Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti apsaugos zonų planą

2022 06 16


Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu “ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el.p. r.bastikaitiene@ambergrid.lt.

Plano rengėjas – UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, tel. +370 5 272 8334, el.p. info@atamis.lt, interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas asmuo projekto vadovė Asta Anikėnienė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2020, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-151), tel. +370 614 32520, el.p. a.anikeniene@atamis.lt.

Plano rengimo pagrindas – AB ,,Amber Grid“ ir UAB „Atamis“ 2022 m. sausio 3 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 553093(4)/AT-22T-1873.

Plano objektas – magistralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalus Nr. 4400-4830-5046 (statybos pabaigos metai 1980); magistralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalus Nr. 4400-4825-2673 (statybos pabaigos metai 1983); magistralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalus Nr. 4400-4865-0849 (statybos pabaigos metai 1998); magistralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalus Nr. 4400-3154-6031 (statybos pabaigos metai 1964); magistralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalūs Nr. 4400-4877-9046 (statybos pabaigos metai 1998); Alksnupių DSS, kurios unikalūs Nr. 4400-2512-1255 (eksploatavimo pradžios metai 1980); Radviliškio DSS, kurios unikalūs Nr. 4400-1769-2454 (eksploatavimo pradžios metai 1984 m); naujai įrengiamos (projektinės) kontrolės matavimų kolonėlės (magistralinių dujotiekių elektrocheminės apsaugos nuo korozijos sistemos rekonstravimo projektas (projekto Nr. 2011-47) 2012 metai. Ruožas Nr.9. magistralinių dujotiekių Panevėžys – Šiauliai, MD Panevėžys – Šiauliai – Klaipėda su atšakomis – naujai įrengiamos 3 kontrolės matavimų kolonėlės; kita susijusi infrastruktūra (elektros tinklai (įskaitant katodinės apsaugos)).

Plano tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje.

Plano rengėjų informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-16 15:30:24