Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Konkursas Radviliškio turizmo informacijos centro direktoriaus pareigoms eiti

2022 m. Gegužės 10 d.


Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas:
Radviliškio turizmo informacijos centras, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Aušros a. 3-33 g., LT-82196, Radviliškis.

Pareigos (darbo pobūdis):
Direktorius, darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.
Pareigybės lygis – A2.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas direktoriui nustatomas atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą ekonomikos ar viešojo administravimo ar turizmo ir poilsio ar vadybos arba informacijos paslaugų studijų krypties išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą ekonomikos ar viešojo administravimo ar turizmo ir poilsio ar vadybos arba informacijos paslaugų studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vadovavimo, turizmo, rinkodaros ar projektų valdymo srityse;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus su turizmo įstaigų administravimu susijusius teisės aktus;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos turizmo politikos nuostatomis ir savivaldybės turizmo sklaidos ir plėtros procesais;
 • mokėti vertinti esamą turizmo veiklos aplinką ir prognozuoti turizmo rinkos raidos perspektyvas;
 • išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1;
 • mokėti dirbti informacinėmis technologijomis;
 • būti kūrybiškas, komunikabilus, iniciatyvus, pareigingas.

Funkcijos:
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • vadovauja Įstaigai ir atsako už jos veiklą, pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
 • tvirtina Įstaigos vidaus struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 • tvirtina Įstaigos darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
 • priima ir atleidžia Įstaigos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas ir atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
 • formuoja metines veiklos užduotis Įstaigos darbuotojams, įvertina darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus;
 • sudaro Įstaigos vardu sutartis Įstaigos funkcijoms atlikti;
 • leidžia įsakymus personalo valdymo, Įstaigos veiklos ir kitais klausimais, kontroliuoja jų vykdymą;
 • rengia Įstaigos veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas, atsako už jų įgyvendinimą atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, informacijos;
 • apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešų pranešimų paskelbimą, kitus veiksmus, kurie direktoriui numatyti Įstaigos nuostatuose;
 • nustato ir tvirtina Įstaigos programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, neviršydamas šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, iš jų - išlaidoms, darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti, sumų, pajamų ir kitas sąmata naudoja paskirtus asignavimus Įstaigos veiklai, programoms įgyvendinti ir atsako už jų naudojimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Įstaigos turtą, lėšas, jais disponuoja ir užtikrina racionalų, taupų lėšų ir turto naudojimą;
 • užtikrina veiksmingą Įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 • organizuoja ir koordinuoja Įstaigos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Įstaigos veiklą;
 • organizuoja ir kontroliuoja Įstaigos vykdomų viešųjų pirkimų procedūras laikydamasis teisės aktų reikalavimų;
 • teikia ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;
 • užtikrina pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
 • užtikrina įstaigos darbuotojams saugias darbo sąlygas, tvirtina darbo saugos instrukcijas;
 • užtikrina, kad Įstaigoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, atsako už demokratinį Įstaigos valdymą, bendruomenės narių informavimą, informacijos apie Įstaigos veiklą skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatyto tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Įstaigos, veiklos rezultatus;
 • inicijuoja projektų, programų papildomoms lėšoms gauti rengimą;
 • organizuoja Įstaigos dokumentų valdymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;
 • atstovauja Įstaigai teisės aktų nustatyta tvarka;
 • vykdo kitas Įstaigos nuostatuose nustatytas funkcijas;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Radviliškio rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) mero, Administracijos direktoriaus, Kultūros, paveldosaugos ir turizmo skyriaus vedėjo pavedimus atitinkančius Įstaigos nuostatuose nustatytus tikslus ir funkcijas.

 Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija (siunčiant registruotu laišku - pateikiamos dokumentų kopijos patvirtintos notaro).
 3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 4. Profesinio darbo patirtį patvirtinantis dokumentas ar jo kopija.
 5. Gyvenimo aprašymas (CV).
 6. Užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantis dokumentas bei kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos;
 7. Pretendento anketa (pagal LR Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 patvirtinto Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo priedą - gali būti pildoma vietoje).
 8. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programa.

Dokumentai priimami adresu:

Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo dienos Valstybės tarnybos departamento svetainėje. Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:          

Žaneta Buniuvienė, tel. (8 422) 69 148, el. paštas zaneta.buniuviene@radviliskis.lt

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-10 16:07:57