Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Atrankos išvada dėl Radviliškio rajono Verdulių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

2023 m. Rugsėjo 26 d.


1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris)
L. Petkevičienės IĮ, Maironio g. 47, LT-82133 Radviliškis.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris)
UAB „Žemėtvarkos sprendimai“, Totorių g. 3, LT-44237, Kaunas, el. p. zemetvarkos.sprendimai@gmail.com, tel. 8 610 63653.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us)
Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 2.4 punktu: „kitų naudingųjų iškasenų gavyba (kai kasybos sklypas – mažesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha)”.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė)
Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma Šiaulių apskrityje, Radviliškio rajone, Radviliškio seniūnijoje, Verdulių kaime.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas
PŪV bus vykdoma detaliai išžvalgyto Verdulių III smėlio ir žvyro telkinio kontūro ribose, kuriose naudingieji ištekliai (apie 940 tūkst. m3 smėlio ir žvyro) 1989 m. gruodžio 14 d. buvo patvirtinti Teritorinės naudingųjų iškasenų išteklių komisijos protokolu Nr. 12 (425). Planuojamo naudoti telkinio dalies plotas sudaro apie 2,88 ha ir yra išsidėstęs privačiame 3,90 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklype (kad. Nr. 7120/0006:155). Atsižvelgiant į visas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir žemės sklypo ribas, realių kasybos darbų zona bus apie 2,64 ha plote.  Dalis žemės sklypo ploto (apie 0,55 ha) bus panaudojama tik grunto sandėliavimo tikslais ar kitiems pagalbiniams poreikiams, kurie nereikalauja grunto kasimo. Likusioje žemės sklypo dalyje (apie 0,47 ha plote), atsižvelgiant į aktualias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, jokia ūkinė veikla vykdoma nebus. Planuojamo eksploatuoti telkinio dalies specialiojo žemės gelmių išteklių naudojimo plano rengimo etape žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis iš žemės ūkio bus keičiama į kitą (naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos). Vykdant Verdulių III smėlio ir žvyro telkinio dalies išteklių eksploataciją, bus išgauta apie 170,0 tūkst. m3 žvyro išteklių. Rengiant specialųjį žemės gelmių išteklių naudojimo planą ištekliai planuojamame naudoti plote bus perskaičiuojami ir tikslinami.

PŪV metu bus vykdomi šie darbai: iš pradžių bus atliekamas viršutinės žemės nuodangos bei dirvožemio nustūmimas naudojant buldozerį. Nuimtas dirvožemio sluoksnis bus sustumiamas į pagalbiniams poreikiams naudojamo žemės sklypo ploto (apie 0,55 ha) numatytas dirvožemio saugojimo vietas. Vėliau buldozeriu bus atliekami naudingo sluoksnio su mineralinio grunto priemaišomis pašalinimo, karjero vidaus kelių įrengimo darbai.

Atidengtame klode išteklių gavyba bus vykdoma dvejomis-trejomis pakopomis, atskirai kasant sausą ir apvandenintą naudingąjį sluoksnį. Sauso naudingojo sluoksnio kasyba bus vykdoma krautuvu, kuris išgautą žaliavą iš karto pakraus į sunkvežimius produkcijos išvežimui, o iš apatinės apvandeninto klodo dalies žaliava bus išgaunama kasant atbulinio kaušo ekskavatoriumi, kuri bus pilama į nusausėjimo kaupus. Dalis iškastos žaliavos (apie 30 – 35 %) bus pakraunama į mobilią sijojimo mašiną, kurioje bus išsijojama į skirtingas frakcijas. Vėliau žaliava krautuvu bus pakraunama į sunkvežimius ir išvežama iš karjero. Produkcijos išvežimui per pamainą vidutiniškai numatyti 4 sunkvežimių reisai.

