į užsienio valstybes išlaidų apmokėjimo sąlygos.

6. Pasiųstam į komandiruotę darbuotojui per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis.

7. Radviliškio rajono savivaldybės meras, Administracijos direktorius (arba įgaliotas asmuo) gali siųsti savo darbuotojus į komandiruotę į užsienio valstybę ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų (neįskaitant kelionės laiko). Jeigu yra atskiras Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko sprendimas dėl atstovavimo Lietuvos Respublikai tarptautiniuose renginiuose arba kai darbuotojo komandiruotės išlaidos apmokamos iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų (išskyrus iš Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, kurios suplanuotos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete) pagal Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų skiriamų lėšų naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą tvarką ir kai Europos Sąjungos ir (arba) kita tarptautinė organizacija ir institucija komandiruotam darbuotojui atlygina komandiruotės išlaidas, siunčiamo į užsienį darbuotojo komandiruotės trukmė gali būti ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų.

8. Siuntimas į komandiruotę, išskyrus siuntimą į komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje, įforminamas Administracijos direktoriaus įsakymu, Savivaldybės mero potvarkiu, kuriame turi būti nurodyta siunčiamo į komandiruotę darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, komandiruotės tikslas, vietovė (vietovės), komandiruotės trukmė ir komandiruotės išlaidos, kurias apmokės įstaiga. Siunčiamam į komandiruotę darbuotojui gali būti išmokamas avansas. Įsakyme arba potvarkyje nurodytas avanso dydis neturi viršyti numatomų komandiruotės išlaidų.

9. Siuntimas į komandiruotę poilsio ar švenčių dienomis įforminamas Administracijos direktoriaus įsakymu, Savivaldybės mero potvarkiu.

10. Siuntimas į komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje už Šiaulių apskrities ribų įforminamas Administracijos direktoriaus, Savivaldybės mero, arba kito įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas.

11. Grįžęs iš komandiruotės (užsienio valstybėje) darbuotojas privalo per 3 darbo dienas pateikti jį komandiravusiai įstaigai ataskaitą ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas. Jeigu buvo išmokėtas avansas, – grąžinti nepanaudotą avanso likutį.

II SKYRIUS
KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENIO VALSTYBES IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

12. Kai darbuotojas siunčiamas į komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes), jam apmokamos šios komandiruotės išlaidos (toliau vadinama – komandiruotės išlaidos):

12.1. dienpinigiai;
12.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
12.3. transporto išlaidos, susijusios su komandiruotės tikslais:

12.3.1. kelionės į užsienio valstybę (valstybes) ir iš jos (jų) komandiruotės dienomis, taip pat dienomis, kai kelionė dėl objektyvių priežasčių negalėjo pasibaigti komandiruotės dienomis, įskaitant atvejus, kai iš komandiruotės grįžtama po vidurnakčio, visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi;
12.3.2. užsienio valstybės teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis;

12.4. dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą, kurį gali sudaryti sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas;
12.5. mokėjimo už kelius, taip pat transporto priemonės draudimo ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos;
12.6. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių pagal įstaigos Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į komandiruotę buvo važiuojama įstaigos transporto priemone. Jeigu važiuojama išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone arba komandiruoto darbuotojo transporto priemone – pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo norma 100 kilometrų). Įsakyme ar potvarkyje būtina nurodyti transporto priemonės markę, modelį ir valstybinį numerį. Komandiruoto darbuotojo automobilio naudojimo komandiruotės tikslams tvarką nustato Administracijos direktorius;
12.7. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;
12.8. automobilių saugojimo aikštelėse užsienio valstybėje (valstybėse) išlaidos;
12.9. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį, – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos;
12.10. valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos, kai ši valiuta skirta Tvarkos aprašo 12.1–12.9 ir 12.11 papunkčiuose nurodytoms komandiruotės išlaidoms apmokėti;
12.11. kitos su komandiruote susijusios būtinos išlaidos (su Tvarkos aprašo 12.2–12.9 papunkčiuose nurodytomis komandiruotės išlaidomis susijęs komisinis atlyginimas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 2 straipsnyje, miesto (ekologinis), registracijos į reisą, registruoto bagažo mokesčiai, bagažo saugojimo, būtinų skiepų ir vaistų nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos).

13. Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių vienetų ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus (papildomas maitinimas, įvairios asmeninės paslaugos), neapmokamos.

