Pasirinkite kalbą

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Šviet1
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Vaikui teikiama švietimo ar kita pagalba ir kitos paslaugos, kuriomis siekiama teigiamų jo elgesio pokyčių. Atsižvelgus į pateiktus prašymus bei surinktą papildomą medžiagą, vaikui gali būti paskirta minimali priežiūros priemonė arba priimtas sprendimas dėl kreipimosi į teismą gauti leidimą skirti vaikui vidutinės priežiūros priemonę.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas (2010 m. gruodžio 14 d. Nr. XI-1232);
- Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Administracijos direktoriaus 2011-05-06 įsakymu Nr. A-439-(8.2);
- Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos bei darbo reglamento patvirtinimo“ (2011 m. gegužės 6 d. Nr. A-439-(8.2);
- Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos papildymo“ (2012 m. balandžio 27 d. Nr. A-399-(8.2).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo atveju:
Laisvos formos prašymą dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo.
Vaiko vidutinės priežiūros priemonių skyrimo atveju:
laisvos formos prašymą dėl vidutinės priežiūros priemonių skyrimo;
vaiko asmens dokumento kopiją;
pažymą apie vaikui taikytas minimalios priežiūros priemones ir jų efektyvumą (jeigu šios priežiūros priemonės buvo skirtos);
medikų pažymą apie vaiko sveikatą;
medikų pažymą apie vaiko psichikos sveikatą.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo atveju:
vaiko charakteristiką;
Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikia išvadą dėl minimalios priežiūros priemonių vaikui skyrimo.
Vaiko vidutinės priežiūros priemonių skyrimo atveju:
bent vieno iš tėvų asmens dokumento kopiją ir ištuokos liudijimą, jei santuoka nutraukta;
vaiko charakteristiką;
mokyklos pažymą apie vaiko mokymosi pasiekimus;
pažymą apie vaikui taikytas minimalios priežiūros priemones ir jų efektyvumą (jeigu šios priežiūros priemonės buvo skirtos);
teritorinės teisėsaugos institucijos informaciją apie vaiko padarytas nusikalstamas veikas;
medikų pažymą apie vaiko sveikatą;
medikų pažymą apie vaiko psichikos sveikatą;
Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikia išvadą dėl vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija,
Kontaktinis asmuo – Švietimo ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė Marija Motiejūnienė,
tel. (8 422) 69 044,
el. p. marija.motiejuniene@radviliskis.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas Savivaldybės administracijos direktorė,
Jolanta Margaitienė
tel. (8 422) 69004.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jeigu vaiko elgesys kelia realų pavojų jo paties ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;
Kitais atvejais – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisvos formos prašymas.
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
Vaiko minimalios priežiūros priemonė – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, dienos socialinės priežiūros ir kitos paslaugos, neatskiriant vaiko nuo atstovų pagal įstatymą. Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą -

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 22:31:30