Pasirinkite kalbą

III. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti profesinio darbo patirtį ne mažiau kaip 2 metus;
5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, sporto bei švietimo ir mokslo sistemą, švietimo įstaigų veiklą;
5.4. mokėti dirbti su „MS Word“, „Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
5.6. gebėti taikyti teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir rengti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

IV.  SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Vyriausiasis specialistas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. analizuoja Radviliškio rajono savivaldybės pavaldumo mokyklų švietimo būklę ir pokyčius Savivaldybės švietimo stebėsenos lygmeniu;
6.2. prižiūri rajono daugiafunkcių centrų veiklą;
6.4. koordinuoja rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestaciją mokyklose ir konsultuoja pedagogus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos klausimais;
6.5. koordinuoja nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimą rajono bendrojo ugdymo mokyklose;
6.6. koordinuoja ankstyvojo užsienio kalbų mokymo klausimus rajono bendrojo ugdymo mokyklose;
6.7. koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų socializacijos programų, gabių ir talentingų vaikų ugdymo, pilietinio ir tautinio ugdymo bei kitų projektų įgyvendinimą, konsultuoja ir teikia pagalbą projektų rengimo, jų vykdymo ir dokumentų tvarkymo klausimais;
6.8. analizuoja ir vertina užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių atitikimą bendrosioms ugdymo programoms;
6.9. teikia konsultacijas užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) mokytojams, mokyklų vadovams;
6.10. prižiūri savivaldybės antikorupcinės programos įgyvendinimą bendrojo ugdymo mokyklose;
6.11. analizuoja, kaip organizuojamas pedagoginis tėvų švietimas bendrojo ugdymo mokyklose, konsultuoja švietimo įstaigų vadovus pedagoginio tėvų švietimo klausimais;
6.12. analizuoja klasių auklėtojų veiklą, teikia konsultacijas dėl klasių auklėtojų darbo mokyklų vadovams bei klasių auklėtojams;
6.13. konsultuoja švietimo įstaigų vadovus ir Skyriaus specialistus dėl reikalavimų Savivaldybės mokyklų nuostatams įgyvendinimo. Skyriaus specialistų išanalizuotus kuruojamų mokyklų nuostatus teikia Skyriaus vedėjui;
6.14. vykdo mokyklų aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis, literatūra ir mokymo priemonėmis tvarkos priežiūrą ir rengia dokumentus, susijusius  su šia veikla;
6.15. rengia mėnesinius Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus renginių planų projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
6.16. rengia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkių, Tarybos sprendimų projektus, susijusius su kuruojamomis sritimis, ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
6.17. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl švietimo įstaigų vadovų bei pedagogų, kultūros ir sporto darbuotojų apdovanojimo;
6.18. teikia Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus įstaigų pateiktą informaciją Savivaldybės internetiniam puslapiui;
6.19. profesionaliai atsiliepia į telefono skambučius, pagal kompetenciją suteikia reikiamą informaciją arba peradresuoja skambučius tuos klausimus sprendžiantiems darbuotojams;
6.20. vykdo Skyriaus darbuotojams nukreiptų, adresuotų dokumentų vykdymo kontrolę; informuoja Skyriaus vedėją apie gautą korespondenciją, atkreipia dėmesį į skubias žinutes ir faksogramas, surenka parengtus pasirašyti dokumentus;
6.21. pagal savo kompetenciją rengia ir įformina jam pavestus rengti dokumentus, vadovaudamasis Raštvedybos taisyklėmis ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
6.22. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka archyvuoja Skyriaus dokumentus ir tvarkingus juos perduoda Savivaldybės archyvui toliau saugoti;
6.23.  kontroliuoja Skyriaus antspaudų ir spaudų panaudojimą pagal paskirtį ir saugojimą;
6.25. užsako Mokytojo atestacijos pažymėjimų blankus ir išduoda juos pagal prašymus mokyklų vadovams;
6.26. rengia ataskaitas apie Mokytojų ir kvalifikacijos pažymėjimų blankų panaudojimą ir teikia Nacionalinei Švietimo agentūrai;
6.27. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02, 11:18:15