Pasirinkite kalbą

Skelbimai

Skelbiamas konkursas į Viešosios įstaigos Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas

2023 m. Birželio 7 d.


Įstaigos pavadinimas:
Viešoji įstaiga Radviliškio pirminės sveikatos priežiūros centras (171448918).
Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės): Direktorius, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):
VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius (toliau – direktorius).

Darbo vieta (miestas):
Gedimino g. 9B, LT-82174 Radviliškis.

Reikalavimai:
Asmuo, siekiantis eiti direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgijęs magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

Asmuo, siekiantis eiti direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
 • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio, filialo) darbą.

Funkcijos:

Centro direktorius:

 • organizuoja centro veiklą ir veikia jo vardu santykiuose su kitais asmenimis;
 • tvirtina centro administracijos darbo reglamentą;
 • nustato centro darbuotojų etatus, įstatymų nustatyta tvarka priima ir iš darbo atleidžia centro sveikatos priežiūros specialistus ir kitus darbuotojus, su jais sudaro darbo sutartis bei jas nutraukia, nustato sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų atlyginimus, skatina sveikatos priežiūros specialistus ir kitus darbuotojus bei skiria jiems drausmines nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teisės aktų nustatyta tvarka parengia ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybai (toliau – Savininkas) pateikia praėjusių finansinių metų centro veiklos ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį, atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą Savininkui 
  apie įvykius, turinčius esminės reikšmės centro veiklai, informacijos apie centro veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą;
 • vykdo centro veiklos planus ir sudaro veiklos ataskaitas;
 • užtikrina, kad centras vykdydamas ūkinę veiklą, siektų jam nustatyto veiklos tikslo ir veiktų jam nustatytose veiklos srityse;
 • kontroliuoja, kad centre būtų vykdomi įstatymai, kiti teisės aktai ir Savininko sprendimai;
 • leidžia įsakymus, tvirtina centro vidaus tvarkos taisykles, centro vidaus kontrolės tvarkos aprašą, darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus centro dokumentus;
 • atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų tinklo išdėstymo ir struktūros minimalius normatyvus, Savininko bei teritorinės ligonių kasos rekomendacijas, suderinęs su Savininku, didina ar mažina teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą;
 • kreipiasi į Savininką dėl neefektyviai dirbančių centro, centro padalinių ir filialų reorganizavimo ar likvidavimo;
 • suderinęs su centro stebėtojų taryba, tvirtina centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą;
 • atidaro ir uždaro centro sąskaitas bankuose;
 • atsako už pagal panaudos sutartį centrui perduoto bei centrui nuosavybės teise priklausančio turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
 • suderinęs su Savininku, tvirtina centro vidinę struktūrą;
 • skiria ir atšaukia gydymo tarybos pirmininką ir gydymo tarybos narius; 
 • skiria ir atšaukia slaugos tarybos pirmininką ir slaugos tarybos narius; 
 • centro vardu pasirašo dokumentus ir išduoda kitiems asmenims įgaliojimus vykdyti tas funkcijas, kurios yra centro direktoriaus kompetencija;
 • tvarko centro turtą, atlieka su juo susijusias ūkines operacijas, pasirašo dokumentus;
 • užtikrina racionalų centro turto naudojimą ir jo apsaugą;
 • užtikrina tinkamą centrui duotų užduočių vykdymą laiku;
 • sukuria ir prižiūri centro vidaus kontrolės, įskaitant ir finansų kontrolės, sistemą;
 • gavęs Savininko raštišką sutikimą, turi teisę pasirašyti sutartis dėl centro ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo kitų subjektų prievolių vykdymą;
 • turi kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams, teisės aktams bei šiam pareigybės aprašymui;
 • atlieka kitas funkcijas, kurios tiesiogiai ar pagal savo esmę nėra priskirtinos centro visuotiniam dalininkų susirinkimui.

Darbo užmokestis:

 • mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis – 4031,14 Eur. Kintamosios dalies dydis priklauso nuo praėjusių metų įstaigos veiklos finansinių rezultatų.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti (teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą):

 1. prašymas leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). 
 4. užpildytą pretendento anketą (1 priedas);
 5. savo kompetencijų, privalumų sąrašą bei kompetencijas patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, reikalaujamą darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 6. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įstaigai gairės (tikslai, prioritetai, jų įgyvendinimo būdai ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį (veiklos programos apimtis neturi viršyti 5 puslapių);
 7. dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias skelbime nurodytus bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Bendrųjų reikalų skyrius (226 kab.),  Aušros a. 10, LT-82173 Radviliškis, tel. (8 422) 69 148; zaneta.buniuviene@radviliskis.lt, www.radviliskis.lt.

Skelbimas galioja iki: dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Atranka į direktoriaus pareigas vyks 2023 m. liepos 14 d. 10.00 val. adresu: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje, Aušros a. 10, Radviliškis.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-28 08:07:15