Pasirinkite kalbą
PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės mero
2023-04-27
Nr.: MP-23-(2.9)
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos mero patarėjo pareigybės aprašymas

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – Nenustatomas.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus merui.

II SKYRIUS
FUNKCIJOS

3. Rengia ir platina oficialią informaciją, pagal kompetenciją rengia informacinius pranešimus visuomenės informavimo priemonėms apie Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos posėdžius, komitetų ir komisijų darbą, Savivaldybės veiklą, planus, renginius bei kitais aktualiais rajono bendruomenei klausimais.

4. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją, rengia ir pateikia merui apibendrintą informaciją apie visuomenės informavimo priemonėse Savivaldybės institucijų veiklos klausimais paskelbtas žinias.

5. Teikia informaciją žiniasklaidai apie Savivaldybės tarybos, mero ir administracijos veiklą, mero pavedimu organizuoja susitikimus su žiniasklaidos atstovais ir atstovauja jam (jo nesant) viešuose renginiuose, informuoja visuomenę apie Savivaldybės ryšius su užsienio partneriais, siekdamas užtikrinti tinkamą informacijos sklaidą.

6. Kaupia, sistemina, analizuoja bei pristato merui informaciją apie rajono, Lietuvos ir pasaulio aktualijas, mero nurodymu renka medžiagą ir rengia tekstus viešiems pasisakymams. Savivaldybės mero vardu organizuoja, derina, rengia sveikinimus, padėkas įvairioms institucijoms, įstaigoms, visuomenės veikėjams, bendruomenės nariams.

7. Mero pavedimu koordinuoja Savivaldybės kontaktus su kitomis savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija bei valstybės ir privačiomis institucijomis, pagal savo kompetenciją Savivaldybės vardu užmezga ir koordinuoja bendradarbiavimo kontaktus su užsienio valstybių savivaldos institucijomis, privačiomis institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

8. Užtikrina Savivaldybės veiklos viešumą, informuoja visuomenę ir žiniasklaidą apie Savivaldybės veiklą ir iniciatyvas. Administruoja Savivaldybės paskyrą socialiniame interneto tinkle ,,Facebook“.

9. Palaiko bendradarbiavimo ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis ir rajono gyventojų diaspora užsienyje, rūpinasi, kad būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą.

10. Su meru dalyvauja Savivaldybės oficialiuose priėmimuose, susitikimuose ir renginiuose.

11. Suderinęs su Savivaldybės vadovais, rengia informacinius leidinius, organizuoja jų leidybą, koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės pristatymą kitais būdais.

12. Rūpinasi teigiamu Radviliškio rajono savivaldybės įvaizdžiu, teikia pasiūlymus dėl Radviliškio rajono vizijos ir strategijos formavimo ir įgyvendinimo.

13. Mero pavedimu organizuoja Savivaldybės delegacijų vizitus į užsienį ir užsienio valstybinių bei privačių institucijų delegacijų priėmimą Radviliškio rajono savivaldybėje, plėtojant Savivaldybės išorės ryšius.

14. Analizuoja Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir ministerijų teikiamus teisės aktų projektus, kurie susiję su savivaldos klausimais, savivaldos teisių plėtra, ir prireikus teikia merui pasiūlymus bei išvadas.

15. Padeda užtikrinti sklandų Savivaldybės ir Radviliškio rajono verslo atstovų bendradarbiavimą.

16. Pagal priskirtą kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų, taip pat Savivaldybės administracijos direktoriaus ar mero tvirtinamų darbo grupių veikloje.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

Paskutinis atnaujinimas: 2023-06-20, 10:43:35