Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Informacija apie pradedamą rengti detalųjį planą

2023 m. Lapkričio 13 d.


Informuojame apie rengiamą Teritorijos apimančios žemės sklypus Žalgirio g. 20, Vingėliškio g. 11 ir jų prieigas tarp Vingėliškio, Paplentės 2-osios ir Žalgirio gatvių bei Radviliškio miesto bendruoju planu suplanuotos gatvės, teritorijos šiaurės rytinėje dalyje, detalųjį planą.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Radviliškio rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 25 d. potvarkis Nr. M-367 (2.5) „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo ir tikslų”. Radviliškio rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A-729 (8.2) „Dėl detaliojo plano darbų programos tvirtinimo“.

Planavimo organizatorius –  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius (Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, el. p. informacija@radviliskis.lt).

Iniciatorius – fizinis asmuo (įgaliotas asmuo – Algimantas Černiauskas).

Plano rengėjas – MB Algimanto Černiausko architektūros studija (buveinės adresas – Vytauto g. 107, LT-77160 Šiauliai; tel. 8-41 424802; el. p. arch.studija@inbox.lt). 

Planuojamos teritorijos adresas – teritorija apima žemės sklypus Žalgirio g. 20, Vingėliškio g. 11 ir jų prieigas tarp Vingėliškio, Paplentės 2-osios ir Žalgirio gatvių bei Radviliškio miesto bendruoju planu suplanuotos gatvės, teritorijos šiaurės rytinėje dalyje.

Planuojamos teritorijos plotas – ~8,7 ha

Planavimo tikslai: suformuoti kitos paskirties žemės sklypus kvartale tarp Vingėliškio, Paplentės 2-osios, Žalgirio gatvių bei Radviliškio miesto bendrajame plane suplanuotos gatvės teritorijos šiaurės rytinėje pusėje; Suformuoti įsiterpusius į kvartalą valstybinės žemės sklypus; Vadovaujantis Radviliškio miesto bendruoju planu, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus: naudojimo būdą ir pobūdį, leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo zoną, statybos ribą ir liniją, minimalią apželdinimo teritorijos dalį (procentais), galimus užstatymo tipus (pastatų zonavimą sklypuose); Nustatyti planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdus bei jų funkcionavimui reikalingus servitutus, nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; Nustatyti kitus reglamentus, neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

Planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, vertinti nagrinėjamos teritorijos struktūrą, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas. 

TPD viešinimo procedūrų tvarka – bendra.

Informacija apie DP sprendinių pristatymą visuomenei bus skelbiama:

  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-71-23-792); 
  • planavimo organizatoriaus bei sprendimą priėmusios institucijos – Radviliškio rajono savivaldybės (Aušros a. 10, Radviliškis) – internetinėje svetainėje www.radviliskis.lt
  • Radviliškio miesto seniūnijos (Gedimino g. 8, Radviliškis) skelbimų lentoje; 
  • Registruotais laiškais informuojami kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima pateikti informacinėje sistemoje TPDRIS www.tpdris.lt, planavimo organizatoriui, plano rengėjui per visą DP rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims raštu atsakoma ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo pasiūlymo gavimo.

Apie parengtų sprendinių pristatymo visuomenei laikotarpį bei sprendinių viešo aptarimo susirinkimo vietą ir laiką informuosime papildomai. 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-13 10:22:07