Pasirinkite kalbą
PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
2023 m. balandžio 27 d.
Mero potvarkis Nr.: MP-23

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – Nenustatomas.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus merui.

II SKYRIUS
FUNKCIJOS

3. Dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, dirba su elektronine balsų skaičiavimo sistema, pasirašo posėdžių protokolus.
4. Perduoda Savivaldybės tarybos sprendimus atitinkamoms suinteresuotoms valstybinėms institucijoms, asociacijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, pareigūnams bei piliečiams.
5. Koordinuoja Savivaldybės tarybos sprendimų projektų paskelbimą Teisės aktų informacinėje sistemoje.
6. Vykdo ir organizuoja Savivaldybės tarybos priimtų norminių teisės aktų įregistravimą ir paskelbimą Teisės aktų registre.
7. Koordinuoja ir organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimą, jų derinimą, registravimą ir rengia Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių projektus.
8. Aptarnauja Savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus, merą, kiek mero veikla susijusi su Savivaldybės tarybos posėdžiais, taip pat rengia, nagrinėja Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir rengia išvadas dėl Savivaldybės tarybos sprendimų projektų. Padėti jam atlikti priskirtas funkcijas jis gali pasitelkti savivaldybės administraciją.
9. Padeda organizuoti Savivaldybės tarybos posėdžius, teikia Savivaldybės merui pasiūlymus dėl Savivaldybės tarybos darbo gerinimo, Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo, priimtų sprendimų įgyvendinimo.
10. Koordinuoja paruošiamąjį Savivaldybės tarybos, tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių darbą.
11. Padeda Savivaldybės tarybos sudarytų komitetų ir komisijų pirmininkams organizuoti komitetų ir komisijų darbą ir protokoluoja Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų posėdžius.
12. Perduoda Savivaldybės tarybos sprendimus atitinkamoms suinteresuotoms valstybinėms institucijoms, asociacijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, pareigūnams bei piliečiams.
13. Rengia, nagrinėja Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, rengia išvadas dėl Savivaldybės tarybos sprendimų projektų.
14. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių projektus Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų veiklos klausimais.
15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais saugo, archyvuoja Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus.
16. Sekretoriauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, komitetų posėdžiuose, atsako už posėdžių protokolų rašymą, jų kokybę, autentiškumą, protokolų saugojimą, protokolų viešinimą, pagal Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus, protokolų nuorašų išdavimą.
17. Tvarko Mero, vicemerų ir kitų politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojų  darbo laiko apskaitą.
18. Vykdo kalbos korektūros funkciją. Organizuoja mero inicijuojamas pilietiškumo pamokas Radviliškio rajono švietimo įstaigų mokiniams.
19. Organizuoja Savivaldybės tarybos narių susitikimus su gyventojais pagal tarybos patvirtintą grafiką.
20. Nagrinėja paklausimus, fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus savo kompetencijos ribose.
21. Atlieka atsakingojo sekretoriaus pareigas Etikos ir Antikorupcijos komisijose.
22. Pildo Mero, vicemerų, kitų politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojų  darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus. Funkcijos patvirtintos 2022.06.30 „Vietos savivaldos įstatymas“ Nr.: 533.
24. Vietos savivaldos įstatymas.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

26.1. kalba – anglų;
26.2. kalbos mokėjimo lygis – B2

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02, 11:12:12