Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ekonomikos, buhalterinės apskaitos arba informacinių technologijų sričių išsilavinimą.
7. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, biudžeto sandarą, sritis, susijusias su šiame pareigybės aprašyme vyriausiajam specialistui pavestomis vykdyti funkcijomis.
8. Būti susipažinusiam su naujaisiais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtintais standartais (VSAFAS), išmanyti buhalterinę apskaitą, finansų sritį. Apskaitą tvarkyti taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.
9. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.
10. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.
11. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, sąžiningam, gebėti bendrauti, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

II. SKYRIUS
PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

12. Vykdyti funkcijas, susijusias su viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos įgyvendinimu Radviliškio rajono savivaldybėje.
13. Pagal kompetenciją konsultuoti Radviliškio rajono savivaldybės asignavimų valdytojus, teikti jiems metodinę pagalbą, padėti paruošti atitinkamus apskaitos dokumentus, susijusius su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtintais standartais (VSAFAS).
14. Koordinuoti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtintų standartų (VSAFAS) diegimą Savivaldybėje, standartų pritaikymą buhalterinės apskaitos informacinei sistemai ir programai.
15. Pateikti ir patvirtinti Savivaldybės administracijos konsolidavimo metodikoje nustatytus finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);
16. Paruošti Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS;
17 .Vykdyti Savivaldybės administracijos nuosavybės ir valstybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apskaitą (remiantis apskaitos dokumentais ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimas, grupavimas);
18. Pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje.
19. Vykdyti kitus, su įstaigos ar skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-26, 16:31:48