Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Pakartotinis kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

2022 m. Rugsėjo 16 d.


Radviliškio rajono savivaldybės administracija kviečia (Radviliškio miesto seniūnijos ir Radviliškio seniūnijos bendruomenines ir kitas nevyriausybines organizacijas) pakartotinai teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. A-440 (8.2) (toliau – Aprašas). Priemonės įgyvendinimui Radviliškio rajono savivaldybėje skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24691,00 Eur.

GALIMI PAREIŠKĖJAI  

Paraiškas gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti:

 1. Seniūnijos teritorijoje įregistruota ir joje veiklą vykdanti bendruomeninė organizacija (toliau – Organizacija), kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
 2. Jei tam tikroje savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Aprašo 41 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas projektų atrankos konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

FINANSUOTINOS VEIKLOS

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;
 2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 4. veikla, skirta 2022 metams Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XIV‑314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“, paskelbtais Savanorystės metais (toliau – Savanorystės metai) paminėti savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);
 5. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
 6. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
 7. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Lėšų paskirstymas įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą Radviliškio rajono savivaldybėje 2022 metais

Eil. Nr.

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą

Skirta lėšų Eur

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma

1.

Radviliškio miesto seniūnija

999,20

500,00

999,20

2.

Radviliškio seniūnija

696,50

500,00

696,50

Projektas aprašomas užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas), pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertimų biuro antspaudu ir vertėjo parašu) kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo/jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto/nurodytos Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;
 6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paraiška ir pridedami dokumentai (su lydraščiu) gali būti pateikti vienu iš šių būdų: pristatant paraišką į Savivaldybę (Aušros a. 10, Radviliškis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui (jaunimo reikalų koordinatoriui) Rimvydui Aleknavičiui), paštu (Aušros a. 10, Radviliškis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui (jaunimo reikalų koordinatoriui) Rimvydui Aleknavičiui), elektroniniu paštu (informacija@radviliskis.lt),(pasirašyta elektroniniu parašu) arba elektroniniu paštu, kai paraiška pasirašyta ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti asmenį, turintį teisę veikti pareiškėjo vardu.

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO TERMINAS

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugsėjo 16 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 12.00 val.

Už priemonės įgyvendinimą atsakingas Radviliškio rajono savivaldybės vyr. specialistas (Jaunimo reikalų koordinatorius) Rimvydas Aleknavičius. Papildoma informacija ir konsultacija teikiama el. p.: rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt, tel.: (8 422) 69 018, mob.tel.: (8 620) 33 786.   

PRIDEDAMA:

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-16 14:35:18