Pasirinkite kalbą

IV. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo saugą, mobilizaciją, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos veiklą savivaldybės ir ūkio subjektų lygmenyse, valstybės ir tarnybos paslaptis;
6.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
6.4. turėti ne žemesnės kaip B kategorijos galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir teisę vairuoti;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
6.7. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. užtikrina Savivaldybei valstybės deleguotų, Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų civilinės ir darbo saugos funkcijų vykdymą, organizuoja Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo saugą:

7.1.1. ruošia metinį rajono Savivaldybės civilinės saugos darbo planą ir vykdo jame numatytas bei kitas reikalingas civilinės saugos priemones;
7.1.2. prognozuoja savivaldybės teritorijoje galimas ekstremalias situacijas, atlieka jų prevenciją, rengia šių situacijų likvidavimo planą, kontroliuoja jo įgyvendinimą;
7.1.3. informuoja savivaldybės teritorijos gyventojus, darbdavius apie galimas ar susidariusias ekstremalias situacijas ir jų veiksmus šių situacijų metu;
7.1.4. koordinuoja visų miesto darbdavių veiksmus ekstremalių situacijų atveju;
7.1.5. vykdo darbų saugos funkciją Savivaldybėje: rengia darbuotojų civilinės ir darbo, priešgaisrinės, sveikatos saugos instrukcijas ir kitus norminius aktus Savivaldybės administracijos darbuotojų saugumui užtikrinti darbo vietoje; organizuoja Administracijos darbuotojų supažindinimą su civilinės ir darbo, priešgaisrinės, sveikatos saugos, kt. instrukcijomis, kontroliuoja, kaip jų laikomasi;
7.1.6. organizuoja nustatytų civilinės saugos klausytojų kategorijų mokymą, civilinės saugos pratybas, treniruotes, metodinius seminarus, civilinės saugos dienas ir panašaus pobūdžio renginius, teikia darbdaviams metodinę pagalbą civilinės ir darbo saugos klausimais;
7.1.7. sudaro bei tikslina pavojingų objektų, gyvybiškai svarbių, kitų visuotinai svarbios infrastruktūros objektų  ir evakuotų gyventojų laikino apgyvendinimo vietų sąrašus, kitą reikalingą informaciją;
7.1.8. kontroliuoja, kaip vykdomos civilinės ir darbo saugos reikalavimai, kaip darbdaviai laikosi Lietuvos Respublikos civilinės ir darbo saugos įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų;
7.1.9. ruošia ataskaitas apie civilinės saugos prevencinę veiklą ir parengtį rajone, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus civilinės ir darbo saugos klausimais;
7.1.10. analizuoja rajone esančių seniūnijų ir ūkio subjektų (įstaigų) civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
7.1.11. organizuoja rajono gyventojų perspėjimo – informavimo sistemos techninę priežiūrą ir kontrolinius patikrinimus;
7.1.12. dalyvauja planuojant civilinės saugos funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų poreikį, vykdant jų paskirstymą bei panaudojimą, ruošiant investicinius civilinės saugos veiklos projektus, sudarant bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo ekstremalių įvykių ar situacijų atvejais sutartis;
7.1.13. dalyvauja rajono ESVC prevencinėje veikloje, apskrities ESVC ir apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos departamento bei Priešgaisrinės ir gelbėjimo departamento prie VRM organizuojamose priemonėse;
7.1.14. priskirtos kompetencijos ribose vykdo Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsakingojo saugotojo funkcijas;
7.1.15. ekstremalių situacijų (įvykių) atvejais nustatyta tvarka ruošia ir teikia informacinius pranešimus, vykdo rajono ESVC planavimo ir valdymo grupės vadovo funkcijas bei šio centro vadovo kitus nurodymus;
7.1.16. kiekvienų metų gruodžio 15 dienai atlieka Radviliškio rajono civilinės saugos priemonių inventorizaciją;
7.1.17. veda civilinės saugos priemonių apskaitą, pildo priemonių saugyklos patikrinimo,  techninės priežiūros, saugyklos oro temperatūros ir drėgmės, civilinės saugos priemonių apskaitos žurnalus.“ (papildymas 2009-12-31 įsakymu Nr. PA-112-(10.1).

