Pasirinkite kalbą

Administracijos direktorius

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo - II pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės Tarybai.

II  SKYRIUS
FUNKCIJOS

 1. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus. Funkcijos patvirtintos 1994.07.07 „LR vietos savivaldos įstatymas“ Nr.: I-533.
 2. Vadovauja įstaigai ir organizuoja jos darbą, užtikrina vidaus kontrolės sukūrimą ir veikimą.
 3. Valdo įstaigos išteklius, funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį teisės aktų keliamiems reikalavimams.
 4. Atstovauja įstaigai ir įgalioja kitus asmenis atstovauti santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 5. Organizuoja mero, tarybos narių finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą bei Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ūkinį ir materialinį aptarnavimą.
 6. Atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo funkcijas jo atostogų, komandiruočių, ligos meru ir kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.
 7. Atlieka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnyje ir kitas teisės aktuose savivaldybės vykdomajai institucijai nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

10.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
10.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė - ne mažiau kaip 3 metai.

 1. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

11.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
11.2. kalbos mokėjimo lygis - B1.

 1. Atitikimas kitiems reikalavimams:

12.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai".

 1. Transporto priemonių pažymėjimai:

13.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

IV SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

14.1. vertės visuomenei kūrimas- 5;
14.2. organizuotumas - 5;
14.3. patikimumas ir atsakingumas - 5;
14.4. analizė ir pagrindimas- 5;
14.5. komunikacija - 5.

 1. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

15.1. strateginis požiūris- 5;
15.2. veiklos valdymas - 5;
15.3. lyderystė - 4.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

16.1. konfliktų valdymas - 5.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-20, 11:48:16