Pasirinkite kalbą

Švietimo ir sporto skyrius

Švietimo ir sporto skyriaus veiklos nuostatai

Patvirtinta
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. A-873-(8.2)

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus nuostatai

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, struktūrą, teises ir atskaitomybę.
2. Skyrius yra Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos (toliau – Administracija) struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos, tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.
3. Skyrius neturi juridinio asmens teisių ir yra finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto.
4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei potvarkiais, Lietuvos Respublikos ministerijų teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos nuostatais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.
5. Skyrius teisės aktų nustatyta tvarka turi savo antspaudą ir blanką su įrašu „Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius“.
6. Skyriaus paskirtis – formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės švietimo, sporto, tarpinstitucinio bendradarbiavimo politiką, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo ir sporto viešąjį administravimą Savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose.
7. Skyriaus veiklą įgyvendinant valstybės švietimo ir sporto, tarpinstitucinio bendradarbiavimo vaiko gerovės srityje politiką koordinuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir kt.

II. SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

8.1. įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės švietimo, sporto, tarpinstitucinio bendradarbiavimo vaiko gerovės srityje politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir potvarkius, Lietuvos Respublikos ministerijų priimtus teisės aktus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimą, sportą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą vaiko gerovės srityje;
8.2. organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą, švietimo ir sporto įstaigų veiklą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą siekiant vaiko gerovės, įgyvendinant prevencines veiklas, švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias švietimo funkcijas:

9.1. analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS) teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
9.2. teikia visuomenei ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę Savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms;
9.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą, biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;
9.4. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant Savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
9.5. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklų duomenų bazių tvarkytojus;
9.6. organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Organizuoja ir koordinuoja duomenų apie nesimokančius ir mokyklos nelankančius mokinius rinkimą ir tvarkymą, vaikų faktinės gyvenamosios vietos ir jų nesimokymo, mokyklos nelankymo priežasčių nustatymą;
9.7. organizuoja privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymą ir skyrimą;
9.8. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimą; konsultuoja Savivaldybės švietimo įstaigų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais; informuoja ir konsultuoja Savivaldybės teritorijoje esančių nevalstybinių (išskyrus aukštąsias) mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais;
9.9. koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;
9.10. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
9.11. išduoda brandos atestatų blankus ir vykdo jų apskaitą;
9.12. atlieka Savivaldybės švietimo įstaigų veiklos priežiūrą, inicijuoja periodišką jų veiklos kokybės išorės vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms;
9.13. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų savivaldos institucijų veiklą;
9.14. koordinuoja ugdymo įstaigose vykdomas alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto ir teisės pažeidimų prevencijos, vaikų socializacijos bei kitas vaikų ugdymo bei užimtumo programas;
9.15. koordinuoja kraštotyrinę ir muziejinę veiklą Savivaldybės švietimo įstaigose;
9.16. atlieka Savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;
9.17. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų (išskyrus psichologus) atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
9.18. organizuoja Vaikų socializacijos ir poilsio programų rėmimo konkursą ir koordinuoja programų įgyvendinimą;
9.19. dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;
9.20. inicijuoja Savivaldybės švietimo tarybos kūrimąsi ir koordinuoja jos veiklą;
9.21. administruoja mokymo lėšas;
9.22. nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus (skundus) Skyriaus kompetencijos klausimais;
9.23. vykdo mokinių nelaimingų atsitikimų, įvykusių švietimo įstaigose, apskaitą;
9.24. rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus dėl:

9.24.1. Savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų; pritarimo Savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;
9.24.2. Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo įstatymų nustatyta tvarka;
9.24.3. Savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;
9.24.4. mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės įstaigose pagal neformaliojo švietimo programas;
9.24.5. asmenų priėmimo į Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas,  bendrojo ugdymo mokyklas;
9.24.6. neformaliojo švietimo programų vykdymo Savivaldybės bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose;
9.24.7. atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
9.24.8. neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
9.24.9. Savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo.

9.25. rengia kitus Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus;
9.26. organizuoja Skyriaus parengtų Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų įgyvendinimą švietimo sričiai priklausančių klausimų ribose.

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias sporto funkcijas:

10.1. kaupia ir analizuoja duomenis apie sporto būklę, sporto įstaigų ir organizacijų veiklą Savivaldybėje;
10.2. numato sportinės veiklos organizavimo Savivaldybėje prioritetus;
10.3. teikia visuomenei ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie sporto būklę Savivaldybėje, rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms;
10.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą, biudžeto projekto sporto dalį, sporto plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas; Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;
10.5. atlieka Savivaldybės sporto įstaigų ir organizacijų veiklos priežiūrą, vertina jų paslaugų gyventojams teikimo kokybę;
10.6. tiria, analizuoja ir vertina vaikų, suaugusiųjų, neįgaliųjų asmenų kūno kultūros ir sporto poreikių tenkinimo galimybes Savivaldybėje ir nustato sporto įstaigų ir organizacijų veiklos pokyčius;
10.7. teikia Savivaldybės institucijoms pasiūlymus rajono sporto šakų ir sporto bazių plėtros klausimais;
10.8. organizuoja Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų vertinimą, koordinuoja jų įgyvendinimą;
10.9. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Administracijos padaliniais, Savivaldybės ir šalies sporto įstaigomis bei organizacijomis sporto veiklos ir sporto renginių organizavimo klausimais;
10.10. rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus dėl:

10.10.1. Savivaldybės sporto įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų;
10.10.2. Savivaldybės sporto įstaigų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo įstatymų nustatyta tvarka;
10.10.3. Savivaldybės sporto įstaigų teikiamų paslaugų įkainių.