7.2. Vykdo savivaldybėms valstybės deleguotą, Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą mobilizacijos funkciją:

7.2.1. renka, kaupia ir sistemina duomenis ir kitą informaciją, reikalingą institucijos mobilizacijos planui parengti, rengia mobilizacijos planą, vadovo įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo mobilizacijai ir jos vykdymo klausimais projektus, teikia siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių, mobilizacijos planų ir mobilizacinių nurodymų dėl mobilizacijos vykdymo, nustato prekių, paslaugų ir darbų poreikį, skirtą institucijos funkcijoms, paskelbus mobilizaciją, atlikti, konsultuoja suinteresuotus asmenis mobilizacijos klausimais;
7.2.2. pagal institucijos kompetenciją sudaro transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, ginklų, šaudmenų, sprogmenų, nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų ir radioaktyviųjų medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo sąrašus, atlieka rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo organizavimo, vykdymo, rekvizuoto ir (ar) laikinai paimto turto perdavimo, priėmimo, saugojimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą, valstybės rezervo panaudojimo, privalomųjų darbų mobilizacijos metu organizavimo veiksmus;
7.2.3. renka mobilizacinių rekvizitų duomenis iš Savivaldybės teritorijoje esančių darbdavių,  vyko rajono Mobilizacijos štabo viršininko nurodymus, organizuoja pateiktas mobilizacines užduotis;
7.2.4. organizuoja civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymą, sudėties keitimą, jame esančių duomenų tvarkymą; rengia civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašus;
7.2.5. nustato mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutarčių dalyką, rengia technines specifikacijas, sąlygas ir reikalavimus sutartims sudaryti, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų sudarymo, organizuoja konkursus, apklausas ar derybas su ūkio subjektais, rengia sutarčių projektus, kontroliuoja jų vykdymą, atlieka ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus patikrinimus ir kitus sutarčių vykdymo kontrolės ir priežiūros veiksmus.

7.3. Organizuojant ir įgyvendinant įslaptintos informacijos (ir su ja susijusių veiksmų) administravimą, apsaugą ir kontrolę Radviliškio rajono savivaldybėje:

7.3.1. organizuoja leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimą, tvarko jų apskaitą; užtikrina, kad su įslaptinta informacija susipažintų tik leidimus turintys asmenys ir būtų griežtai laikomasi principo „Būtina žinoti“; užtikrina, kad įslaptintos informacijos, su kuria asmuo dirba ar susipažįsta, žyma nebūtų aukštesnė už nurodytą šiam asmeniui suteiktame leidime; kontroliuoja, kad teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus vykdytų visi asmenys, dirbantys ar susipažįstantys su įslaptinta informacija;
7.3.2. informuoja kandidatūrą tikrinančias institucijas apie asmens anketos duomenų, galinčių turėti įtakos leidimo išdavimui ar panaikinimui, pasikeitimą;
7.3.3. likus 6 mėnesiams iki leidimo dirbti ar susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija arba asmens patikimumo pažymėjimo galiojimo termino pabaigos, organizuoja kartotinį kandidatūros tikrinimą; paima iš asmenų, kuriems išduodami leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, nustatyto pavyzdžio rašytinius pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją;
7.3.4. pasirašytinai supažindina asmenis su detaliu įslaptintos informacijos, susijusios su paslapčių subjekto veikla, sąrašu;
7.3.4 kartą per kalendorinius metus informuoja asmenis, kuriems patikėta įslaptinta informacija, apie įstatymų nustatytą atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą bei kartą per kalendorinius metus asmenis, kurių darbas susijęs su įslaptintos informacijos naudojimu ar apsauga, pasirašytinai supažindina su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.
7.3.5. organizuoja įslaptintos informacijos apskaitą ir kontroliuoja jos apyvartą, tvarko jos registraciją; atrenka informaciją naikinti, išslaptinti arba pratęsti tokios informacijos įslaptinimo terminą;
7.3.6. atsako už įslaptintos informacijos registracijos laikmenų tvarkymą; atsako už įslaptintos informacijos perdavimą vykdytojams ir kitiems paslapčių subjektams;
7.3.7. atsako už tai, kad paslapčių subjektai būtų laiku informuojami apie įslaptintos informacijos slaptumo žymų keitimą, išslaptinimo ar įslaptinimo termino pratęsimą;
7.3.8. paslapčių subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu supažindina kitų paslapčių subjektų įgaliotus asmenis su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar „Konfidencialiai“; organizuoja įslaptintos informacijos patikrinimą;
7.3.9.  organizuoja įslaptintų dokumentų naikinimo procesą;
7.3.10. užtikrina, kad teritorijose ir patalpose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar kuriose ji saugoma, būtų įdiegtos ir tinkamai veiktų reikiamos fizinės apsaugos priemonės;
7.3.11. rengia fizinės apsaugos procedūras reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų procedūrų, periodiškai atlieka taikomų fizinės apsaugos priemonių patikrinimus;
7.3.12. teikia paslapčių subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl patalpų suskirstymo į saugumo zonas; praneša paslapčių subjekto vadovui apie pastebėtus saugyklų, patalpų, seifų, metalinių spintų apsaugos priemonių bei instaliacijų pažeidimus ir imasi priemonių jiems pašalinti.

7.4. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt. projektus Vyriausiojo specialisto kompetencijai priskirtais klausimais.

7.5. Vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų įgyvendinami Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-20, 10:42:41