Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Konkursas Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro direktoriaus pareigoms eiti

2022 m. Birželio 1 d.


Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas:

Radviliškio r. Baisogalos kultūros centras, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Maironio g. 46, LT-82320 Baisogala, Baisogalos sen., Radviliškio r. sav.

Pareigos (darbo pobūdis):

Direktorius, dirbantis pagal darbo sutartį.
Pareigybės lygis – A1.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas direktoriui nustatomas atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
 • išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Radviliškio rajono savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;
 • išmanyti regiono kultūros savitumą;
 • mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas ir (ar) projektus;
 • išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;
 • mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;
 • mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą;
 • išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

turėti šias vadovavimo sričių kompetencijas:

 1. strateginio valdymo (gebėjimas formuoti kultūros centro strateginius veiklos tikslus, suderintus su valstybės ir (ar) savivaldybės prioritetais; inicijuoti ir valdyti pokyčius; sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti kultūros centro veiklos kontekstą, priimti ir įgyvendinti duomenimis pagrįstus strateginius sprendimus veiklai tobulinti; skirti prioritetus priimant sprendimus; formuoti veiksmingus viešuosius ryšius ir partnerystes nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis);
 2. lyderystės (gebėjimas aiškiai perteikti kultūros centro viziją, misiją ir tikslus ir įkvėpti bei motyvuoti darbuotojus jų siekti; formuoti ir valdyti komandas; veiksmingai deleguoti užduotis darbuotojams ir įtraukti juos į sprendimų priėmimą; kurti bendradarbiavimu pagrįstą kultūros centrų organizacinę kultūrą; kurti mokymuisi palankią aplinką, sudaryti sąlygas darbuotojams mokytis ir tobulėti, atskleisti jų potencialą; ugdyti ir sukurti pozityvią darbo aplinką);
 3. kultūros centrų struktūros, procesų, išteklių valdymo (gebėjimas kurti, veiksmingai valdyti ir tobulinti kultūros centro organizacinę struktūrą ir infrastruktūrą; formuoti ir įgyvendinti veiksmingą personalo politiką, užtikrinančią kultūros centro veiklos kokybę, taikyti šiuolaikinius vadovavimo metodus; vertinti kūrybinio, meninio, edukacinio turinio kokybę, nustatyti materialinių, finansinių ir kitų išteklių, reikalingų kultūros centrui funkcionuoti, poreikį, jų šaltinius bei paskirstymo prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą; užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi ir už juos atsiskaitoma remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais).

Funkcijos:

4. Centro direktorius vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja Centro darbą, atsako už jam pavaldžių filialų darbą;
4.2. vadovauja Centro strateginio plano ir metinių veiklos planų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
4.3. organizuoja Centro veiklos, metinės ataskaitos rengimą, analizuoja teikiamų paslaugų būklę, pokyčius, vertinimą;
4.4. tvirtina Centro organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus ir darbo užmokesčio fondo;
4.5. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
4.6. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus, skatina juos ir skiria  drausmines nuobaudas;
4.7. vertina Centro kultūros ir meno darbuotojų veiklą, organizuoja darbuotojų atestavimą;
4.8. tvirtina darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir priemokas, išleidžia atostogų ir komandiruotes;
4.9. organizuoja Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
4.10. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
4.11. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
4.12. užtikrina materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą Centre;
4.13. tvirtina Centro pajamų, išlaidų ir kitas sąmatas;
4.14. kontroliuoja, kad Centro aplinkoje nebūtų vartojamos narkotinės ir kitos psichotropinės medžiagos, jomis prekiaujama, platinama nelegali literatūra, spaudiniai ir kt.;
4.15. atsako už darbo drausmę kūrybinių stovyklų, renginių, parodų, simpoziumų metu;
4.16. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Centrui;
4.17. leidžia įsakymus ir kitus Centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems jo darbuotojams;
4.18. atsako už Savininko sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą ir įgyvendinimą;
4.19. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis, įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;
4.20. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo nuostatomis, įgyvendina priešgaisrinės saugos priemones;
4.21 sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus, atidaro sąskaitas bankuose, vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas;
4.22. organizuoja ir kontroliuoja Centro koncertinę ir kitą kultūrinę veiklą;
4.23. užtikrina meno mėgėjų dalyvavimą rajono, regiono, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
4.24. atsako už Centro raštvedybą, dokumentų tvarkymą ir saugojimą, rengia darbo planus ir ataskaitas, atsako už šių ataskaitų, ir kitų dokumentų tikrumą ir jų pateikimą laiku Savivaldybės administracijos direktoriui per Kultūros, paveldosaugos ir turizmo skyrių;
4.25. vykdo kitas funkcijas, numatytas Centro nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija (siunčiant registruotu laišku - pateikiamos dokumentų kopijos patvirtintos notaro).
 3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 4. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 5. Gyvenimo aprašymas (CV).
 6. Užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantis dokumentas bei kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos;
 7. Asmeninių privalumų sąrašas, kuriame laisva forma nurodomi gebėjimai ir dalykinės savybės, įgūdžiai strateginio planavimo, kūno kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityje.
 8. Pretendento anketa (pagal LR Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 patvirtinto Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo priedą - gali būti pildoma vietoje).
 9. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programa.

Dokumentai priimami adresu:

Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo dienos Valstybės tarnybos departamento svetainėje. Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:          

Žaneta Buniuvienė, tel. (8 422) 69 148, el. paštas zaneta.buniuviene@radviliskis.lt

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-01 16:27:13