14. Dienpinigiai mokami:

14.1. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius;
14.2. vykstant į užsienį, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, į kurią vykstama, nustatytus dydžius, o grįžtant iš užsienio, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokama iki 50 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal tai valstybei nustatytus dydžius. Jeigu komandiruotės metu bus vykstama į kelias valstybes, nustatytas dydis taikomas atsižvelgiant į kiekvienoje valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į valstybę diena laikoma atvykimo į tą valstybę diena;
14.3. kai darbuotojas, vykdamas į komandiruotę, tą pačią dieną atvyksta į kelias valstybes, už tą dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis;
14.4. kai darbuotojas siunčiamas į komandiruotę reziduojamos valstybės teritorijoje vienai darbo dienai, jam mokama iki 50 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal reziduojamai valstybei nustatytus dydžius, o jeigu darbuotojas tą pačią dieną atvyksta į kelias valstybes, už tą dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis. Darbuotojui mokama iki 100 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal reziduojamai valstybei nustatytus dydžius, jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną darbo dieną, už įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendime nurodytą komandiruotės laiką;
14.5. kai komandiruotė į užsienį trunka vieną darbo dieną, darbuotojui mokama iki 50 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal tai valstybei nustatytus dydžius, o jeigu darbuotojas tą pačią dieną atvyksta į kelias valstybes, už tą dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis;
14.6. darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę į užsienį, jeigu toje valstybėje jam mokami dienpinigiai ar kitos piniginės išmokos, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti išmokėta iki 30 procentų toje valstybėje nustatyto dydžio dienpinigių, o aprūpinamam maitinimu, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, atsižvelgiant į renginio organizatoriaus nustatytas aprūpinimo sąlygas, gali būti išmokėti dienpinigiai iki 100 procentų toje valstybėje nustatyto dydžio dienpinigių;
14.7. esant darbuotojo prašymui gali būti išmokėtas ne mažesnis kaip 50 procentų už komandiruotę apskaičiuotų dienpinigių avansas;
14.8. komandiruotam darbuotojui grįžus iš komandiruotės, dienpinigiai perskaičiuojami ir neišmokėta dienpinigių dalis išmokama ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną;
14.9. dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį viršija 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio, tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis neviršija minimaliosios mėnesinės algos, padaugintos iš koeficiento 1,3, arba kai darbo užmokestis apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, neviršijantį minimaliojo valandinio atlygio, padauginto iš koeficiento 1,3, nelaikomi komandiruočių kompensacijomis.

15. Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos apmokamos:

15.1. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių priede nustatytas gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normas, išskyrus tvarkos aprašo 15.2 papunktyje nurodytus atvejus;
15.2. pagal faktines išlaidas:

15.2.1. oficialių valstybinių delegacijų nariams ir jų šeimų nariams, vykstantiems į užsienį teisės aktų nustatyta tvarka sudarytos oficialios valstybinės delegacijos sudėtyje;
15.2.2. kai renginio organizatoriai užsako gyvenamąjį plotą arba, siekdami užtikrinti renginio ar jo dalyvių saugumą arba efektyvų renginio organizavimą, rekomenduoja užsisakyti konkretų gyvenamąjį plotą.

16. Komandiruotės išlaidos, nurodytos tvarkos aprašo 12.2–12.11 papunkčiuose, apmokamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai.

17. Komandiruojamam į užsienio valstybę (valstybes) darbuotojui gali būti išmokamas komandiruotės išlaidų avansas eurais arba užsienio valiuta pagal Europos centrinio banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius, o tais atvejais, kai orientacinių užsienio valiutų ir euro santykių Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomus ir skelbiamus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius, galiojusius avanso išmokėjimo dieną. Avansas gali būti išmokamas ir tais atvejais, kai komandiruotės išlaidas įstaigai kompensuoja užsienio institucijos.

18. Jeigu avansas darbuotojui nebuvo išmokėtas, komandiruotės išlaidos atlyginamos (pateikus šias išlaidas įrodančius dokumentus) tik eurais, o išlaidos užsienio valiuta apskaičiuojamos pagal išvykimo į komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) dieną galiojusius Europos centrinio banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius, o tais atvejais, kai orientacinių užsienio valiutų ir euro santykių Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomus ir skelbiamus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius.

19. Jeigu avansas į komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) vykstančiam darbuotojui buvo išmokėtas užsienio valiuta ne tos valstybės, į kurią vykstama, darbuotojas turi pateikti gautos užsienio valiutos keitimo į kitą užsienio valiutą dokumentą, išduotą Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės kredito įstaigos. Nepateikus šio dokumento, išlaidos užsienio valiuta apskaičiuojamos pagal avanso išmokėjimo dieną (jeigu avansas nebuvo išmokėtas, – išvykimo į komandiruotę į užsienio valstybę dieną) galiojusius Europos centrinio banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius, o tais atvejais, kai orientacinių užsienio valiutų ir euro santykių Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomus ir skelbiamus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius.

20. Siunčiant darbuotoją į komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) ekvivalentinių nevaliutinių pasikeitimų sąlygomis, viena valstybė moka kitos valstybės specialistų išlaikymo išlaidas vidaus valiuta pagal susitarimą.

