Pasirinkite kalbą

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams, įtėviams ir kt.) skyrimas.

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams, įtėviams ir kt.) skyrimas.

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

Šviet2

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams, įtėviams ir kt.) skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Koordinuotai teikiama pagalba – sudaro palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams, įtėviams ir pan.) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

Koordinuotos pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius – Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas specialistas, kuris, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo pagalbą, socialinę paramą ir sveikatos priežiūrą, koordinuoja Koordinuotai pagalbos teikimą Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams) ir informuoja vietos bendruomenę apie jos teikimą savivaldybėje: nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį, priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų ir pan.), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus/informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą, nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus savivaldybės administracijos direktoriui;
Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai:

  • gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
  • su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
  • gautas minimalios priežiūros vykdytojo (-ų) ir kitų vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
  • priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis.
  • gauta Vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Tėvai (globėjai, rūpintojų ir pan.), pageidaujantys gauti Koordinuotai  teikiamą pagalbą sau ir savo vaikui dėl prašymo teikimo konsultuojasi su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi  adresu Aušros a. 10, Radviliškis, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, 315 kab. ir  teikia prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui   adresu Aušros a. 10, Radviliškis.

Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija, prireikus – sveikatos pažyma ir, jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai, – PPT išvada apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius bei rekomendacija dėl tolesnio vaiko ugdymosi ir švietimo pagalbos jam teikimo ir/ar kiti dokumentai, įrodantys socialinės paramos poreikį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1238 Vilnius), suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 80-3214, i. k. 1071010ISTA00X-1238,  nauja redakcija nuo 2017-09-01: Nr. XII-2535, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20656.

2. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234 Vilnius), suvestinė redakcija nuo 2020-01-01, įstatymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 33-807, i. k. 0961010ISTA00I-1234 , nauja redakcija nuo 2018-07-01: Nr. XIII-643, 2017-09-28, paskelbta TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16087.

3. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (1991 m. birželio 25 d. nr. i-1489 Vilnius), Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-05-31

Įstatymas paskelbtas: Lietuvos aidas 1991, Nr. 153-0; Žin. 1991, Nr.23-593, i. k. 0911010ISTA00I-1489

TAR pastaba. Iki įstatymo Nr. XIII-2764 įsigaliojimo (2020-01-01) pagal Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51, 563 straipsniais įstatymo Nr. XIII-592 15 straipsnį penkerių metų kadencijai paskirtų valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų einamos pareigos yra prilyginamos šiame įstatyme numatytai pirmajai penkerių metų kadencijai.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas Nr. XIII-2764, 2019-12-20, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21570, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 59 straipsnio pakeitimo įstatymas, nauja įstatymo redakcija nuo 2011-07-01: Nr. XI-1281, 2011-03-17, Žin., 2011, Nr. 38-1804 (2011-03-31)

4. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas, 2017 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-651/A1-455/V-1004.

5. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) tvarkos aprašas, 2017 m. lapkričio 28 d. Nr. A-1204-(8.2) Radviliškis.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas laisva forma (pildomas atvykus pas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių), vaiko gimimo liudijimo kopija, prireikus – sveikatos pažyma ir, jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai – PPT išvada apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius bei rekomendacija dėl tolesnio vaiko ugdymosi ir švietimo pagalbos jam teikimo ir/ar kiti dokumentai, įrodantys socialinės pagalbos poreikį.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymas (pildomas arba atnešamas atvykus pas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių), vaiko gimimo liudijimo kopija, sveikatos pažyma, Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) išvada, kiti būtini dokumentai, įrodantys socialinės pagalbos poreikį.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Savivaldybės administracija

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Savivaldybės administracijos direktorius

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 dienų nuo prašymo gavimo datos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas dėl Koordinuotos pagalbos skyrimo:  


13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis. Savivaldybės interneto svetainėje suteikiama galimybė gauti prašymo formą ją atsisiunčiant.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-

Paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 22:43:01