Išgautus žvyro išteklius sunkvežimiai iš karjero išgabens per karjero šiaurinėje dalyje planuojamą įrengti įvažiavimą/išvažiavimą, toliau vietinės reikšmės keliu su žvyro danga bus važiuojama į vakarus, Karčemų kaimo link, kur žvyro dangos kelią keičia vietinės reikšmės kelias su asfalto danga. Pasiekus Karčemų kaimą, bus važiuojama Ežero g. iki magistralinio kelio A9 (Panevėžys – Šiauliai).

Esant metinėms gavybos apimtims apie 10 tūkst. m3, išteklių išgavimas telkinio dalyje numatomas per 17 metų. Baigus naudingųjų iškasenų gavybą, karjeras bus rekultivuojamas pagal žemės gelmių išteklių naudojimo plane numatytus rekultivacijos sprendinius: šlaitai bus nulėkštinami, rekultivuojant iškastą plotą bus panaudotas dirvožemio ir grunto saugojimo vietose saugomas dirvožemis ir mineralinis gruntas. Planuojamo naudoti telkinio dalyje pilnai išeksploatavus naudinguosius išteklius susiformuos negilus švaraus vandens telkinys.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas

6.1. Iki veiklos vykdymo pradžios:

6.1.1. Specialiojo žemės gelmių išteklių naudojimo plano rengimo metu bus suprojektuota išteklių gavyba, numatyti karjero vidaus kelių, telkinio rekultivavimo ir kiti karjero įsisavinimo sprendiniai, nepažeidžiant galiojančių reikalavimų;

6.2. Veiklos vykdymo etape:

6.2.1. Prieš pradedant kasybos darbus, palei PŪV vietos pakraštį, ties artimiausia gyvenamąja sodyba, bus formuojamas atitinkamo aukščio ir pločio dirvožemio pylimas, galimam neigiamam triukšmo bei oro taršos poveikiui sumažinti;
6.2.2. Kilus pagrįstų aplinkinių gyventojų nusiskundimų dėl PŪV sukeliamo triukšmo ar oro taršos, pagal galimybes būtų naujai įrengiami/didinami žemės dangos pylimai, numatomas garsą slopinančių sienelių įrengimas;
6.2.3. Sausuoju metų laiku (nesant kritulių, kas 2-3 dienas) bus laistomi karjero vidaus keliai ir 1 km ilgio vietinės reikšmės kelio su žvyro danga atkarpa, o esant poreikiui sugadinti keliai bus atstatomi į pradinę padėtį;
6.2.4. Produkciją gabenančių sunkvežimių kėbulai, nustačius poreikį, bus dengiami apsauginiais tentais; karjero produkcijos išvežimo kelyje su žvyruota danga ir Karčemų kaimo teritorijoje autosavivarčių greitis bus ribojamas iki 40 km/val.;
6.2.5. PŪV teritorijoje numatoma laikyti sorbentus, kurie bus panaudojami naftos produktų išsiliejimo atveju. Panaudoti sorbentai bus laikomi sandariose metalinėse talpose ir perduodami tokio tipo atliekas tvarkančioms įmonėms;
6.2.6. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą; veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.3. Veiklos nutraukimo etape:

6.3.1. Išeksploatuotą plotą PŪV telkinyje numatoma rekultivuoti, pagal parengto suderinto ir patvirtinto žemės gelmių naudojimo plano rekultivacijos sprendinius.