10.11. rengia kitus Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų, susijusių su sportinės veiklos organizavimu, projektus;
10.12. organizuoja Skyriaus parengtų Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų įgyvendinimą sporto sričiai priklausančių klausimų ribose.

11. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias tarpinstitucinio bendradarbiavimo funkcijas:

11.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą, biudžeto projekto vaiko gerovės politikos dalį, vaiko gerovės plėtrai skirtas Savivaldybės investicines programas; Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;
11.2. planuoja, koordinuoja ir vertina vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą, pagalbos vaiko atstovams pagal įstatymą, kai vaikui skiriamos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonė, teikimą Savivaldybėje;
11.3. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, koordinuoja vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
11.4. sistemina ir analizuoja informaciją apie vaiko teisių pažeidimus, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, smurtą, nusikalstamumą, kitus socialinės rizikos veiksnius ir jų priežastis Savivaldybės teritorijoje;
11.5. vertina vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančių asmenų ir jų teikiamų paslaugų įvairovę, prieinamumą bei poreikį Savivaldybėje ir teikia siūlymus Administracijos direktoriui dėl jų tobulinimo;
11.6. kartą per metus atsiskaito Administracijos direktoriui už vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą, jų vykdymo eigą ir rezultatus;
11.7. teikia informaciją visuomenei, kitiems suinteresuotiems asmenims apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą;
11.8. bendradarbiauja su Administracijos Vaiko gerovės komisija, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, teritorine policijos įstaiga, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, probacijos tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis, dirbančiais vaiko teisių apsaugos srityje;
11.9. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

III. SKYRIUS
SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

12. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis šiais nuostatais, jo veiklą planuoja ir organizuoja Skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.
13. Skyriaus vedėjo pareigas jo atostogų, ligos, komandiruočių metu, ir kitais atvejais, kai jis laikinai negali eiti pareigų, eina Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Kitų Skyriaus darbuotojų pavadavimas Skyriaus vedėjo teikimu įforminamas Administracijos direktoriaus įsakymu.
14. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas nustato pareigybių aprašymai.
15. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, priimami į pareigas ir atleidžiami iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas sudaromas atsižvelgiant į priskirtas funkcijas.

IV. SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS IR ATSKAITOMYBĖ

17. Skyrius turi teisę:

17.1. kreiptis į valstybinio ir Savivaldybės administravimo subjektus;
17.2. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti; naudotis ŠVIS ir AIKOS duomenimis;
17.3. dalyvauti Savivaldybės tarybos ir Administracijos organizuojamuose pasitarimuose, kai svarstomi su Skyriaus veikla susiję klausimai;
17.4. kreiptis į valstybės valdymo institucijas dėl konsultacijų veiklos klausimais;
17.5. gauti visą darbui reikalingą įrangą ir priemones;
17.6. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų švietimo, sporto ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo padaliniais/specialistais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
17.7. reikšti nuomonę apie Savivaldybės švietimo ir sporto įstaigų vadovų bei bendruomenių veiklos kokybę, jų skatinimą, apdovanojimą bei drausminių nuobaudų skyrimą;
17.8. teikti siūlymus Savivaldybės merui, Savivaldybės tarybai, jos komitetams, Administracijos direktoriui Savivaldybės švietimo, sporto, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, politikos formavimo, procesų valdymo ir kokybinės kaitos inicijavimo, programų ir projektų rengimo klausimais;
17.9. organizuoti švietimo ir sporto įstaigų vadovų, esant poreikiui, įstaigų bendruomenių, pasitarimus, dalyvauti įstaigų organizuojamuose renginiuose;
17.10. deleguoti Skyriaus atstovus į Švietimo tarybą;
17.11. Savivaldybės Administracijos direktoriui pavedus pagal savo kompetenciją atstovauti Savivaldybei valstybės institucijų organizuojamuose pasitarimuose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;
17.12. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti Savivaldybės švietimo ir sporto įstaigų vadovų skyrimo konkursuose.

18. Skyrius gali turėti ir kitų teisių, kurias suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.
19. Skyriaus darbuotojai tobulina kvalifikaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės ar Savivaldybės biudžeto, fondų ir kitų teisėtų lėšų.
20. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.
21. Skyriaus vyriausieji specialistai ir ekonomistas yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.
22. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už tinkamą priskirtų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, vykdymą.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 14:54:13