Pasirinkite kalbą
PATVIRTINTA 
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2024 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. A-31

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimo tvarką bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teises ir pareigas.
2. Skyrius yra Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos (toliau – Administracija) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui, sprendžiantis Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus.
3. Skyriaus paskirtis – planuoti, paskirstyti ir tvarkyti Savivaldybės finansinius išteklius bei strateginį veiklos planą.
4. Skyriaus darbui vadovauja Skyriaus vedėjas.
5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais.
6. Skyrius neturi juridinio asmens teisių, turi savo antspaudą ir blanką, yra finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto.

II SKYRIUS
SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Skyriaus tikslai:

7.1. siekti, kad Savivaldybės finansiniai ištekliai būtų naudojami efektyviai ir pagal paskirtį;
7.2. užtikrinti optimalų asignavimų paskirstymą asignavimų valdytojams;
7.3. užtikrinti žemės nuomos mokesčio administravimo efektyvumą;
7.4. organizuoti strateginio veiklos planavimo procesą Savivaldybėje.

8. Skyriaus uždaviniai:

8.1. įgyvendinti Savivaldybės politiką biudžeto, finansų valdymo ir apskaitos klausimais;
8.2. rengti Savivaldybės biudžeto projektą ir organizuoti patvirtinto biudžeto vykdymą;
8.3. rengti Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų, Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
8.4. tvarkyti Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą;
8.5. administruoti žemės nuomos mokestį;
8.6. vykdyti gautų paskolų apskaitą;
8.7. kartu su programų koordinatoriais, vertinti ir parengti strateginio veiklos plano projektą Savivaldybėje.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1. renka, sistemina ir analizuoja duomenis, reikalingus Savivaldybės biudžeto projektui rengti;
9.2. prognozuoja Savivaldybės biudžeto finansinius srautus;
9.3. priima, tikrina ir analizuoja Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktus programų sąmatų projektus, rodiklius, apskaičiavimus ir kitus dokumentus, konsultuoja programų sąmatų sudarymo klausimais;
9.4. rengia Savivaldybės biudžeto projektą ir nustatyta tvarka teikia svarstyti bei tvirtinti Savivaldybės tarybai;
9.5. tikrina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatų sudarymo teisingumą, apskaičiavimų, jų priedų atitiktį su patvirtintomis sąmatomis;
9.6. tvarko Savivaldybės gautų paskolų apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą;
9.7. tvirtina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų paraiškas lėšoms gauti bei tikrina jų atitiktį pagal patvirtintą Savivaldybės biudžetą;
9.8. rengia mokėjimo nurodymus lėšoms pervesti ir finansuoja Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus bei kitus subjektus;
9.9. nagrinėja Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ir kitų subjektų prašymus dėl Savivaldybės biudžeto asignavimų pakeitimo, ketvirtinio paskirstymo pakeitimo, dėl papildomų biudžeto asignavimų ar kitų lėšų, teikia pasiūlymus dėl jų skyrimo;
9.10. tvirtina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ir kitas ataskaitas, tikrina duomenų atitiktį su Skyriaus apskaitos duomenimis;
9.11. tvarko Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą pagal programas, asignavimų valdytojus, finansavimo šaltinius, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją;
9.12. vykdo Savivaldybės gautų ir grąžintų paskolų apskaitą, perveda lėšas paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti, kontroliuoja paskolų grąžinimą bei palūkanų mokėjimą sutartyse numatytais terminais; 
9.13. rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį bei kitas ataskaitas ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ar kitoms atskaitingoms institucijoms jų nustatyta tvarka bei terminais;
9.14. rengia metinį Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai;
9.15. rengia Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius bei skelbia juos Savivaldybės interneto svetainėje. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį rengia naudodamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau – informacinė sistema);
9.16. rengia Savivaldybės metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, naudodamasis informacinė sistema. Patvirtintą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį teikia:

9.16.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai  bei Administracijos Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriui, skelbti Savivaldybės interneto svetainėje;
9.16.2. tvirtinti Savivaldybės tarybai.