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, o keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

61. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai
PAV įstatymo 7 straipsnio 4 punkte nustatyta tvarka, visuomenė nuo pateiktos informacijos gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV poveikio aplinkai vertinimo Agentūrai nepateikė ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procese nedalyvavo.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2023-08-02 raštu Nr. (6-21 14.3.5 Mr)2-36007 nurodė, kad atrankos informacijai pastabų ir pasiūlymų neturi ir atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepaprašė.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2023-08-01 raštu Nr. (9.38-Š E)2Š-456 nurodė, kad atrankos informacijai pastabų ir pasiūlymų neturi ir atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepaprašė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2023-08-09 raštu Nr. 9.4-6-786 /2023(11.6.76 E) nurodė, kad atrankos informacijai pastabų ir pasiūlymų neturi ir atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepaprašė.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio valstybės saugomoms teritorijoms, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, Vyriausybės tvirtinamame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane apibrėžtoms ypač saugomo kraštovaizdžio teritorijoms ir ypač raiškiems kraštovaizdžio kompleksams, saugomų rūšių radavietėms ar augavietėms, 2023-08-10 raštu Nr. V3-1471 nurodė, kad atrankos informacijai pastabų ir pasiūlymų neturi ir atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepaprašė.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, pastabų atrankos informacijai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą

