Pasirinkite kalbą

Leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas.

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

Architekt3

2.

Administracinės paslaugos versija

3

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išorinės reklamos įrengimo projektų derinimas ir leidimų ją įrengti savivaldybės teritorijoje išdavimas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą;

2. dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;

3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

3.1. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimas.

4. išorinės reklamos įrengimo projektas ir jo kopija. Išorinės reklamos įrengimo projektą sudaro:

4.1. aiškinamasis raštas;
4.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, jei reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;
4.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar objekto projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
4.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas (įskaitant vaizdo nuotraukas ir fotomontažus);
4.5. reklaminio įrenginio projektas, laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais.

5. Paraiška registruojama savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „DVS“.

6. Prie paraiškos pridedami dokumentai ir projektas (dviem egzemplioriais) pateikiami tiesiogiai savivaldybės administracijai, išskyrus atvejus, kai paslauga užsakoma elektroninėmis priemonėmis per atstumą.

7. Dokumentas, patvirtinantis apie sumokėtą vietinę rinkliavą.
Priėmus sprendimą dėl leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo, užsakovas sumoka vietinę rinkliavą ir pateikia kvito ar mokamojo pavedimo originalą ir tinkamai patvirtintą kopiją, rinkliava mokama į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas - 188726247) sąskaitą, esančią „Swedbank, AB, Nr. LT94 7300 0100 0256 9931, nurodant mokėjimo paskirtį „Vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą (objekto ar teritorijos adresas) išdavimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Rolandas Plukas, 208 kab. tel. (8 422) 69 008, rolandas.plukas@radviliskis.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Artūras Valuckas, tel. (8 422) 69 007, arturas.valuckas@radviliskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-932 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ (2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-999 redakcija) patvirtinti vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai:

1. Vietinė rinkliava už leidimą įrengti išorinę reklamą (toliau – Rinkliava) apskaičiuojama taikant nustatytą tarifą už kiekvieną kvadratinį metrą reklamos ploto.

2. Reklamos plotas apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kur aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausiai nutolusius įrenginio paviršiaus, skirto reklamai eksponuoti, taškus. Jeigu naudojamas daugiau negu vienas įrenginys reklamai skleisti ir tokiai reklamai įrengti išduodamas vienas Leidimas, reklamos plotas apskaičiuojamas sumuojant visų įrenginių reklamos plotus.

3. Rinkliavos tarifai:

3.1. Reklamos įrenginio tvirtinimas ant savivaldybei priklausančių objektų, statinių arba įrengimas valstybinėje žemėje vieniems metams: Rinkliavos dydis Radviliškyje, Šeduvos kultūros paveldo teritorijos vizualinės apsaugos zonoje – 20 Eur už m²; Rinkliavos dydis kitose rajono vietose – 10 Eur už m².
3.2. Reklamos įrenginio tvirtinimas ant privačių objektų arba įrengimas privačioje žemėje vieniems metams: Rinkliavos dydis Radviliškyje, Šeduvos kultūros paveldo teritorijos vizualinės apsaugos zonoje –6,0 Eur už m²; Rinkliavos dydis kitose rajono vietose – 3,0 Eur už m².
3.3. Trumpalaikė reklama (iki 1 mėn.), kilnojama reklama (statymas ant šaligatvio, skveruose, aikštėse ir kitose viešosiose erdvėse), tvirtinimas ant šaligatvio, infrastruktūros objektų, mažosios architektūros elementų mėnesiui: Rinkliavos dydis Radviliškyje, Šeduvos kultūros paveldo teritorijos vizualinės apsaugos zonoje –4,0 Eur už m²; Rinkliavos dydis kitose rajono vietose – 2,0 Eur už m².

4. Rinkliava netaikoma:

4.1. Reklaminės veiklos subjektams įrengiant iki 2,0 m². dydžio iškabą.
4.2. Reklaminės veiklos subjektams įrengiant išorinę reklamą ant transporto priemonių, kai išorinė reklama įrengiama ant keleivinio kelių transporto priemonių, vežančių keleivius reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais, ir lengvųjų automobilių taksi.
4.3. Reklaminės veiklos subjektams ant savivaldybei priklausančių objektų, kai reklaminės veiklos subjektas yra viešo konkurso būdu atrinktas reklaminio ploto nuomininkas, o Radviliškio rajono savivaldybės seniūnija – nuomotojas.
4.4. Radviliškio rajono savivaldybei ir jai pavaldžioms įmonėms bei įstaigoms, biudžetinėms, pelno nesiekiančioms įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms.
4.5. Socialinei reklamai, kai jos užsakovai yra nevyriausybinės organizacijos ar valstybės institucijos, savivaldybės įmonės ir įstaigos.
4.6. Reklaminės veiklos subjektams renginio metu, renginio vietoje, kai subjektas yra savivaldybės ar nevyriausybinės organizacijos organizuojamo renginio rėmėjas.
4.7. Stadionuose ir sporto aikštynuose įmonėms ir organizacijoms remiančioms rajono sporto organizacijas.

5. Rinkliavos sumokėjimą patvirtina reklaminės veiklos subjektų pateikti mokamieji pavedimai su bankų žymomis arba kvitai.

6. Sumokėta vietinė Rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

6.1. jeigu sumokėta didesnė suma nei nurodyta šiuose nuostatuose;
6.2. jeigu išaiškėja priežastys, kliudančios įrengti reklamą, kurios nepriklauso nuo leidimą derinusių institucijų, grąžinama visa suma.

7. Sumokėta Rinkliava ar jos dalis aukščiau nurodytais atvejais grąžinama tik pateikus Rinkliavos mokėtojo prašymą Radviliškio rajono savivaldybės administracijai.

8. Panaikinus Leidimą už įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių išorinę reklamą, pažeidimus, sumokėta Rinkliava negrąžinama.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos forma (.docx formatas), paraiškos forma (.pdf formatas).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.

Suderinus išorinės reklamos projektą ir gavus leidimą įrengti išorinę reklamą, suteikiama teisė ją įrengti.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės dokumentų apskaitą. Bylos indeksas 19.26.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 20:50:29