Pasirinkite kalbą

Melioracija

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 patvirtintų melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklėmis, primename, kad valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninę priežiūrą organizuoja savivaldybės administracijos melioracijos specialistas-melioracijos statinių techninis prižiūrėtojas (toliau – techninis prižiūrėtojas).

Techninis prižiūrėtojas, atradęs piktybiškai gadinamus, ardomus melioracijos statinius, melioruotoje žemėje be projekto ir derinimo statomus statinius, įrengiamas kūdras, tiesiamus kabelius, dujotiekius ir kitus inžinerinius tinklus bei komunikacijas, privalo apie tai pranešti institucijai, vykdančiai melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Apie vandens teršėjus, nuotekų išleidimą į griovius ir drenažą techninis prižiūrėtojas praneša regiono aplinkos apsaugos departamento agentūrai.

Saugant požeminį drenažo tinklą, draudžiama:

  • be žemės savininko žinios ir derinimo su institucijomis, patikėjimo teise valdančiomis valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, kasti melioruotą žemę giliau kaip 0,7 m;

  • išleisti nuotekas į drenažo sistemas.

Valstybei nuosavybės teise priklausantiems ir bendro naudojimo drenažo rinktuvams nustatoma po 15 m į abi puses nuo rinktuvo ašinės linijos apsauginė juosta, kurioje draudžiama statyti statinius, sodinti medžius ir krūmus, o galimiems taršos šaltiniams (fermoms, mėšlidėms ir kt.) – po 20 m į abi puses apsauginė juosta . Tik tiksliai nustačius (atsikasus) drenažo rinktuvo buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės melioracijos specialistais, statinius galima statyti arčiau, bet ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo drenažo rinktuvo.

Melioruotos žemės naudotojai privalo pranešti savivaldybių melioracijos specialistams apie jų melioruotoje žemėje pastebėtas įgriuvas, įsiurbtas vietas, paviršinio vandens tekėjimą per melioruotą plotą, ilgą paviršinio vandens telkšojimą (ilgiau kaip 7 paras) bei prižiūrėti paviršiuje esančius melioracijos statinius (išvalyti sąnašas iš drenažo žiočių, vandens nuleistuvų, drenažo šulinių, saugoti statinius žyminčius stulpelius).

Pagrindinė melioracijos griovių paskirtis – surinkti iš drenų ir žemės paviršiumi iš aplinkinių plotų atitekantį vandenį ir nuleisti jį į upelius, upes. Nusėdus dugne nešmenims, griovys praranda savo paskirtį ir gali patvenkti drenažo žiotis, sumažinti drenažo veikimo efektyvumą ir pabloginti dirbamų žemių hidrologinį režimą pavasarį arba po intensyvių lietų. Griovys laikomas pagrindiniu melioracijos sistemos statiniu, jį būtina dėmesingai prižiūrėti ir saugoti nuo galimų gedimų.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-22, 08:41:17