Pasirinkite kalbą
PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2023-09-21
įsakymu Nr. PA-139-(10.1)

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Finansų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį:

1.1. Pareigybės grupė – specialistai
1.2. Pareigybės pavadinimas – Vyriausiasis specialistas (242212)
1.3. Pareigybės lygis – A2
1.4. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

2.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2.2. turėti 2 (dviejų) metų patirtį ekonomikos ar finansų valdymo srityje;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžeto sandarą bei formavimą, asignavimų valdymą, buhalterinę apskaitą, ekonomiką, finansus, kreditus bei jų planavimą ir analizavimą;
2.4. išmanyti teisės aktų projektų, sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus bei Dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti norminius bei individualius teisės aktus;
2.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
2.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. užtikrina žemės nuomos sutarčių, nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokėtojų ir jų adresų, duomenų apie valstybinės žemės sklypus ir jų panaudojimą administravimą (registravimą, tikslinimą ir peržiūrą);
3.2. tinkamai ir laiku atlieka valstybinės žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę   paskaičiavimus, mokesčio lengvatų suteikimus pagal Savivaldybės tarybos sprendimus, mokesčio deklaracijų (pranešimų) formavimus, jų pateikimus  mokėtojams; 
3.3. rengia ir teikia  žemės nuomos mokesčio skolininkams skolų raštus, analizuoja skolas ir teikia reikalingą informaciją juristams;
3.4. atlieka (kiekvieną ketvirtį) pagal asignavimo valdytojus mokėtinų  sumų analizę ir pateikia suvestinę formą Finansų ministerijai;
3.5. po biudžeto patvirtinimo, dirbant su programa „myLOBster Trade“ sutikrina ir patvirtina asignavimo valdytojų sąmatas pagal programas ir savivaldybių biudžetų ekonomines ir funkcines klasifikacijas;
3.6. rengia ir pateikia Finansų ministerijai  rajono patvirtinto biudžeto formas;
3.7. organizuoja ir vykdo biudžeto tikslinimą pagal rajono tarybos sprendimus, dirbant su programa „myLOBster Trade“, pagal asignavimo valdytojus, programas, ekonomines klasifikacijas ir biudžeto funkcijas;
3.8. ruošia, pagal vedėjo nurodymus, reikalingus duomenis pagal asignavimo valdytojus ir programas rajono savivaldybės biudžeto projekto svarstymui;
3.9. ruošia sprendimus dėl žemes nuomos ir žemes mokesčio, bei turto mokesčio gautų prašymų dėl atleidimų nuo mokesčių, po apsvarstymo komisijose;  
3.10. rengia ir teikia atsakymus gyventojams, susijusius su žemes, žemės nuomos mokesčiu, nekilnojamojo turto mokesčiu, dalyvauja komisijose; 
3.11. esant būtinumui pavaduoja bet kurį skyriaus darbuotoją;
3.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius Skyriaus vedėjo, su struktūrinio padalinio veikla susijusius, pavedimus.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-04, 14:58:24