9.17. konsultuoja iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų bei Administracijos skyrių vadovus bei buhalterinės apskaitos darbuotojus Skyriaus kompetencijos klausimais;
9.18. dalyvauja Savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procesuose;
9.19. užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
9.20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
9.21. dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;
9.22. vykdo išankstinę, einamąją finansų ir mokėjimų kontrolę;
9.23. nagrinėja skundus, prašymus ir kitus gautus raštus pagal Skyriui priskirtas funkcijas, rengia atsakymus į juos;
9.24. apskaičiuoja nuomos mokestį už valstybinę žemę, priima, tikrina žemės nuomos deklaracijas, rengia pranešimus dėl žemės nuomos mokesčio;
9.25. vykdo nuomos mokesčio už valstybinę žemę surinkimą, teikia informaciją mokesčio nepriemokoms išieškoti;
9.26. mokesčio mokėtojams teikia paaiškinimus ir informaciją žemės nuomos mokesčio klausimais;
9.27. rengia ataskaitas apie tai, kaip surenkamas žemės nuomos mokestis;
9.28. Finansų skyrius kartu su programų koordinatoriais:

9.28.1. išanalizuoja aplinkos veiksnius, darančius įtaką Savivaldybės veiklai;
9.28.2.suformuluoja (patikslina) Savivaldybės misiją;
9.28.3. įvertina ir užtikrina misijos, strateginių tikslų ir programų suderinamumą;
9.28.4. parengia SVP projektą ir pateikia svarstyti bei tvirtinti Savivaldybės tarybai einamųjų metų vasario mėn. posėdyje;

9.29. vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius bei atlikdamas funkcijas, turi teisę:

10.1. gauti duomenis ir informaciją iš Administracijos struktūrinių padalinių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, organizacijų, reikalingą Savivaldybės biudžeto sąmatų projektams rengti ir vykdymui organizuoti, biudžeto vykdymo ir finansinėms ataskaitoms rengti;
10.2. gauti iš žemės nuomos mokesčių mokėtojų paaiškinimus ir dokumentus, jeigu tai reikalinga nuomos mokesčio apskaičiavimo teisingumui nustatyti;
10.3. dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Administracijos pasitarimuose priimant sprendimus ir teikiant, pagal kompetenciją, pasiūlymus dėl Strateginio veiklos planavimo Savivaldybės biudžeto sudarymo, tikslinimo, žemės nuomos mokesčio, kitų mokesčių lengvatų teikimo ir kitais klausimais;
10.4. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Administracijos direktoriui;
10.5. Administracijos direktoriaus pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauti Savivaldybei kitose institucijose;
10.6. tikrinti skirtų lėšų naudojimą, teikti nurodymus pašalinti nustatytus pažeidimus;
10.7. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;
10.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.
12. Skyriaus vedėjo, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigos, teisės, atsakomybė, pavaldumas yra apibrėžiami jų pareigybių aprašymuose bei Administracijos direktoriaus įsakymuose.
13. Skyriaus vedėjas:

13.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, pagal savo kompetenciją, įgyvendina gautus pavedimus bei užduotis / nurodymus, užtikrina Skyriaus veiklos nuostatų laikymąsi ir yra atsakingas už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
13.2. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus specialistų priėmimo į pareigas, atleidimo iš pareigų, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
13.3. Skyriaus vedėjo atostogų, komandiruočių, stažuočių ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, jo funkcijas atlieka kitas Administracijos direktoriaus paskirtas Skyriaus darbuotojas;
13.4. rengia ir derina Skyriaus specialistų pareigybių aprašymus;
13.5. ruošia įsakymus Skyriaus veiklos klausimais.

14. Skyriaus specialistai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų ir gautų užduočių bei pavedimų vykdymą. 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Skyriaus darbuotojai privalo naujam darbuotojui arba Skyriaus vedėjui perduoti nebaigtus rengti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus ir kt., taip pat įvairias materialines vertybes, medžiagas, inventorių, antspaudus ir spaudus;

16.1. atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas, privalo perduoti Skyriaus dokumentus ir materialines vertybes Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui ar naujam Skyriaus vedėjui, pasirašytinai patvirtinant perdavimo-priėmimo aktą.

17. Skyriaus nuostatus ir jų pakeitimus savo įsakymu tvirtina Administracijos direktorius.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-09, 15:40:48