Pasirinkite kalbą

Viešosios ir administracinės paslaugos

CIVILINĖ METRIKACIJA / PIRMINĖ TEISINĖ PAGALBA
 1. Naujagimio gimimo registravimas

 2. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

 3. Įvaikinimo įregistravimas

 4. Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas

 5. Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas

 6. Tėvystės pripažinimo registravimas

 7. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

 8. Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

 9. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

 10. Santuokos nutraukimo registravimas

 11. Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

 12. Mirties registravimas

 13. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

 14. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

 15. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

 16. Civilinės būklės akto įrašo papildymas, pakeitimas, ištaisymas

 17. Vardo, pavardės, tautybės keitimas

 18. Pakartotinio civilinės būklės akto įrašo liudijimo išdavimas

 19. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

 20. Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje

 21. Pirminės teisinės pagalbos teikimas

 
MOKESČIAI / MOKESČIŲ PERMOKA
 1. Žemės nuomos mokesčio skaičiavimas fiziniams ir juridiniams asmenims

 2. Pažymų apie naudojamą valstybinę žemę, pažymų apie skolas už valstybinę žemę, skolas Baisogalos komunaliniui ūkiui išrašymas

 3. Baisogalos komunalinio ūkio skolų administravimas

 
ARCHYVINĖS PAŽYMOS / KLIENTŲ PRIĖMIMAS
 1. Likviduojamų juridinių asmenų veiklos dokumentų priėmimas saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimas (epaslaugos.lt)

 2. Juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimas

 3. Archyvinių pažymų apie darbo stažą, gautas pajamas išdavimas

 4. Savivaldybės archyve saugomų Savivaldybės institucijų dokumentų kopijų, išrašų išdavimas

 5. Asmenų (juridinių ir fizinių) prašymų (skundų) priėmimas.
  (epaslaugos.lt)

 6. Informacijos pateikimas Savivaldybės veiklos klausimais

 
PRANEŠIMAI APIE PLANUOJAMĄ STATYBŲ TRIUKŠMĄ, GYVŪNŲ LAIKYMAS
 1. Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas (epaslaugos.lt)

 2. Triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, pranešimai

 
ŽEMĖS IR APLINKOS DARBAI / TRANSPORTAS / LAIDOJIMAS
 1. Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas

 2. Leidimo žemės kasimo darbams vykdyti išdavimas

 3. Prašymų leidimų medžių, krūmų kirtimui, pašalinimo ir genėjimo darbams išdavimui priėmimas

 4. Leidimų laidoti išdavimas

 5. Pažymų išdavimas apie asmens palaidojimo vietą

 
TERITORIJŲ PLANAVIMAS / STATYBA IR ARCHITEKTŪRA
 1. Specialiųjų reikalavimų nustatymas

 2. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

 3. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

 4. Adreso ir numerio suteikimas, pakeitimas arba panaikinimas žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimas gatvėms ir aikštėms

 5. Prašymas įsigyti nenukirsto valstybinio miško medienos, naudingos pastatams statyti ar remontuoti sumažinta kaina iki 50 proc.

 6. Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų statinio (-ų) galimybę naudoti pagal paskirtį

 7. Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų patalpos (-ų) galimybę naudoti pagal paskirtį

 8. Pažyma apie pastatų naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį

 9. Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei georeferencinės informacijos išdavimas, priėmimas, naudojimas ir derinimas

 
VERSLO LICENCIJOS IR LEIDIMAI / REKLAMA
 1. Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimas

 2. Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose renginių metu išdavimas

 3. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas viešojo maitinimo įmonėse ir parduotuvėse

 4. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas

 5. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas

 6. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

 7. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas

 8. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu

 9. Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas (nebeteikiama)

 10. Leidimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą išdavimas

 11. Leidimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą išdavimas

 12. Leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas.
  (epaslaugos.lt)

 
ŽEMĖS ŪKIS, MELIORACIJA
 1.  Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas

 2. Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas

 3. Ūkininko ūkio registravimas/ duomenų keitimas/ išregistravimas
  (epaslaugos.lt)

 4. Žemės ūkio valdų administravimas

 5. Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas

 6. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

 7. Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas savivaldybėse kiekvienais metais

 8. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų įregistravimas/išregistravimas

 9. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų (toliau – traktorius, traktoriai) techninė apžiūra
  (epaslaugos.lt)

 10. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų (toliau – Traktorius) duomenų keitimas

 
RENGINIAI, SUSIRINKIMAI
 1.  Leidimų masiniams renginiams organizuoti išdavimas (epaslaugos.lt)

SOCIALINIS BŪSTAS
 1. Asmenų (šeimų) įrašymas į Asmenų (šeimų) turinčių teisę į Radviliškio rajono savivaldybės socialinį būstą sąrašus

 2. Savivaldybės socialinio būsto nuoma ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimas

 3. Pažymos, patvirtinančios  teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms suformavimą

 4. Pažyma apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti

 5. Pažymos, patvirtinančios  teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms suformavimą

 6. Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą (gyvenamuosius namus, jų dalis, butus ir ūkinės-komercinės paskirties pastatus) nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka

 7. Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, išdavimas ir vykdymas

 
SOCIALINĖS IŠMOKOS
 1. Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

 2. Vienkartinė išmoka gimus vaikui

 3. Išmoka vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui

 4. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

 5. Išmokos vaikui

 6. Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas

 7. Išmoka už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų

 8. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas

 9. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

 10. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

 11. Socialinė parama mokiniams

 12. Socialinė pašalpa

 13. Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas

 14. Vienkartinių pašalpų iš rajono savivaldybės biudžeto skyrimas ir išmokėjimas

 15. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos

 16. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją

 17. Būsto pritaikymas neįgaliesiems

 18. Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų

 19. Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms teikimas

 20. Kompensacijų skyrimas ir mokėjimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms

 21. Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, mokėjimas

 22. Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos

 23. Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas, pažymėjimų išdavimas

 24. Pažymos apie gaunamas išmokas išdavimas

 25. Prašymų pripažinti nukentėjusio asmens teisinį statusą priėmimas ir pažymėjimų išdavimas

 26. Socialinė priežiūra

 27. Socialinė globa

 28. Dokumentų neįgaliojo pažymėjimo išdavimui priėmimas ir pažymėjimo išdavimas

 29. Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

 30. Dokumentų rengimas teikimui skirti LR antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEIKLOS SRITYS
 1. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas

 2. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams, įtėviams ir kt.) skyrimas.

SENIŪNIJOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS
 1. Notariniai veiksmai

 2. Įgaliojimų tvirtinimas

 3. Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas

 4. Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas išdavimas

 5. Pažymos apie darbą seniūnijoje išdavimas

 6. Gyvenamosios vietos deklaravimas

 7. Pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas (epaslaugos.lt)

 8. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas (epaslaugos.lt)

 9. Pažymos apie išvykusio į užsienį asmens deklaruotus dokumentus išdavimas

 10. Pažymos apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

 11. Leidimų laidoti išdavimas

 12. Pažymų išdavimas apie asmens palaidojimo vietą

 13. Leidimų prekiauti Savivaldybės tarybos nustatytose vietose išdavimas (epaslaugos.lt)

 14. Pažymos išdavimas patalpų savininkams (bendraturčiams)

 15. Prašymų leidimų medžių, krūmų kirtimui, pašalinimo ir genėjimo darbams išdavimui priėmimas

 16. Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-23, 08:25:55