Pasirinkite kalbą
PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
2023 m. balandžio 27 d.
Mero potvarkis Nr.: MP-23

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – Nenustatomas.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus merui.

II SKYRIUS
FUNKCIJOS

3. Dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, dirba su elektronine balsų skaičiavimo sistema, pasirašo posėdžių protokolus.
4. Perduoda Savivaldybės tarybos sprendimus atitinkamoms suinteresuotoms valstybinėms institucijoms, asociacijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, pareigūnams bei piliečiams.
5. Koordinuoja Savivaldybės tarybos sprendimų projektų paskelbimą Teisės aktų informacinėje sistemoje.
6. Vykdo ir organizuoja Savivaldybės tarybos priimtų norminių teisės aktų įregistravimą ir paskelbimą Teisės aktų registre.
7. Koordinuoja ir organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimą, jų derinimą, registravimą ir rengia Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių projektus.
8. Aptarnauja Savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus, merą, kiek mero veikla susijusi su Savivaldybės tarybos posėdžiais, taip pat rengia, nagrinėja Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir rengia išvadas dėl Savivaldybės tarybos sprendimų projektų. Padėti jam atlikti priskirtas funkcijas jis gali pasitelkti savivaldybės administraciją.
9. Padeda organizuoti Savivaldybės tarybos posėdžius, teikia Savivaldybės merui pasiūlymus dėl Savivaldybės tarybos darbo gerinimo, Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo, priimtų sprendimų įgyvendinimo.
10. Koordinuoja paruošiamąjį Savivaldybės tarybos, tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių darbą.
11. Padeda Savivaldybės tarybos sudarytų komitetų ir komisijų pirmininkams organizuoti komitetų ir komisijų darbą ir protokoluoja Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų posėdžius.
12. Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka raštu informuoja Vyriausybės atstovą apie tarybos posėdžius ir pateikia jam teisės aktų projektus bei jų aiškinamuosius raštus.
13. Rengia ir skelbia oficialius Savivaldybės mero pasirašytus pranešimus apie Savivaldybės tarybos posėdžius.
14. Sekretoriauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, komitetų posėdžiuose, atsako už posėdžių protokolų rašymą, jų kokybę, autentiškumą, protokolų saugojimą, protokolų viešinimą, pagal Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus, protokolų nuorašų išdavimą.
15. Pildo Savivaldybės tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tvarko ir registruoja tarybos narių išlaidų suvestines.
16. Rengia ir teikia informaciją interneto svetainėje apie Savivaldybės tarybos narių nusišalinimą nuo svarstomų klausimų.
17. Koordinuoja sprendimų nepriimti Savivaldybės tarybos narių nusišalinimo pateikimą Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.
18. Organizuoja Savivaldybės tarybos narių susitikimus su gyventojais pagal tarybos patvirtintą grafiką.
19. Nagrinėja paklausimus, fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus savo kompetencijos ribose.
20. Atlieka atsakingojo sekretoriaus pareigas Etikos ir Antikorupcijos komisijose.
21. Vykdo kitus su Savivaldybės mero ir (ar) komitetų veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

24.1. kalba – anglų;
24.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02, 11:11:14