Pasirinkite kalbą

Brandos egzaminų bazinė mokykla

REGISTRAVIMOSI TVARKA BAZINĖJE MOKYKLOJE

Bazinė mokykla Radviliškio–Lizdeikos gimnazija–priima eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą. 

Bazinėje mokykloje registruojami tik tie kandidatai (eksternai), kurie yra įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklų vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminus.

Eksternas gali laikyti neišlaikytus, papildomus (išskyrus menų ir technologijų) ar perlaikyti ankstesniais metais laikytus brandos egzaminus.

Prašymai teikiami iki 2023 m. lapkričio 24 d. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, prašymus eksternai teikia Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų. 

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1. Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
2. Užsienio kvalifikacijų atveju bent vieną iš Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 17.2.1–17.2.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus:

2.1. Švietimo, mokslo ir sporto ministro  įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
2.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
2.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui.

3. Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).
4. Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Pateikęs prašymą eksternas sumoka 15 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas naudoja eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-26, 13:41:25