III SKYRIUS
KOMANDIRUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

21. Kai darbuotojas siunčiamas į komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje, jam apmokamos šios komandiruotės išlaidos:

21.1. dienpinigiai – 15 procentų patvirtinto bazinės socialinės išmokos dydžio, jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną darbo dieną, už įsakyme ar potvarkyje nurodytą komandiruotės laiką;
21.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių priede nustatytas gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normas);
21.3. transporto išlaidos, susijusios su komandiruotės tikslais:

21.3.1. kelionės į komandiruotės vietą (vietas) ir grįžimo iš jos į nuolatinę darbo vietą visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi;
21.3.2. komandiruotės vietovėje (vietovėse) visų rūšių transporto priemonėmis;

21.4. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir įstaigos patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų), jeigu į komandiruotę buvo važiuojama įstaigos transporto priemone, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone arba komandiruoto darbuotojo transporto priemone. Įsakyme ar potvarkyje būtina nurodyti transporto priemonės markę, modelį ir valstybinį numerį. Komandiruojamas darbuotojas vadovaujasi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta automobilio naudojimo komandiruotės tikslams tvarka.
21.5. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;
21.6. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį, – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos;
21.7. vietinės rinkliavos išlaidos;
21.8. automobilių stovėjimo ir saugojimo aikštelėse komandiruotės vietovės teritorijoje išlaidos.

22. Visos tvarkos aprašo 21.2–21.8 papunkčiuose nurodytos komandiruočių išlaidos atlyginamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai.

IV SKYRIUS
AVANSO IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

23. Prašyme nurodyto dydžio avansas išduodamas (pervedant į darbuotojo nurodytą sąskaitą banke) tik esant pasirašytam Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymui,  Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkiui (arba kito įgalioto asmens sprendimui).

24. Grįžęs iš komandiruotės darbuotojas privalo per 3 darbo dienas pateikti:

24.1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui Avanso apyskaitą (1 priedas) ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas;
24.2. jei buvo vykstama į užsienį, Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovui laisvos formos dalykinę ataskaitą, kurioje aprašoma:

24.2.1. ataskaitą pateikusio darbuotojo vardas, pavardė, pareigos;
24.2.2. komandiruotės pagrindas;
24.2.3. komandiruotės vieta, data ir laikas, tiksliai nurodant laiką, kada pervažiuojama Lietuvos Respublikos siena (bei kitų valstybių sienų pervažiavimo laikas);
24.2.4. kviečiančioji institucija;
24.2.5. komandiruotės tikslas;
24.2.6. komandiruotės metu įvykę susitikimai, aptarti klausimai ir pan.;
24.2.7. kita aktuali informacija.

25. Nepanaudoto avanso likutis po išlaidų ataskaitos patvirtinimo per 3 darbo dienas turi būti grąžinamas į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos (ar Asignavimų valdytojo) banko sąskaitą.

26. Avansas kitoms komandiruotės išlaidoms apmokėti konkrečiam darbuotojui gali būti išduodamas tik jam visiškai atsiskaičius už anksčiau gautus avansus.

V SKYRIUS
APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ ATVEJU

27. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems pagrindams, darbuotojui už komandiruotės metu poilsio ir švenčių dienomis kelionėje išbūtą laiką, darbuotojo rašytiniu prašymu, Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkiu ar Administracijos direktoriaus įsakymu gali būti:

27.1. kompensuojama suteikiant darbuotojui tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo užmokestį;
27.2. ta diena pridedama prie kasmetinių atostogų ir mokama už tą dieną darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį;
27.3. už darbą poilsio arba švenčių dieną apmokama ne mažiau kaip dvigubai.

28. Jei tarnybinės komandiruotės laikas yra trumpesnis nei darbo dienos trukmė, apmokamas ar kompensuojamas tik faktinis kelionės laikas. Jei tarnybinės komandiruotės kelionės laikas yra ilgesnis nei darbo dienos trukmė, taip pat kai darbuotojas komandiruotėje dirba ilgiau nei nustatyta darbo dienos trukmė, skirtumas tarp faktiškai dirbto laiko ir nustatytos darbo dienos trukmės laikytinas viršvalandiniu darbu.

29. Jeigu į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkiu (arba kito įgalioto asmens sprendimu) įformintą tarnybinės komandiruotės laikotarpį įsiterpia poilsio diena, kurios metu darbuotojas tarnybinių pavedimų nevykdytų ir ilsėtųsi, už šią poilsio dieną nustatytas darbo užmokestis nemokamas, bet mokami nustatyti dienpinigiai.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus (arba kito įgalioto  asmens sprendimus) dėl tarnybinių komandiruočių rengia, prašymus, tarnybinius pranešimus registruoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius.

31. Darbuotojas, vykstantis į tarnybinę komandiruotę vienai dienai, pateikia Bendrųjų reikalų skyriui prašymą dėl vykimo į komandiruotę atitinkamai gavęs Administracijos direktoriaus, Savivaldybės mero (arba kito jo įgalioto asmens) vizą.

32. Darbuotojai, vykstantys su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vairuotoju ir Administracijos tarnybiniu automobiliu, prašymą derina su Bendrųjų reikalų skyriumi, kuris nurodo vyksiančio vairuotojo vardą, pavardę ir automobilio markę bei valstybinį numerį.

33. Asmenys, pažeidę šios Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

1 Priedas. Tipinė forma (.docx formatas) (.pdf formatas)

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-04, 08:25:09