7.1. PŪV teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugoma teritorija – buveinių apsaugai svarbi teritorija Miežaičių apylinkės (LTRAD0011) – nutolusi 2,0 km atstumu. Artimiausias saugomas gamtos paveldo objektas – Hidrogeologinis paveldo objektas Arimaičių šaltinis – nutolęs 0,6 km atstumu. Neigiamas PŪV poveikis artimiausioms saugomoms teritorijoms ir gamtos paveldo objektams nenumatomas.
7.2. PŪV teritorijoje ir artimoje aplinkoje nėra Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių. Vadovaujantis saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) duomenis, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nenustatyta, todėl neigiamas PŪV poveikis biologinei įvairovei, natūraliems biotopams nenumatomas.
7.3. PŪV teritorijoje registruotų kultūros paveldo vertybių nėra. Artimiausia kultūros paveldo vertybė (Linkaičių artilerijos dirbtuvių pirmas statinių kompleksas (kodas 32103)), nutolusi 1,0 km atstumu, kitos kultūros paveldo vertybės nutolusios dar didesniu atstumu, todėl neigiamas poveikis šiems objektams nenumatomas.
7.4. Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto bendrojo plano pagrindiniu brėžiniu, planuojamo naudoti Verdulių III karjero teritorijos dalis yra detaliai išžvalgyta, pagal funkcinio prioriteto zonas išskiriama kaip naudingųjų iškasenų teritorija (detaliai išžvalgyti smėlio ir/ar žvyro telkiniai), todėl PŪV neprieštarauja bendrojo plano sprendiniams.
7.5. Artimiausia gyvenamoji aplinka (Verdulių kaimo sodyba) nuo PŪV teritorijos yra nutolusi 30 m atstumu. Įgyvendinus šioje Atrankos išvadoje numatomas priemones (6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 p.) reikšmingam neigiamam poveikiui išvengti – triukšmo ir dulkių sklaidos sumažinimui link artimiausios gyvenamosios aplinkos numatoma supilti grunto pylimą, laistyti bei pastoviai prižiūrėti transportavimo kelią su žvyro danga, esant poreikiui dengti autosavivarčių kėbulus ir k.t. – PŪV nesukels neigiamo poveikio artimiausiai gyvenamajai teritorijai.
7.6. PŪV ploto artimoje aplinkoje nėra suplanuotų gyvenamųjų teritorijų, taip pat nėra visuomeninės, kurortinės, pramonės ir sandėliavimo paskirties objektų ir teritorijų, todėl neigiamas poveikis joms nėra numatomas.
7.7. Triukšmo lygio sklaida nuo karjere dirbsiančių kasybos mechanizmų buvo apskaičiuota pagal Lietuvos standartą LST ISO 9613-2:2004. Atlikti triukšmo skaičiavimai rodo, kad artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (nutolusioje apie 30 m atstumu) PŪV sukeliamo triukšmo lygis dienos metu sieks 47,9 dBA ir neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011), reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje. Įvertinus dėl Verdulių III karjero gretimoje dalyje vykdomos naudingųjų išteklių kasybos veiklos susidarantį suminį triukšmo lygį, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje triukšmo lygis sieks iki 48,5 dBA, transporto sukeliamas triukšmo lygis – 38 dBA. Visais vertintais atvejais triukšmo lygis artimiausiose gyvenamosiose aplinkose neviršys HN 33:2011 reglamentuojamų ribinių triukšmo dydžių. Karjeras veiks tik darbo dienomis šviesiuoju paros laiku nuo 8 iki 17 val., kai leidžiami didžiausi triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje.
7.8. PŪV metu nenumatoma naudoti stacionarių oro taršos šaltinių. Iš mobilių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis apskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 125 „Dėl Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodikos patvirtinimo“ patvirtintą metodiką. Į aplinką per metus pateks apie 0,36 t teršalų: 0,20 t anglies monoksido (CO), 0,08 t angliavandenilių (CnHm), 0,07 t azoto junginių (NOx), 0,005 t sieros dioksido (SO2) ir 0,009 t kietųjų dalelių (KD). PŪV telkinio eksploatacijos metu oro taršos koncentracijos artimiausiose gyvenamosiose teritorijose ir toliau išliks būdingos kaimiškoms vietovėms (oro taršos rodikliai išliks ženkliai mažesni už leistinas koncentracijas).
7.9. Karjero eksploatavimo metu gamybinių atliekų susidarymas nenumatomas, o susidariusios mišrios komunalinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir perduodamos atliekų tvarkytojams.
7.10. Į PŪV sklypą patenka dalis miško naudmenų (IV grupės ūkiniai miškai). PŪV metu jokia ūkinė veikla miško žemės plote nėra numatomi, miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis nebus vykdomas, miško žemės plotų sumažėjimas neplanuojamas, todėl neigiamas poveikis miškams nėra numatomas.
7.11. PŪV vietos atžvilgiu artimiausi paviršinio vandens telkiniai yra šie: dirbtinis vandens kanalas, nutolęs 25 m atstumu, ir Arimaičių ežeras, nutolęs 780 m atstumu nuo planuojamo naudoti telkinio pakraščio. Planuojama veikla nebus vykdoma paviršinių vandens telkinių apsaugos juostose ir zonose, todėl PŪV paviršiniams vandens telkiniams įtakos neturės. Vandens lygis iškasto karjero vietoje susidarysiančiame vandens telkinyje nebus žeminamas ar dirbtinai reguliuojamas. Iš apvandeninto klodo iškastas žvyras bus pilamas į pylimus nusausėjimui, o perteklinė drėgmė sugrįš atgal į gruntinius vandenis, todėl neigiamas poveikis požeminiam vandens lygiui nėra numatomas.
7.12. Vadovaujantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“ (toliau – Tvarkymo planas), kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo žemėlapiu, PŪV vieta nepatenka į 27 ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietoves bei į labai didelio ir didelio estetinio potencialo ypač ir vidutiniškai raiškius kraštovaizdžio kompleksus. Pagal Tvarkymo plano sprendinius PŪV teritorija patenka į V0H2-d kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipą. Pilnai išeksploatavus Verdulių III naudingųjų iškasenų telkinio dalį, šlaitai bus nulėkštinami, paskleidžiamas dirvožemis, šlaitai užsėjami žole, o apvandeninto žvyro klodo gavybos vietoje susiformuos uždaras vandens telkinys. Įgyvendinus rekultivacijos sprendinius reljefo pobūdis išliks panašus dabar esančiam, tik paviršiaus altitudės bus atitinkamai mažesniame absoliutiniame aukštyje. Tokiu būdu rekultivuotas kasybos plotas taps patrauklia buveine įvairiai gyvūnijai ir augalijai įsikurti.

8. Priimta atrankos išvada
Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus priimama atrankos išvada: L. Petkevičienės IĮ PŪV – Radviliškio rajono Verdulių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimui – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Šiaulių apskritis (26) ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-26 11:38:31