Pasirinkite kalbą

Rimvydas Aleknavičius

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Koordinuoja ir konsultuoja Radviliškio rajono kaimo bendruomenių bei kitų nevyriausybinių organizacijų veiklą, vadovauja organizuojant finansinės paramos teikimo konkursus jaunimui ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms.

6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Funkcijos patvirtintos 2003.12.04 „LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas“ Nr.: 119-5406.

7. Koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą savivaldybėje.

8. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą.

9. Inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą.

10. Teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.

11. Koordinuoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas.

12. Dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
13.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.3. darbo patirtis – jaunimo politikos ar programų įgyvendinimo srities patirtis;
13.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

14. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

14.1. kalba – a vokiečių arba prancūzų ir anglų;
14.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

15. Transporto priemonių pažymėjimai:

15.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-20, 10:42:49