Pasirinkite kalbą
PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2023-12-29
įsakymu Nr. PA-195-(10.1)

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupei, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto;
2. Pareigybės lygis – A2; Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
3. Skyriaus vedėjo darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti su darbo santykiais susiję teisės aktai; Skyriaus vedėją skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

II. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
4.2 ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;

5. Skyriaus vedėjas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo, buhalterinės apskaitos vedimo, teisinius pagrindus ir mokėti juos taikyti praktiškai.

6. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ

7. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo tokias funkcijas:

7.1. savarankiškai organizuoja vidaus audito skyriaus darbą pagal viešojo juridinio asmens vadovo patvirtintus vidaus audito tarnybos nuostatus;
7.2. rengia ir teikia viešojo juridinio asmens vadovui tvirtinti vidaus audito skyriaus vidaus audito metodiką. Ši metodika turi būti parengta vadovaujantis finansų ministro patvirtinta pavyzdine vidaus audito metodika, atsižvelgiant į tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus;
7.3. planuoja vidaus audito skyriaus veiklą, sudaro ilgalaikius vidaus audito skyriaus veiklos planus, skirtus vidaus audito skyriaus veiklos tikslams, rodikliams nustatyti, vidaus audito visumai aprašyti, ir metinius vidaus audito tarnybos veiklos planus, rengiamus atsižvelgiant į atliktą viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų (jeigu jų yra) rizikos vertinimo analizę, ir teikia juos tvirtinti viešojo juridinio asmens vadovui;
7.4. užtikrina, kad būtų atliekamas vidaus auditas, pateikiami vidaus audito rezultatai ir atliekamas pažangos stebėjimas;
7.5. užtikrina atliekamo vidaus audito kokybę;
7.6. konsultuoja viešojo juridinio asmens vadovą, viešojo juridinio asmens administracijos padalinių ir (arba) viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais;
7.7. nedelsdamas praneša viešojo juridinio asmens vadovui, taip pat kolegialiam valdymo organui, jeigu kolegialus valdymo organas nurodytas viešojo juridinio asmens steigimo dokumentuose, apie daromą poveikį, kai yra planuojamas ir (arba) atliekamas vidaus auditas ir (arba) pateikiami vidaus audito rezultatai;
7.8. siekdamas išvengti darbų dubliavimo, koordinuoja vidaus audito skyriaus veiklą ir keičiasi informacija su kitais viešojo juridinio asmens audito vykdytojais;
7.9. tobulina savo kvalifikaciją ir sudaro sąlygas ją tobulinti vidaus auditoriams;
7.10. siūlo viešojo juridinio asmens vadovui pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;
7.11. teikia vertintojui ar vertintojų grupei išoriniam vidaus audito skyriaus veiklos vertinimui atlikti reikalingus dokumentus ir (arba) jų kopijas ir paaiškinimus;
7.12. atsako už atlikto vidaus audito išvadas ir rekomendacijas, įskaitant atvejus, kai yra pasitelkiami atitinkamų sričių specialistai (ekspertai).
7.13. rengia ir teikia konsultacijas Savivaldybės administracijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais Savivaldybės administracijos direktoriui, administracijos padalinių ir (ar) Savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai, vadovams;
7.14. teikia Valstybės kontrolei metinio Skyriaus veiklos plano kopiją per 10 darbo dienų po to, kai šį planą patvirtina Savivaldybės administracijos direktorius;
7.15. vidaus audito metu nustačius galimų pažeidimų, kurie turi nusikalstamos veikos požymių, apie tokius pažeidimus nedelsdamas raštu informuoja Savivaldybės administracijos direktorių
7.16. priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus;
7.17. rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
7.18. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštiškus ir žodinius Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-25, 14:41:22